HELSENORGE
Praksisnytt

«Raskere tilbake» erstattes av «Helse og arbeid»

«Raskere tilbake» som prosjekt er lagt ned fra 1.januar 2018, men behandlingstilbudet skal videreføres. Den vesentligste endringen er at tilbudet er overført fra prosjekt til ordinær drift. Da har man samtidig markert det ved et navnebytte, slik at behandlingstilbudet nå gis under betegnelsen «Helse og arbeid».

To som er ute

​ Tilbudet omfattes nå av ordningen "velg behandlingssted".

Målet er fortsatt å gi et raskt og målrettet tilbud med et arbeidsrettet fokus til pasienter med lette til moderate plager innenfor muskel-skjelett-lidelser eller angst og depresjon.

Hvilke kriterier må oppfylles?

Det er fortsatt et kriterium at pasientene skal ha rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.
Ved psykiske lidelser som angst og depresjon skal individuelle forhold som for eksempel tap av livskvalitet og funksjonsfall (arbeidsfunksjon) være en del av vurdering.

Ved lett til moderat psykisk lidelse som i seg selv ikke gir rett til behandling i spesialisthelsetjenesten, er det derfor avgjørende at henvisningen tydeliggjør pasientens funksjonstap og lidelsestrykk, og vektlegging av ønske om arbeidsrettet poliklinisk utredning og behandling.

Med arbeidsfunksjon forstås også skole og utdanning. Ved omlegging til ordinær drift er det presisert at arbeid og sykmelding, eller fare for sykmelding, ikke lenger er et kriterium. Det er behandlingen som skal være arbeidsrettet, og henviser og behandler skal vurdere om en pasient har nytte av og er motivert for et fokus på arbeid i behandlingen.

For pasienter med angst og depresjon innen psykisk helsevern er behandlingstilbudet fortsatt bygget opp rundt et psykoedukativt mestringskurs i gruppe, og individuell behandling hos psykolog. Det er viktig at henviser har gjort en somatisk avklaring, og at det ikke foreligger alvorlig psykisk lidelse eller rusproblematikk.

Henvisingsadresser

Det vil på sikt bli nye elektroniske henvisningsadresser, men inntil videre benyttes de nåværende adressene «Raskere tilbake psykiatri» og «Raskere tilbake somatikk (Stavern). Tilbudet vil fortsatt være lokalisert på Vear.