HELSENORGE

Ny analyse: N-terminal pro-Brain Natriuretic Peptide (Nt-proBNP)

Fra og med 14.02.06 vil Sentrallaboratoriet tilby måling av N-terminal pro-Brain Natriuretic Peptide (Nt-proBNP).

​Natriuretiske peptidhormoner finnes i hjertemuskulatur og frigjøres normalt i små mengder til plasma. Hormonenes fysiologiske virkning er vasodilatasjon, økt glomerulær filtrasjon, økt natriurese og diurese, og hemning av renin/angiotensin/aldosteron-systemet. Hjertet produserer to natriuretiske peptider: Atrialt natriuretisk peptid (ANP), som produseres i atriene, og Brain natriuretisk peptid (BNP), som produseres både i atrier og ventrikler. BNP består av 32 aminosyrer og dannes ved spaltning av et prohormon (proBNP) på 108 aminosyrer (se figuren nedenfor). Det N-terminale fragmentet på 76 aminosyrer som avspaltes er inaktivt og utskilles sammen med det aktive BNP.

Både aktivt BNP og det inaktive Nt-proBNP frigjøres i økte mengder ved økt strekk på hjerteveggene (f.eks. som følge av volumoverbelastning). Nt-proBNP har en lenger halveringstid enn BNP og foreligger derfor i høyere konsentrasjon i plasma, dessuten er det mer stabilt in vitro, så måling av Nt-proBNP er derfor å foretrekke fremfor måling av BNP.

Indikasjoner:

Indikasjoner for å måle Nt-proBNP er diagnostisk ved mistanke om hjertesvikt, samt vurdering av sykdomsforløp og effekt av behandling ved diagnostisert hjertesvikt.. Undersøkelsen antas å være spesielt viktig for allmennpraktikere til å vurdere hvorvidt pasienter bør henvises til kardiolog for ekkokardiografisk undersøkelse.

Når det gjelder NT-proBNPs verdi som prognostisk markør ved koronarsykdom, må dette ennå anses som uavklart. Nt-proBNP er en relativt kostbar analyse som derfor bare bør rekvireres på klare indikasjoner.

Prøvemateriale:

Serum. Heparinplasma kan også benyttes, men serum foretrekkes. Gel- og trombinrør kan benyttes. Nt-proBNP har vist seg å være stabilt flere dager både i romtemperatur og i kjøleskap. Analysen vil i første omgang bare bli utført 1-2 ganger i uken, noe avhengig av rekvirert volum.

Referanseverdier:

Nt-proBNP viser stor biologisk variasjon både intra- og interindividuelt på 30-40 %. Nt-proBNP er høyere hos kvinner enn hos menn, og øker med alderen.

Følgende referanseverdier er basert på Rikshospitalets målinger på 187 friske individer:

Tolkning:

Nt-proBNP øker ved alle tilstander som gir økt belastning på venstre ventrikkel. Økningen er proporsjonal med graden av hjertesvikt etter NYHA-klassifiseringen. Høye verdier indikerer alvorlig systolisk pumpesvikt.

Måling av Nt-proBNP vil først og fremst være av verdi i allmennpraksis for å kunne utelukke hjertesvikt. Man opererer da med følgende anbefalte beslutningsgrenser, som er satt lavt for å oppnå svært høy sensitivitet, og dermed en høy prediktiv verdi av negativ test:
Kvinner: 18 pmol/L
Menn: 12 pmol/L

Med et resultat under ovennevnte beslutningsgrenser vil man kunne utelukke hjertesvikt som årsak til dyspnoe med 97-98 % sikkerhet. Den prediktive verdi av positiv test er imidlertid lav på dette nivå.

Jo høyere verdien er, jo mer sannsynlig er det at pasienten har hjertesvikt. Høye verdier forekommer imidlertid også ved hypertrofi og arrytmier uten hjertesvikt, samt ved nyresvikt. Hos pasienter med nyresvikt er det vist at økt Nt-proBNP reflekterer underliggende iskemisk hjertesykdom og er prediktor for økt mortalitet.

Sverre Marstein
avd.overlege