HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Transport av psykisk ustabile pasienter i akutt krise

«Verdig vei videre» er et utviklingsprosjekt ved Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark med mål om å forbedre transporttilbudet for psykisk ustabile pasienter i akutt krise. Pasientene skal tilbys en verdig og faglig god prehospital tjeneste med hensiktsmessig bruk av politi som bistand.

Prosjektet gjennomføres i regi av Prehospital klinikk ved Sykehuset i Vestfold i tett samarbeid med blant andre politiet i Vestfold og Klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR). Mange aktører er involvert i håndtering av psykisk ustabile pasienter med akutt transportbehov. Koordinering av ressurser og overføring av informasjon er sentralt i en god samhandling, slik at de ulike aktørene kan ivareta sine roller på en hensiktsmessig måte. Omfattende kartlegging viser at det ikke er hensiktsmessig å innføre en form for spesialambulanse for slike oppdrag. I stedet satser man på styrket samhandling med politi, ytterligere opplæring av ansatte i Prehospital klinikk, og rutiner som sikrer nødvendig informasjonsflyt mellom AMK, politi, ambulansepersonell, legevakt, KPR etc.

Hva må henviser gjøre?

For den enkelte henviser er det viktig å kjenne til at AMK fortsatt ivaretar den praktiske håndtering og koordinering med politi og ambulanse, så sant henviser gjør oppmerksom på at det er en situasjon med psykisk ustabil pasient som kan komme til å trenge forsterket bistand ved transport.Da vil AMK vil ut fra egne rutiner innhente og videreformidle nødvendig informasjon. De bruker et følgeskjema for å sikre at nødvendig prehospital informasjon fra hjem og transport overføres til behandler ved legevakt eller KPR. AMK vil i større grad enn tidligere etterspørre informasjon om aktuell situasjon for å avklare behov for ambulanse og/eller politi. Ved akutt behov for politibistand ring 112.

For mer informasjon se www.siv.no/verdig-vei-videre


Hege Topstad, prosjektleder, Prehospital klinikk
hege.topstad@siv.no