Praksisnytt

Samhandling mellom førstelinjetjenesten og Sykehuset i Vestfold i Covid - 19 pandemien

I forbindelse med Covid-19 pandemien er det uhyre viktig med god samhandling mellom førstelinjetjenesten og sykehuset i Vestfold. Pandemien utvikler seg og vi kan raskt komme i en situasjon hvor det er begrensede ressurser med henblikk på sengeplasser, helsepersonell og respiratorer. Vi vil derfor regelmessig sende ut oppdatert informasjon om samhandlingsrutiner, og en oppdatert koronastatus.

koronavirus

Vi takker førstelinjetjenesten i Vestfold for en fremragende innsats så langt. I godt samarbeid skal vi sammen jobbe videre for å bekjempe pandemien og de utfordringer vi står i og som kommer.

Kartlegging av koronastatus

Vi har et behov for at henvisende instans screener pasienter for mulig koronasmitte før innmelding. Alle pasienter som henvises til sykehuset må avklares om de har: 

  • Uspesifikke allmennsymptomer eller symptomer på akutt luftveisinfeksjon.
  • Feber/frysninger hos pasient med uavklart infeksjonsfokus
  • Oppfylte kriterier for karantene

Dersom det besvares ja på en eller flere av disse spørsmålene, blir pasientene dirigert til ekstraordinært smittevernmottak «koronamottak».

Sykehjemspasienter

Vi vil oppfordre alle sykehjemsleger og sykepleiefaglige koordinatorer ved sykehjem til å sikre at satsingsnivået for sykehjemsbeboere så langt som mulig er avklart etter samtale med pasient og pårørende. Dette må være nedfelt og skriftliggjort, slik at det er tilgjengelig for leger og sykepleiere i en akuttsituasjon. Det samme vil være aktuelt for noen av de skrøpeligste hjemmeboende og i omsorgsboliger.

Statusoppdatering

Koronastatus oppdateres daglig, og viser utvikling per dag. Vi har nå satt opp en egen side for primærhelsetjensten hvor vi samler all informasjon om koronavirus som er relevant for førstelinjetjenesten i Vestfold;

Der vil vi også legge ut en daglig statusoppdatering som sier hvor mange inneliggende pasienter SiV har med Covid-19, i tillegg til antall testede personer i Vestfold-Telemark som mikrobiologisk laboratorium ved SiV har analysert, og antall positive prøver. Du får også en oversikt over antall unike pasienter som har fått besvart prøver per dag i Vestfold-Telemark.