HELSENORGE

Hvor skal blodprøvene tas

Når leger ved Sykehuset i Vestfold (SiV) bestiller blodprøver av en pasient er det i noen tilfeller mest praktisk for pasienten å få tatt disse hos sin fastlege. Målet er å sikre at alle bestilte analyser er ferdig analysert og foreligger hos behandlende lege ved SiV når pasienten kommer til konsultasjon der.

Fra SiV får pasienten som regel med seg eller får tilsendt en utskrift fra DIPS (pasientjournal ved SiV) hvor bestilte analyser er angitt, eventuelt får pasienten også egne rekvisisjoner for prøver som må sendes til andre laboratorier enn SiV. I mange tilfeller kan prøvene like gjerne tas hos fastlegen som på sykehuslaboratoriet. Det er derimot unntak:

Prøver som ikke kan tas hos pasientens fastlege

Det vil være angitt på DIPS-utskriften dersom prøvene må tas på SiVs poliklinikk for prøvetaking. Dette kan skyldes at det er behov for spesialrør til blodprøvetakingen, spesialbehandling av prøverørene, kort holdbarhet av prøven etc. Pasienten må da møte ved SiVs poliklinikk for prøvetaking enten i Tønsberg, Sandefjord eller Larvik.

Fremgangsmåte for prøver som kan tas hos pasientens fastlege

  • Legekontoret fyller ut og merker en ordinær rekvisisjon fra sentrallaboratoriet, eventuelt mikrobiologisk avdeling med rekvirent- og pasientopplysninger, prøvetakingstidspunkt og prøvetakers signatur.
  • Prøvene merkes med etiketter fra fastlegens rekvisisjon.
  • Istedenfor å overføre alle analysene til den nye rekvisisjonen, festes DIPS-utskriften som vedlegg til rekvisisjonen (fest eventuelle andre rekvisisjoner for prøver som skal videresendes andre laboratorier).
  • Rekvirerende sykehuslege vil på laboratoriet bli registrert som rekvirerende lege, mens fastlegen vil få kopi av prøvesvaret.
  • Prøvene må sendes SiVs laboratorier for analysering slik at SiVs lege kan følge prøvehistorikken og at det blir brukt samme analysemetode hver gang.
  • Hvis prøver til andre laboratorier enn ved SiV sendes direkte fra legekontoret, må dette skrives på DIPSutskriften.

Dersom det er usikkerhet rundt valg av prøverør - både type rør og antall rør - må sentrallaboratoriet kontaktes på telefon 33 34 30 50.

Unntaksvis kan DIPS-utskriften brukes som rekvisisjon (for eksempel legekontor med elektronisk rekvirering- IHR). På DIPS-utskriften er det viktig at legekontoret påfører:

  • Pasientens fastlege og legekontor som har tatt prøven
  • Prøvetakingsdato med klokkeslett og prøvetakers signatur
  • Om prøver som skal sendes andre laboratorier er sendt direkte fra legekontoret
  • Prøvene merkes med pasientens navn og fødselsnummer