HELSENORGE
Praksisnytt

Referat fra samhandlingsmøtet 27.10.2021, del 2

Om DIPS interactor, pakkeforløp kreft, og RhD immunisering.

ansatte

​Se del 1 av referat fra samhandlingsmøte 27.10.2021​

Toril Holmøy Svendsen: Klinikk medisinsk diagnostikk


Dagens IHR (Interaktiv henvisning og rekvirering) støtter ikke webbaserte journalsystemer og kan heller ikke brukes til kommunal tjenestebasert adressering.

Dagens DIPS Interactor støtter tjenestebasert adressering og Dips Interactor sky er under utvikling for å støtte web baserte EPJT.H. Svendsen vil reise rundt og installere DIPS Interactor (Sky-utgaven er ikke kommet enda). 

De har nå installert på 15 legekontorer og vil installere på alle legekontorer i løpet av av 2022. Deretter vil de installere på kommunale kontorer. 

Legekontor med web-basert EPJ prioriteres når Interactor Sky er godkjent. Kontorene får opplæring ved oppstart. Det er enklere å lage egne blodprøvepakker. 


Geir Dunseth, fastlege og Praksiskonsulent

SiV  er tredje beste HF på forløpstider i landet. I 2020 var det 3300 oppstart pakkeforløp kreft. 32% av oppstartet forløp ble diagnostisert med kreft.

Ved enkelte forløp er henvisninger mindre i tråd med henvisningskriterier, men generelt er det mye bra. Viktig at henviser sjekker hva som er begrunnet mistanke og hva som skal være med i henvisning, enten man henter opplysninger fra NEL, helsedirektoratet eller siv.no

Tykktarmskreft

Disse er ikke lenger pakkeforløp

Akutt leukemi og kronisk lymfatisk leukemi er ikke lenger pakkeforløp. Han oppfordrer oss til å bruke forløpskoordinatorene ved spørsmål om kreft.


Janna Berg, lungelege: Lungekreft

Statistikk fra Kreftregisteret viser at Vestfold har flest lungekreftpasienter i landet med langtkommen sykdom på diagnosetidspunkt, og som konsekvens av dette redusert overlevelse. 

Vestfold har lavest median overlevelse etter diagnostisert lungekreft på kun 11 måneder, mens median overlevelse i Norge er 14,2 ,måneder og flere opptaksregioner har overlevelse på 18-19 måneder.

Samtidig ligger SiV Tønsberg som en av de beste i landet på utrednings valitetsindikatorer i lungekreft. Hvorfor blir pasientene henvist  sent til pakkeforløp? Kan fastlegene være mer obs på lungekreft? 


Kriterier for henvisning

Hun minnet om kriterier for henvisning, som er:
uforklarlige og vedvarende (over 3 uker) symptomer/funn som:
 • ​Hoste
 • bryst-/skuldersmerter
 • dyspnø
 • tilbakevendende LVI. 
Ved persisterende hemoptyse (1-2 uker) hos røykere/eks-røykere: Henvis direkte til pakkeforløp. Ellers er rtg/CT filterfunksjon. Det er verdt å huske at de som aldri har røkt utgjør 10% av lungekrefttilfeller.

Dersom det blir funnet forandringer som kan være maligne på radiologisk us av thorax, kontakter radiologer på rtg. institutt og på SiV  direkte lungelege som har «lungekreft» -calling på SiV og det blir startet pakkeforløp.

Som et ledd i pakkeforløp vil kreftkoordinator ved SiV kontakte fastlege (ang.henvisning til sykehuset) og pasienten (for å gi informasjon og timer til undersøkelser) Dette har litt blitt praktisert i Vestfold i flere år allerede.

Tore Stenstad,  infeksjonsmedisiner: Diagnostisk pakkeforløp til infeksjonInngang pakkeforløp:
 • ​F.eks. allmenn sykdomsfølelse
 • uttalt tretthet,
 • feber uten påvisbar årsak
 • uforklarlig lav hemoglobin
 • diffuse skjelettsmerter
 • større utilsiktet vekttap
 • markant økning i medisinforbruk.
Ring gjerne infeksjonsmedisiner for drøfting på seksjonstlf 33 34 10 88.
Pasienten oppfordres til å ta med en pårørende til førstegangssamtalen på SiV. Kan pasienten makte et ambulant utredningsløp?


Bror Håvardsrud, fastlege og Linn Nistov, gynekolog: RhD immunisering​

Overføres nå til kommunehelsetjenesten, som opprinnelig var bestemt fra Helsedirektoratet. Oppstart 01.11.21. i Vestfold. Det er viktig at prosedyren blir implementert i kommunene og at samarbeidet jordmor/fastlege diskuteres. I flere kommuner vil dette være en kommuneoverlegeoppgave å initiere samarbeidet internt i kommunen. 

Praksiskonsulentene, i samarbeid med gynekologisk avdeling og Blodbanken, har laget en prosedyre som skal brukes i Vestfold:  se Kompetensebroen:

Se mer om dette i Praksisnytt