HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Samhandling med fastleger - Nordre Vestfold DPS

Nordre Vestfold Distriktspsykiatriske senter (DPS) har siste året hatt økt fokus på samhandling med fastleger. Overlege Jan Olaf Olafsen er ansatt i en prosjektstilling, hvor en stor del av stillingen er tiltenkt samarbeid med førstelinjetjenesten. Veiledningsgrupper, felleskonsultasjoner og hyppig telefonkontakt er virkemidler for å oppnå dette. Tilbudet er godt i gang, og det er rom for ytterligere aktivitet.

​Flere veiledningsgrupper er etablert. Møtefrekvens avtales etter ønske, og innhold er drøfting av kasuistikker, eller undervisning fra DPS om aktuelle temaer. Det har vært åtte aktive grupper, men det er kapasitet til flere. Ta kontakt dersom du ønsker å bli med i eller starte en slik gruppe.

Felleskonsultasjoner er en nyttig arena for kompetanseoverføring og felles forståelse. Pasienter opplever seg tatt på alvor, og får ofte større forståelse for behandling og oppfølging, enten behandling skal videreføres fra DPS eller kommunale tjenester i samarbeid med fastlege.

Felleskonsultasjoner gjøres noen ganger for å vurdere en henvisning og sammen drøfte behandlingsalternativer, men det har vist seg praktisk vanskelig å få til dette siden DPS må fatte vedtak om rett til behandling eller ikke innen 10 dager etter mottatt henvisning. DPS oppfordrer derfor
fastleger til å ta kontakt før henvisning for å drøfte problemstillinger, der fastlege tenker at det kan være nyttig.

Telefonkontakt benyttes i økende grad for å innhente supplerende opplysning til henvisninger, eller komme med tilbakemeldinger om behandlingsråd og begrunnelser der man ser at pasienten ut fra gjeldende prioriteringsveiledning ikke gis rett til behandling i spesialisthelsetjenesten.

Det er god kapasitet og tilgjengelighet for å drøfte slike problemstillinger over telefon, så ta gjerne kontakt.

Kontakt Jan Olaf Olafsen på uxoanz@siv.no eller ring tlf. 47600724.

Geir Dunseth, praksiskonsulent, Nordre Vestfold DPS
Geir.Dunseth@siv.no

Jan Olaf Olafsen, overlege, Nordre Vestfold DPS
Jan.Olaf.Olafsen@siv.no