HELSENORGE
Praksisnytt

Vanlige kirurgiske tilstander innen urologi

Vi har laget en oversikt over noen av de vanligste henvisningsårsakene innenfor fagfeltene urologi og gastrokirurgi der mange pasienter må vente lang tid før de får time til konsultasjon. Denne gang presenterer vi tre nye problemstillinger innen urologi.

operasjonssal

​Urologi

Hematuri

Pasienter med blod i urinen som er hemodynamisk upåvirket og med normal Hb trenger ikke akutt innleggelse. Hvis det er mye koagler og risiko for tamponade bør det drøftes med vakthavende urolog mtp akutt innleggelse.

Kraftig blødning skal legges inn akutt. Hematuri utredes vanligvis poliklinisk etter gjeldende kriterier i nasjonale retningslinjer/pakkeforløp

Urinretensjon

Pasienter med nyoppstått urinretensjon utredes på urologisk poliklinikk. Det er ikke nødvendig med akutt innleggelse med mindre man ikke lykkes å legge inn kateter.

Tett nefrodren

Se over alle koblinger og slanger etter knekk og lignende. Skyll og aspirer med 10mL sterilt saltvann. Dersom drenet fortsatt er tett eller det lekker urin langs kateteret kan pasienten henvises til sykehuset.

Selve nefrodrenbyttet gjøres av intervensjonsradiologer, men henvisning skal sendes til den avdelingen som i utgangspunktet har bestemt at pasienten skal ha nefrodren. Dette er ikke alltid urologisk avdeling. Ved usikkerhet omkring dette kan vakthavende urolog kontaktes.


Veiledende punkter

Vi håper informasjonen kan bidra til at pasienter med potensielt farlige tilstander ikke blir ventende for lenge, og at man unngår unødvendige konsultasjoner.


Punktene må anses som veiledende, og vi tar gjerne imot en telefon eller henvisning ved tvilstilfeller. Vi setter også pris på å bli varslet per telefon ved akutte innleggelser. Dette hjelper oss til å prioritere pasienter bedre i et travelt akuttmottak.


Du kan se hele listen med informasjon om ulike kirugiske problemstillinger her