Praksisnytt

Problemer med thyroideafunksjonsprøver

I sommer har vi hatt enkelte tilfeller av falsk høye fritt T4-målinger (FT4). Feilen ble oppdaget ved at FT4-verdien normaliserte seg ved reanalysering av prøvene. Det har blitt arbeidet med å finne årsaken til analysefeilen og vår maskinleverandør har vært involvert i feilsøk.

analyse av blodprøve

Det er foreløpig ikke blitt funnet noen årsak til feilen, men det er blitt satt i gang tiltak utover sentrallaboratoriets normale kvalitetssikring for å hindre at feil FT4-svar utgis. De siste ukene har det ikke blitt oppdaget flere tilfeller av falsk høye FT4-verdier. Vi beklager dette på det sterkeste, og vil fortsette arbeidet med å finne årsaken til falsk høye verdier. 

Sentrallaboratoriet ønsker derfor at våre rekvirenter tar kontakt med laboratoriet dersom prøvesvar er overraskende eller ikke passer med det kliniske bildet. Da kan vi kontrollere prøven analytisk. Dette kan spare pasienten for ekstra stikk – og dere for merarbeid. Dette gjelder generelt, ikke bare for thyreoideafunksjonsprøver. 

Biotininterferens

Det er også viktig å gjøre oppmerksom på at behandling med biotin kan føre til interferens i våre immunoassay-analyser hvor biotin inngår i reagensene (hormoner, vitaminer, tumormarkører, troponin T, digoksin, ferritin og S100B) og resultere i falskt for lavt eller høyt analysesvar.  

Biotin er et vannløselig B-vitamin som finnes i mindre doser i blant annet kosttilskudd og parenteral ernæring. Biotin i svært høye doser gis til barn med medfødte metabolske sykdommer og høye doser er forsøksvis gitt ved behandling av multippel sklerose.  

Biotin i blodprøven vil kunne konkurrere med biotin i våre reagenser. Avhengig av om analysemetoden er et kompetitivt eller ikke-kompetitivt assay vil dette kunne føre til henholdsvis falskt for høyt eller falskt for lavt svar. Bl.a. vil biotininterferens kunne gi prøvesvar som imiterer Graves sykdom med høy FT4 og FT3, supprimert TSH og positiv TRAS. 

I hvor stor grad biotinbehandling kan interferere vil variere avhengig av analyse og biotindose, så vel som av hvor lang tid det har gått fra siste inntak av biotin til blodprøvetakning.  

Husk å spørre pasienten om bruk av kosttilskudd. I Sentrallaboratoriets analyseliste står eventuell biotininterferens under feilkilder.