Praksisnytt

Referat fra samhandlingsmøtet våren 2022

6. april var det igjen duket for Samhandlingsmøte i regi av praksiskonsulentordningen ved Sykehuset i Vestfold. Hjertesvikt, Vitality i Vestfold og erfaringer med nytt akuttsenter var hovedtemaene for kvelden.

Anne Mari Næss Øyen, PKO sykepleier
Publisert 19.04.2022
PKO
Praksiskonsulentene ved SiV er fra venstre: Anne Mari Næss Øyen, leder Geir Dunseth, Tanita Kulow, Lizeth Lind Jørgensen og Bror Olav Håvardsrud
​Leder av PKO, Geir Dunseth ledet deltagerne stødig gjennom kvelden.

Praksiskonsulentene, PKO i Vestfold hadde et variert program også denne gangen og møtet var lagt opp både med fysisk fremmøte og digital via Teams. Praksiskonsulentordningen i Vestfold består av fire fastleger og en sykepleier og har for tiden en ledig stilling ubesatt. 

​Hjertesvikt- nye retningslinjer

Første foredragsholder var Alessandro Muller De Bortoli, MD, PhD, medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold. Han hadde et solid foredrag og deltagerne fikk faglig påfyll knyttet til hjertesvikt og god innføring av kjernepunktene i de nye retningslinjene, 2021 ESC guidelines. 

Alessandro De Bortoli poengterte de siste 30 års fremragende forskning på området som har bidratt til reduksjon i mortaliteten betydelig, og han belyste behandlingsmulighetenes betydning i dette, men også viktigheten av en god primærhelsetjeneste.  Han benyttet muligheten til å belyse fastlegens rolle i forebyggingen av hjertesvikt. Videre snakket han om fastlegens rolle i utredningen, henvisning og oppfølgingen av disse pasientene. 

Kardiologisk sykepleier Kari Korneliussen ved hjertesviktpoliklinikken ved sykehuset i Vestfold, fortalte deretter engasjerenede om poliklinikkens ansvar og oppgaver. Hun poengterte at det er godt dokumentert at poliklinisk oppfølgingsprogram ledet av sykepleier med spesialkompetanse, gir økt etterlevelse av behandlingen, økt egenomsorg, bedret fysisk kapasitet og bedret livskvalitet. Hun kan fortelle at det er 41 veldrevne tilsvarende poliklinikker i Norge. 

Pasienter henvises til hjertesviktpoliklinikken etter EKKO (SiV, privatpraktiserende), OUS, innleggelse og av fastleger. Korneliussen beskriver at man i oppstartsfasen er opptatt av å «Se» den enkelte pasient/etablere tillitt og de setter derfor av god tid på første besøk – en hel klokketime. 

Et annet fokusområde er å vurdere endring/bedring/forverring av hjertesvikten. Det kan være endring i pust (funksjonsdyspnoe, ortopnoe, taledyspnoe), ødem, økt bukomfang, vektendring? væskeopphopning? dehydrering? 

Å titrere anbefalte hjertesviktmedikamenter til optimale, tolerable doser og justering av vanndrivende (fleksibel egendosering) er også en viktig del av oppgave som gjøres, samt ha et godt samarbeid med førstelinjetjenesten, er også viktig. 

Vitality – hele mennesket – hele livet

Marte Sofie Wang Hansen var neste dame ut på talerstolen. Hun er geriater og prosjektleder i Vitality, tidligere multisyke i Vestfold. Multisyke er også en av de prioriterte pasientgruppene i nasjonal helse og sykehusplan av 2019-2023.  

Vitality er et av de store samhandlingsprosjektene som pågår i vårt opptaksområde nå.
Bakgrunnen for prosjektet er et forprosjekt som ble gjennomført i 2019.

Forprosjektrapporten forslo en ny samhandlingsmodell for forebygging og utvikling av tilpassede løsninger for «skrøpelige eldre». Modellen ble foreslått som en pilot i en eller to kommuner, med utrulling til de andre kommunene i Helsefelleskapet i Vestfold etter hvert. Larvik er første kommune ut og de har sammen med SiV etablert et ambulant team og helsestasjon for eldre. 

Målet med prosjektet er å redusere antall reinnleggelser og hjelpe mennesker å leve hjemme lengre med best mulig livskvalitet.

Wang Hansen tematiserte forekomst av multisyke og risikofaktorer for skrøpelighet, samtidig som hun entusiastisk redegjorde for prosjektets organisering med forsterket utskrivning fra sykehus, helsestasjon for eldre og samarbeid mellom eldrehelsekoordinator, geriater og fastlege vedr legemiddelliste.

​Nytt akuttsenter- fem måneder senere

Det siste på programmet i samhandlingsmøtet denne onsdagen var å se på erfaringer med samhandlingen knyttet til det nye akuttsenteret ved Sykehuset i Vestfold. 

Jon Anders Takvam, fagdirektør ved SiV, startet med å redegjøre for utfordringene som har vært de siste fem månedene med nye medarbeidere, pandemi og tilhørende sykefravær og utfordringer med å etablere nye roller i akuttsenteret blant annet og konsekvensene av dette. 

Det har tidvis vært lange ventetider, og medieoppslag viser til tilsynssak hos Statsforvalter. Det er satt i gang flere tiltak for å bedre situasjonen og det er igangsatt en stor prosess med mange involverte for å bedre situasjonen.

Takvam belyser positive tendenser med at flere pasienter er «snudd» i akuttmottaket innen et døgn og blir ikke innlagt på post og man ser at triageringen av pasienter viser seg å fungere bra, samt at SiV nå har lavest antall korridorpasienter i hele Helse Sør-Øst.

 Til slutt stilte Takvam spørsmåle om det kunne være nyttig å tilby pasienter en akutt poliklinikktime dagen etter som et alternativ til akutt innleggelse på kveld og natt? 

PKO hadde i forkant av møtet laget en spørreundersøkelse rundt de nye rutinene knyttet til samhandlingen med akuttsenteret. PKO og fastlege Lizeth Lind Jørgensen presenterte svarene og drøftet tilbakemeldingene med salen og det ble en god dialog rundt rutinene, før Kim Hemlock, seksjonsoverlege ved ortopedisk seksjon avsluttet kvelden med sin presentasjon: 

Skadestua status fem måneder etter innflytting:


Det nye i rutinene var at alle pasienter til skadestua og til ø.hj. røntgen skal meldes. Dette for å kunne vurdere når og hvor pasienten skal møte, enten akutt, forskjøvet til dagen etter, eller haste- eller ordinær time på ortopedisk poliklinikk. 

Hemlock forteller at de har mottatt flere hastehenvisninger enn tidligere for eldre skader, og de har derfor laget en oversikt som ligger på siv.no:
PKO har også sammen med Akuttsenteret laget et skriv om rutiner som ble sendt ut til deltagerne og rutinene er også beskrevet på legesiden på  Kompetansebroen:  ​