Praksisnytt

Rehabiliteringstilbud til pasienter med Covid -19

COVID-19 pasienter, med eller uten intensivbehandling, er en pasientgruppe som kan ha stort behov for spesialisert og individuelt tilpasset rehabilitering, med en bred tverrfaglig tilnærming.

kornavirus

Symptomer og følgeplager etter COVID-19 kan være mange og alvorlige, og medføre et større eller mindre tap av funksjon. Pasienter som har gjennomgått intensivbehandling er ekstra utsatt for funksjonstap relatert til muskelsvinn, kognitive og psykiske problemstillinger, svelg- og språkproblematikk og redusert lungekapasitet. I tillegg kommer en psykososial belastning og en krevende situasjon for mange pårørende.

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset i Vestfold har nå utarbeidet et helhetlig rehabiliteringsforløp for disse pasientene. Forløpet innebærer at pasientene er under tilsyn og vurdering av legespesialist i rehabilitering under hele behandlingsperioden ved SiV. Det startes tidlig opp med rehabilitering allerede når pasienten er inneliggende på infeksjonsavdeling/intensivavdeling. 

Hvis pasienten er smittefri, vil det for noen av pasientene være aktuelt å bli overført rett til Kysthospitalet. For andre pasienter er det aktuelt å reise hjem og deretter få en poliklinisk vurdering av rehabiliteringsbehov ved Kysthospitalet. Det kan da være aktuelt med enten innleggelse ved Kysthospitalet, poliklinisk oppfølging og veiledning gjennom videokonsultasjon, fysisk oppmøte eller via ambulante tjenester.

Fastleger kan henvise pasienter etter gjennomgått infeksjon med Covid – 19 til vurdering på Kysthospitalet.

Ved eventuelle spørsmål om tilbudet ta kontakt med samhandlingssykepleier ved avdeling rehabilitering, tlf. 33 13 40 38 eller 33 13 40 76.