HELSENORGE
Fastlegenyttig

Testing for antistoffer mot SARS-CoV-2 (koronavirus) og betydning for vaksinasjon

Mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold tilbyr analyse for antistoffer mot SARS-CoV-2. Vår analyse påviser antistoffer rettet mot virusets nukleoprotein, som dannes etter gjennomgått infeksjon. Bruksområdet for analysen er derfor situasjoner der man av ulike grunner ønsker å avklare om noen tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2 infeksjon eller ikke. 

I henhold til nasjonale og internasjonale anbefalinger, trenger personer som har gjennomgått COVID-19 kun én dose vaksine. Positiv test for nukleoproteinantistoff regnes som sikker dokumentasjon på gjennomgått sykdom. Systemene hos FHI/Helsenorge.no er lagt opp slik at personer som har testet positivt for antistoff senest dagen før vaksinasjon, regnes som fullvaksinerte etter én dose vaksine, og får grønt koronasertifikat på lik linje med de som er vaksinert med to doser. Pasientene må selv informere vaksinasjonssenteret om at de har gjennomgått sykdom og derfor ikke skal ha dose nr. 2.

Spike-antistoffer dannet etter vaksinasjon vil ikke fanges opp av vår analyse., og testen kan ikke brukes til kontroll av antistoffnivå etter vaksinasjon. Dette er heller ikke anbefalt. Vaksinene er vist å ha god effekt når de gis til immunfriske i henhold til produsentens retningslinjer. Det finnes foreløpig ikke nok data til å vurdere sikkert hva antistoffnivået betyr for immunitet og eventuelt behov for tilleggsdoser. Dersom man i helt spesielle tilfeller (f.eks. immunsupprimerte) ønsker å måle antistoffnivå etter vaksinasjon, anbefaler vi at dette gjøres i samråd med spesialisthelsetjenesten. Prøvene må i så fall sendes til OUS Ullevål.

Vi gjør oppmerksom på at alle koronavirus-antistofftester er omfattet av obligatorisk innrapportering til MSIS labdatabase. Det medfører at pasienten får SMS fra helsenorge.no så snart testresultatet foreligger, og kan slå opp dette selv, kanskje før rekvirenten selv har sett resultatet. Dette kan være verdt å ha i bakhodet når man informerer pasienten om testen.

Av: Overlege Tore Taksdal Stubhaug ved mikrobiologisk avdeling