HELSENORGE

Ny analyse: Digoksin

Statens legemiddelverk har meldt at medikamentet Digitoxin® er avregistrert. Pasienter som bruker digitoksin må derfor gå over til digoksin (Lanoxin®). Fra og med 28.03.2012 vil Sentrallaboratoriet tilby analyse av digoksin i serum.

​Praktiske råd for overgang fra digitoksin til digoksin hos voksne kan finnes på www.legemiddelverket.no (skriv ”digoksin” i søkefeltet).

Prøve for måling av s-digoksin tas medikamentfastende, like før neste digoksindose. Vanlige gelglass kan benyttes ved prøvetakingen. Ved oppstart av behandling anbefales det at første serummåling utføres etter ca. 7 dager og neste måling ca.14 dager etter oppstart. Inntil nytt opptrykk av rekvisisjoner, må analysen føres opp under ”andre analyser”.

Terapeutisk område: 0,6-1,3 nmol/l. Det anbefalte terapeutiske området gjelder behandling av hjertesvikt med sinusrytme. Høyere serumkonsentrasjoner kan være nødvendig ved andre indikasjoner.

Det er et betydelig overlapp mellom terapeutisk og toksisk område på grunn av interindividuelle forskjeller. Hypokalemi og nyresvikt øker risikoen for digoksintoksisitet, og s-kalium og s-kreatinin bør derfor kontrolleres regelmessig under behandling med digoksin.

Verdier >3,2 nmol/L vil bli forsøkt varslet til rekvirenten pr. telefon.

Helle B. Hager
Avdelingsoverlege