Helsenorge
Praksisnytt

Tilbud om rehabilitering under og etter kreftbehandling

Ved Kysthospitalet i Stavern tilbyr Sykehuset i Vestfold rehabilitering under og etter kreftbehandling til pasienter i alle aldre. Rehabiliteringstilbudet er uavhengig av krefttype/diagnose og det er pasientens behov og funksjonsproblematikk som er i fokus.

Dame som hopper

Vi betrakter funksjon og funksjonsproblematikk i vid forstand, dvs. fysisk, psykisk og sosial funksjon.  

Vi har tilbud om både skreddersydde individuelle opphold og opphold der pasienter med samme problemstillinger er sammen i grupper:  

Individuelle rehabiliteringsopphold

Rundt hver enkelt pasient etableres det et tverrfaglig team (lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog, sosionom, psykolog).

Henvisningens innhold, en tverrfaglig kartlegging og pasientens ønsker og målsetting legger grunnlaget for fokus i rehabiliteringen. De ulike aktørene i det tverrfaglige teamet bidrar i den grad det er hensiktsmessig og ønskelig ut fra pasientens behov og ønsker.

Oppholdets varighet varierer ut fra behov, og vi legger til rette for at pårørende (ektefelle, barn, kjæreste) kan komme på besøk og overnatte her på sykehusets hotellrom, eller sammen med pasienten på dennes rom. 

Gruppeopphold.

Livet etter brystkreftbehandling

Livet etter kreftbehandling

 og  er 5 – dagers gruppeopphold.

Dette er rehabiliterings- og mestringstilbud til pasienter som har gjennomgått kirurgisk behandling av brystkreft eller behandling av ulike typer kreft.

Pasienten skal ha avsluttet behandlingen i løpet av de seneste to årene og ha plager med seneffekter etter behandling. Det er opp til åtte pasienter i hver gruppe. Dette er opphold som tar utgangspunkt i den individuelle pasients verdier og deltakelse i eget liv. Oppholdet baserer seg i  høy grad på tematimer, erfaringsutveksling og individuell veiledning.

Målet er at den enkelte pasient i etterkant av oppholdet skal ha en økt evne til å mestre hverdagen og til å bedre kunne leve med sine plager.  

Aktivitets- og mestringsopphold for pasienter som gjennomgått behandling for kreft, 5-dagers gruppeopphold, som gjennomføres i juni måned hvert år. Dette er et tilbud til pasienter som har gjennomgått behandling for kreft og som tidligere har hatt et individuelt opphold ved Kysthospitalet.

Oppholdet gjennomføres med grupper med 8-10 deltakere. Gjennom aktivitetsutprøving, erfaringsutveksling og mulighet for fysiske utfordringer gis det en opplevelse av mestring og livsglede    Målet er at den enkelte pasient etter gjennomført opphold skal ha en økt opplevelse av mestring og mulighetsrom og derigjennom oppleve økte muligheter til deltakelse.

Henvisningsadresse:

Henvisningen kan sendes elektronisk eller per post til:

Sykehuset i Vestfold HF
PB. 2168 Postterminalen
3103 Tønsberg