Estimering av overflatekorrigert GFR

Etter anbefaling fra og i samråd med nefrologene vil Sentrallaboratoriet fra nå av – på basis av målt S/P-kreatinin – beregne og utgi overflatekorrigert glomerulær filtrasjonshastighet (GFR, estimert).

​Ved beregningen benyttes den internasjonalt aksepterte formelen fra Modification of Diet in Renal Disease-studien (MDRD-studien) hvor – i tillegg til S/P-kreatinin – alder og kjønn inngår. Man er imidlertid ikke avhengig av å vite pasientens høyde og vekt.

Formelen gjelder bare for voksne, og beregningen av GFR vil derfor bli begrenset til individer over 16 år.

Pt-GFR, estimert (ml/min/1,73m2) = 30800 x S/P-kreatinin-1,154 x Alder-0,203 x Kjønnskonstant*

For kvinner er kjønnskonstanten 0,742, for menn 1,000. For individer av svart rase, må resultatet multipliseres med faktoren 1,21 for å få riktig verdi.

Hensikten med å beregne og utgi GFR er i første rekke å bidra til at redusert nyrefunksjon kan oppdages på et tidligere stadium enn ved bruk av S/P-Kreatinin alene. Estimert GFR anbefales også til å følge nyrefunksjonen hos pasienter med kjent nyrefunksjon. Videre kan estimert GFR (absoluttverdi, se punkt 2 nedenfor) være nyttig ved doseberegning av medikamenter som hovedsaklig elimineres ved utskillelse i urinen.

Det er viktig å være oppmerksom på følgende:

  1. Den GFR som estimeres av ovenstående MDRD-formel og som utgis i svarrapporten er normalisert til gjennomsnittlig normal kroppsoverflate (1,73 m2) og er et mål for nyrefunksjonen.
  2. Til doseberegninger av medikamenter som hovedsaklig elimineres ved utskillelse i urinen skal man benytte den absolutte verdi av GFR. I så fall må den overflatenormaliserte GFR korrigeres ved å dividere med 1,73 og multiplisere med aktuell kroppsoverflate, og for å beregne denne må man vite pasientens høyde og vekt** (se fotnote). For voksne individer med noenlunde normal høyde og vekt er denne korreksjonen imidlertid unødvendig.
  3. Estimert GFR korrelerer dårlig med målt GFR ved normal eller bare lett nedsatt nyrefunksjon, og alle resultater over 60 ml/min/1,73m2 blir derfor utgitt bare som > 60 ml/min/1,73m2.
  4. Selv om estimert GFR (overflatenormalisert) er mer sensitiv til å fange opp redusert nyrefunksjon enn S/P-kreatinin alene, kan den av ovennevnte årsak ikke fange opp de letteste grader av nedsatt nyrefunksjon.
  5. For individer med sterkt avvikende muskelmasse vil estimatet kunne gi uriktige verdier.

** Aktuell kroppsoverflate beregnes slik: Vekt(kg)0,425 x høyde(cm)0,725 x 0,007184

Sverre Marstein
avdelingsoverlege