HELSENORGE
Praksisnytt

Pasienter som ønsker endoskopiske prosedyrer utført i narkose

Gastromedisinsk poliklinikk  opplever et stadig økende ønske om endoskopiske undersøkelser i narkose ved SiV. Prosedyrer utført i narkose gir en klart høyere risiko for komplikasjoner enn prosedyrer utført uten narkose eller bare med sedasjon (med bruk av iv. midazolam).

Pasient og lege

​I tillegg er prosedyrer i narkose svært ressurskrevende både før og under prosedyren, og kapasiteten på dette er følgelig kun en brøkdel i forhold til prosedyrer i sedasjon. Dette fører til økt ventetid for pasienter som skal til prosedyre i narkose sammenlignet med prosedyrer i sedasjon. Vi har svært god erfaring med bruk av midazolam (ev. med fentanyl), som i de aller fleste tilfeller vil gi pasientene god sedasjon slik at undersøkelsen gjennomføres ukomplisert.

Ber om hjelp til å prioritere riktig

Gastromedisinsk poliklinikk  ber derfor om hjelp fra fastlegene slik at vi kan prioritere riktig i forhold til hvilke pasienter som skal tilbys prosedyrer i narkose. Er det ikke tidligere forsøkt med endoskopi i sedasjon skal dette forsøkes før pasienten søkes til narkosetime. I tillegg skal det foreligge god medisinsk grunn til at pasienten søkes til prosedyre i narkose.

Henvisningen

Hvis kriteriene for prosedyre i narkose er fylt er det viktig at henvisningen inneholder følgende opplysninger: fysisk status, blodtrykk, puls, høyde og vekt, tidligere sykdommer, oppdatert medisinliste ved henvisningstidspunkt. Dette er meget viktig for anestesilege som vurderer pasientene før planlagt narkose. Uten denne informasjonen kan pasienten dessverre ikke planlegges til narkosetime.