HELSENORGE
Praksisnytt

Rituell omskjæring ved Sykehuset i Vestfold

Omskjæring er et kirurgisk inngrep som kan gjøres av medisinske, kulturelle eller religiøse grunner. Der formålet er religiøst begrunnet kalles inngrepet rituell omskjæring.

Operasjonssal
Illustrasjonsfoto: Morten Rakke

​ «Lov om rituell omskjæring av gutter» skal sikre at dette utføres på en forsvarlig måte og gir foreldre rett til å få utført inngrepet innenfor det offentlige helsevesen.

Sykehuset i Vestfold har et tilbud om rituell omskjæring av gutter over ett års alder. Hos oss gjøres inngrepet i narkose og i de fleste tilfeller som dagkirurgi.

Det er tidligere gitt informasjon om dette gjennom praksisnytt, i Praksisnytt nr. 2 2015. Men for å sikre at dette blir ivaretatt på en god måte presiseres at henvisningen eksplisitt må inneholde at: 

  • Det foreligger samtykke fra begge foreldre til inngrepet. Hvis én av foreldrene har foreldreansvar alene må dette dokumenteres i stedet. Skriftlig samtykke trenger ikke å følge henvisningen, men det må eksplisitt stå i selve henvisningen at begge foreldre samtykker
  •  Gutten selv er informert om inngrepet og har fått si sin mening, hvis hans alder tilsier at det er mulig. Loven sier at: «Gutter som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal ha rett til informasjon om inngrepet og gis anledning til å si sin mening. Det skal legges behørig vekt på guttens mening i samsvar med alder og modenhet. Rituell omskjæring kan ikke utføres mot guttens vilje”. Det betyr at etter hvert som barnet utvikles og modnes, skal barnet høres før det fattes beslutning om helsehjelp. Fra fylte 12 år skal barnet høres i alle saker som angår egen helse. Det skal legges økende vekt på barnets mening ut fra alder og modenhet. Det må eksplisitt framgå av henvisningen at slik informasjon er gitt til gutten selv - samt hva barnets egen mening.
  • Foreldrene er innforstått med at det er en betydelig egenandel for inngrepet. Dette er per i dag kr. 4000, og er likt for alle sykehus.
  • Foreldrene er informert om de praktiske forhold omkring hvordan omskjæring foregår på sykehuset. Dette innebærer informasjon om at prosedyren vil bli utført som et kirurgisk inngrep på sykehusets vanlige operasjonsavdeling der vi ikke har mulighet for å legge til rette for mer seremonielle tiltak omkring selve omskjæringen. Det er ikke plass til mer enn én voksen inne på operasjonsstuen under innledning til narkose, og det er ikke mulig å være tilstede under selve inngrepet. Det kan ikke medbringes gjenstander (tepper etc.) inn på operasjonsstuene. Det er ikke tillatt å fotografere inne på operasjonsstuene

Henvisningen må inneholde et minimum av informasjon om pasientens helsetilstand (Gutten er frisk, eventuelt andre sykdommer, tidligere gjennomgått kirurgi, allergier og evt. medisiner og - NB! - En helt kortfattet status presens med høyde og vekt + status cor/pulm). Guttene kan da kalles direkte inn til inngrepet.

Henvisningen merkes i diagnosefeltet med «Rituell omskjæring».
Se informasjon på våre behandlingssider om rituell omskjæring