HELSENORGE
Praksisnytt

Starter screening for britiske og sørafrikanske koronavirusvarianter

I forbindelse med økt forekomst av koronavirusvarianter som er under særskilt overvåkning, er det et ønske om at laboratoriene raskere kan påvise disse variantene. Mikrobiologisk avdeling starter derfor mandag 15. februar med en screeningmetode som kan identifisere tilstedeværelse av variantene 501Y.V1 («britisk»), 501Y.V2 («sørafrikansk») og 501Y.V3 («brasiliansk») i prøver som er positive for SARS-CoV-2.

koronavirus

Variantscreening vil bli utført rutinemessig på nye positive prøver, og rekvirentene trenger ikke å be spesifikt om dette.

Svaret forventes å foreligge påfølgende hverdag (mandag-fredag) etter dagen prøven først ble meldt positiv.

Variantanalysen har et minstekrav til virusmengden i prøven, og noen prøver vil derfor ha for lite virus til at det er mulig å utføre analysen. Dette vil i så fall bli kommentert.

Hvordan blir variantscreeningen besvart?

Resultatet av variantscreeningen vil bli besvart som påvist/ikke påvist, eventuelt med kommentar, under egne analysekoder for hver av variantene: SARS-CoV-2 RNA (501Y.V1), SARS-CoV-2 RNA (501Y.V2) og SARS-CoV-2 RNA (501Y.V3).

Navnene «britisk», «sørafrikansk» og «brasiliansk» variant er uoffisielle, folkelige betegnelser og vi har derfor ikke anledning til å bruke disse på svarrapportene, men vi vil være behjelpelige med å forklare dette pr. telefon.

Inntil videre blir alle prøver der vi påviser en variant under særskilt overvåkning sendt til referanselaboratorium (Folkehelseinstituttet). Dette kan endre seg dersom det kommer nye nasjonale retningslinjer.

Ved positiv screening for en av de tre variantene vil det bli gitt telefonbeskjed til kommuneoverlege/smittesporingstjeneste i kommunene til samme telefonnummer som ved varsling av nye positive prøver. 

Dersom noen av variantene blir så vanlige at de utgjør en stor andel av de positive prøvene, vil vi revurdere dette og gå over til kun å gi telefonbeskjed for varianter som er uvanlige eller medfører spesielle tiltak. Her kommer vi til å forholde oss til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Overvåker situasjonen

Det er viktig å huske på at det stadig oppstår mutasjoner når viruset sirkulerer i befolkningen. Det kan derfor dukke opp nye varianter som ikke påvises av vår screeninganalyse.

Vi overvåker situasjonen ved å sende inn et representativt utvalg av alle positive koronaprøver til Folkehelseinstituttet for helgenomsekvensering, og man må være forberedt på at retningslinjene for variantscreening kan bli endret i tråd med endret forekomst av de ulike variantene.