HELSENORGE

Endret innhold av utvidet hematologistatus

Det er kjent at MCV raskt endrer seg ved henstand av prøven. Årsaken til dette er at erythrocyttene sveller etter hvert som det blir dårlig tilgang på glukose. Denne tidsavhengige økningen av MCV beløper seg til 5-10 % første døgn, noe avhengig av instrument og målemetode.

​EVF (hematokrit) måles ikke lenger direkte, men kalkuleres på basis av MCV (EVF = MCV · Ery), og vil dermed øke parallelt med MCV. MCHC på den andre siden, som kalkuleres som MCH/MCV, vil variere inverst med MCV.

Når det gjelder tilsendte prøver, vil analysering på grunn av transporttiden ofte finne sted først døgnet etter prøvetaking. Vi opplever at det for slike prøver til stadighet kommer varsler om patologi, selv om de i utgangspunktet er helt normale. Dette problemet med falske patologivarsler har økt etter at vi nylig gikk til anskaffelse av nye analysemaskiner.

MCH og MCV viser i ferske prøver en høy grad av korrelasjon, og har i praksis samme informasjonsverdi når det gjelder klassifisering av anemier som mikro-, normo- eller makrocytære. MCH skulle derfor være fullt tilstrekkelig for å klassifisere en anemi, og i motsetning til MCV, MCHC og EVF, vil MCH ligge stabilt over flere dager.

For å unngå slike falske og villedende patologivarsler, har vi besluttet at vi på tilsendte prøver heretter bare vil utgi MCH, og at MCV, MCHC og EVF ikke vil bli rapportert.

Sverre Marstein
avdelingsoverlege