HELSENORGE
Praksisnytt

Trygg utskrivning og oppgaveglidning

Praksiskonsulentordningen (PKO) har startet en større prosess med fokus på disse sakene og ønsker å involvere fastlegene og allmenlegeutvalgene (ALU) i prosessen. Vi ønsker å innhente fastlegers konkrete eksempler for å kunne bruke det aktivt i dialog med sykehuset

Lege og pasient  i samtale

​Deretter ønsker vi at temaene blir drøftet på de enkelte ALU-møtene. Dette vil danne grunnlag for at PKO kan ta det videre som tema i dialog med epikriseskrivere og ledelse ved sykehuset, og sette det opp som tema for samhandlingsmøte i 2018. Både fastleger og sykehusleger har felles interesse i å oppnå tydelige formuleringer og å få en avklart oppgavefordeling.

Trygg utskrivning

Det innfases ny epikrisemal ved Sykehuset i Vestfold primo 2018. Vi ønsker spesielt fokus på tydelighet i ansvar for oppfølging. Er det fare for at oppfølgingen glipper? Eksempel på utydelige formuleringer er

  • «Det anbefales kontroll av blodprøver om en uke»
  • «Kontroll koloscopi om 5 år»
  • «Videre oppfølging i regi av fastlege».

Formuleringer skal være tydelige og hovedregel skal være at pasient er ansvarliggjort: «Pasienten har fått skriftlig informasjon og beskjed om å ta kontakt med fastlegen for oppfølging...».

Oppgaveglidning

PKO får eksempler på åpenbart urimelige forsøk på oppgaveglidning fra sykehus til fastlegene. Fastleger skal ikke være sekretærer for sykehuslegene, men noen ganger er fastlegens kjennskap til pasienten et bedre grunnlag for å vurdere videre tiltak. Mange problemstillinger er aktuelle, men noen eksempler kan være sykemeldinger, oppfølgning av blodprøver og behandling etter utskrivelse, bildeundersøkelser som skal tas til rett tid etter utskrivelse og diverse forundersøkelser til utredning i spesialisthelsetjenesten.

Eksempler fra fastlegene

PKO ønsker eksempler fra fastleger via e-postadresse pko@siv.no på: 

  • uklare epikriseformuleringer av betydning for pasientsikkerheten
  • eksempler på oppgaveglidning som egner seg for diskusjon

Disse bør inneholde: 

  • emne; «trygg utskrivning» eller «oppgaveglidning»
  • avdeling
  • utdrag av setning som er problematisk.

Husk å anonymisere pasienten.