HELSENORGE
Nytt tilbud

Opplæring i egenkontroll ved warfarin-behandling

Egenkontroll ved warfarin-behandling har vist å gi bedre kvalitet i form av færre komplikasjoner og bedre livskvalitet for pasientene. Studier har vist at INR blir mer stabil og i større grad innenfor terapeutisk område enn hos pasienter med konvensjonell kontroll hos lege. Beregninger viser at egenkontroll også er kostnadsbesparende ut fra et helseøkonomisk perspektiv. Noklus Vestfold ønsker derfor, i samarbeid med kardiologisk seksjon ved Sykehuset i Vestfold, å etablere et opplæringstilbud for pasienter som selv ønsker å kontrollere sin behandling med warfarin (Marevan). Egenkontroll innebærer egenmåling av INR og egendosering av warfarin ut fra INR-verdien man måler.

​Opplæringsprogram

Noklus har utarbeidet et opplæringsprogram som går over 21 uker og består av tre kursdager. I tillegg vil pasientene få tilbud om hyppig telefonkontakt, pluss en praktisk og en skriftlig prøve. Pasientene vil få individuell opplæring i praktisk bruk av et instrument for måling av INR og undervisning om teoretisk bakgrunn og prinsipper for dosering
av warfarin.

Programmet har vært benyttet i flere år andre steder i landet. Undervisningen i Vestfold vil bli holdt av bioingeniør i Noklus Vestfold og lege ved kardiologisk seksjon ved SiV.

Hvem er egnete kandidater?

Pasientene må være i stand til og motivert for å ta ansvar for egenmåling (kapillære blodprøver) og -dosering. De må dessuten være stø på hånden og ha et godt nok syn, god perifer sirkulasjon og helst være under langvarig planlagt behandling med warfarin.

Etter avsluttet opplæring slipper pasientene å gå så hyppig til lege og får dermed større frihet. Spesielt kan det være en fordel for yrkesaktive
pasienter og/eller pasienter som reiser mye. Økt kunnskap gir for mange økt selvstendighet og mestringsfølelse og mindre engstelse, mens andre kan bli engstelige fordi de får større ansvar for egen helse og mindre kontakt med lege.

Fastlegene må vurdere hvem de mener er egnet for opplæringen og henvise aktuelle pasienter til poliklinikk hjertesykdommer (pasienter med atriefl immer eller mekanisk hjerteklaff) eller poliklinikk blodsykdommer (pasienter på antikoagulasjonsbehandling pga. venøs tromboembolisme)
ved SiV.

Økonomi og videre håndtering

Helseforetaket dekker kostnader til innkjøp av utstyr for egenmåling av INR (instrument og målestrimler) og opplæring. Vi planlegger å starte tilbudet når vi har fått omtrent ti pasienter henvist fra fastlegene som er godkjent for opplæring av spesialist ved SiV.

Egenkontroll vil gi reduksjon i tromboemboliske hendelser og blødninger, spesielt stor gevinst forventes hos unge pasienter og pasienter med mekanisk hjerteklaff. Etter gjennomført opplæring anbefaler Noklus at pasienten sender inn et skjema med alle INR verdier, warfarindose og eventuelle komplikasjoner til fastlegen sin hver 12. uke. I tillegg vil det være behov for ca. tre konsultasjoner hos fastlegen per år.

Helle Borgstrøm Hager
Spesialist i Noklus
helle.hager@siv.no

Kenneth Knutsen
Seksjonsoverlege hjertemedisin
kenneth.knutsen@siv.no