HELSENORGE

Ny analyse: Frie, lette immunglobulinkjeder i serum

​Når plasmaceller lager immunglobuliner, dannes normalt et lite overskudd av lette immunglobulinkjeder (kappa og lambda). Pasienter med monoklonale plamacellesykdommer (f.eks. myelomatose og AL amyloidose) har ofte økt konsentrasjon av frie kappa- eller lambdakjeder. Hvis konsentrasjonen overskrider nyrenes evne til å bryte ned disse proteinene, utskilles de monoklonale frie lette kjedene i urinen (Bence Jones proteinuri). Måling av frie lette immunglobulinkjeder i serum kan benyttes til diagnostikk, kontroll og prognosevurdering av monoklonale plasmacellesykdommer. Gjeldende internasjonale retningslinjer for bruk av analysene er fra 2009 (1).

Indikasjoner:

  1. Diagnostikk ved mistanke om myelomatose og liknende tilstander, sammen med serum-proteinelektroforese. I denne situasjonen er analysen et bra alternativ til urin-proteinelektroforese.
  2. Prognostisk vurdering av pasienter som nylig har fått påvist myelomatose eller andre plasmacellesykdommer.
  3. Kontroll av pasienter med lavsekretoriske plasmacellesykdommer, som oligo- og non-sekretorisk myelomatose og AL-amyloidose.
    For myelomatosepasienter med monoklonalt komplett immunglobulin skal serum-proteinelektroforese fortsatt brukes for å kontrollere og responsvurdere pasienten.

Metode

Det finnes to metoder for analyse av frie lette kappa- og lambdakjeder på markedet. Ved vurdering av seriemålinger hos enkeltpasienter bør en ikke legge avgjørende vekt på forskjeller mellom målinger utført ved ulike laboratorier.

Referansegrenser

Basert på analyse av frie kappa- og lambdakjeder hos 369 friske personer oppgir reagensprodusenten følgende:

Frie kappakjeder: 6,7 - 22,4 mg/L
Frie lambdakjeder: 8,3 - 27,0 mg/L
Kappa/lambda-ratio: 0,31 - 1,56

Referansegrensene for frie kappa-og lambdakjeder er 2,5- og 97,5-persentiler, mens de for kappa/lambda-ratio er minste og høyeste verdi hos de 369 friske personene.

Tolkning

En moderat abnorm kappa/lambda ratio er ikke en spesifikk markør for myelomatose, men dersom ratio er svært lav eller høy indikerer det vanligvis en monoklonal sykdom. Økte frie lette kjeder i serum og normal kappa/lambda-ratio kan bl.a. ses ved nyresvikt, infeksjoner og autoimmune sykdommer (SLE, RA).

Litteratur

1. Dispenzieri et al; International Myeloma Working Group. International Myeloma Working Group guidelines for serum-free light chain analysis in multiple myeloma and related disorders. Leukemia 2009;23:215-24.

Helle B. Hager
Avdelingsoverlege, Sentrallaboratoriet

Morten Lindberg
Overlege, Sentrallaboratoriet