HELSENORGE

Ny fecesdiagnostikk

1. januar 2016 innfører mikrobiologisk avdeling molekylærgenetisk diagnostikk for de vanligste diaréfremkallende agens

​Molekylærgenetisk diagnostikk (PCR – polymerasekjedereaksjon) vil forkorte svartiden og er en mer sensitiv metode sammenliknet med dyrkningsbaserte metoder.  Dette fordrer at rekvirentene bruker det nye transportmediet: FecalTranswab, ved utredning av gastroenteritt.

Tilfellene hvor laboratoriet fortsatt trenger avføringsglass med skje uten tilsetning er prøver fra barn < 5 år og immunsvekkede der Rota- og Adenovirus ønskes, ved mistanke om antibiotikaassosiert diaré (Clostridium difficile toxin) samt ved ønske om mikroskopi av andre tarmparasitter enn Giardia, Cryptosporidier og Entamoeba histolytica, se tekst nedenfor.

Tarmpatogener (diaréutredning)

Fra en Fecal Transwab hvor det er opplysninger om diaré og det bes om "Tarmpatogener (diaréutredning)" vil det alltid utføres PCR-diagnostikk på til sammen åtte ulike agens: Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Shigella, Enteroinvasiv Echerichia coli (EIEC), Giardia lamblia, Cryptosporidium og Entamoeba histolytica. Ved kliniske opplysninger om blodig diaré og hos barn <5 år vil FecalTranswab også undersøkes for Enterohemoragisk E. coli (EHEC) og Enteropatogen E.coli (EPEC).

Ved beskrivelse av utbruddsoppklaring og ved mistanke om sjømatforgiftning, vil det også vurderes dyrkning av Vibrio,  Plesiomonas, Aeromonas og eventuelt videresending for Enterotoksigen E.coli (ETEC). Ved opplysninger om langvarig risvannliknende diaré og reise/opphold i endemiske områder, er det aktuelt å sette opp spesifikk dyrkning av Vibrio cholerae.

Noro- og Sapovirus må rekvireres spesielt på indikasjon og fortsatt brukes FecalTranswab. Norovirus er hyppigste årsak til typisk omgangssyke. Sapovirus er en mindre hyppig slektning av Norovirus. Barn < 5 år med diaré testes rutinemessig alltid for Rota- og Adenovirus.  Rotavirus er hyppigste årsak til gastroenteritt hos barnehagebarn, men kan også være årsak til omgangssyke blant eldre, svekkede pasienter på institusjon.

Utredning av akutt matforgiftning, det vil si akutt innsykning med oppkast kun timer etter matinntak og gjerne deretter diaré, dekkes ikke av ordinær mikrobiologisk diagnostikk og utføres kun unntaksvis i Norge. Slik intoksikasjon skyldes som regel bakterietoksiner.

Mikroskopi av tarmparasitter

Undersøkelse med tanke på andre tarmparasitter enn Giardia, Cryptosporidium og Entamoeba  kan være aktuelt ved mer uspesifikke mageplager som luft og smerter, vekttap, anemi, eosinofili, spesielt etter opphold av noe varighet utenfor Europa og Nord-Amerika. Dette må rekvireres spesielt ved å krysse av for "Parasitter (spesiell indikasjon)".

Hovedformålet med undersøkelsen er da å påvise egg fra mark og orm. Dersom mikroskopi skal utføres ved diaré skal plagene ha vart mer enn 4 uker og det skal foreligge tre negative resultat for "Tarmpatogener (diaréutredning)". Kontakt gjerne lege ved laboratoriet for å diskutere mulige problemstillinger, eller vær tydelig i feltet for kliniske opplysninger. Serologi kan i sjeldne tilfeller være aktuelt.

Ved mistanke om barnemark/småmark (Enterobius vermicularis) sendes tape-prøve som tidligere.

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke rutineundersøkelse av avføring hos innvandrere som ikke har symptomer på tarminfeksjon. Unntaket er barn som skal begynne i barnehage eller lave trinn i barneskolen kort tid (ca. 3 mnd) etter avreise fra tidligere hjemland. Se smittevernveilederen, fhi.no.

Prøvetaking med FecalTranswab

Fecal Transwab er et transportmedium som konserverer fecesprøven bedre og gir bedre holdbarhet. Prøven kan tas på to måter: Enten direkte fra pasient ved å føre vedlagte pensel 1-2 cm opp i endetarmen, men det må da være synlig, helst rikelig, feces/slim/materiale på penselen. Eller bruke pinnen på toalettpapir eller avlagt feces hvor slimklatter eller blodige porsjoner fortrinnsvis velges.

Når prøvepinnen er i transportrøret skal den brytes av i knekkpunktet og korken må skrus godt igjen. Kontaminasjon kan være et problem for den sensitive PCR-metoden. Avføringsprøven skal ikke fiskes opp fra et toalett, men fra et rent bekken eller liknende.

Viktige kliniske opplysninger til laboratoriet

Viktige kliniske opplysninger er: Symptomer, særlig varighet og mengde blod, samt hemolytisk uremisk syndrom (HUS) og dårlig allmenntilstand.

  • Reiseanamnese?
  • Utbruddsoppklaring med angivelse av sted
  • Mistenkt matforgiftning?
  • Sjømat?
  • Forurenset drikkevann?
  • Alvorlig immunsvekket pasient?

Kliniske opplysninger er avgjørende for riktig håndtering hos oss. Kvaliteten på undersøkelsene blir bedre når vi vet hva vi skal lete etter!

Se forøvrig nytt rekvisisjonsskjema og laboratoriehåndbok på nett.

Fecal transwab bestilles på samme måte som annet prøvetakingsutstyr.