HELSENORGE

TroponinT – ny høysensitiv målemetode og ny enhet

Fra og med mandag 04.05.2009 går Sentrallaboratoriet over til å benytte en ny høysensitiv metode for måling av TroponinT.

​Den nye metoden er en modifikasjon av vår nåværende metode. Sammenlignet med sistnevnte, vil den nye metoden ha høyere sensitivitet og bedre presisjon i det lave området. Videre vil den nye metoden gi noe høyere (og riktigere) verdier i det aller laveste området.

Man har til nå benyttet enheten μg/L for troponiner. Rapportering av svar som har sifferet null bak komma kan imidlertid lett føre til misforståelser, særlig ved muntlig formidling i hastesituasjoner. Vi vil derfor samtidig med metodeskiftet, d.v.s. fra og med mandag 04.05.2009, gå over til å utgi resultatet i ng/L, en enhet som er 1/1000-del av den gamle. F.eks. vil 0,020 μg/L da bli utgitt som 20 ng/L. Denne endringen av enhet vil også finne sted ved andre norske sykehuslaboratorier.

I samsvar med anbefalinger gitt av Norsk Cardiologisk Selskap vil beslutningsgrensen for diagnostisering av akutt myokardinfarkt (AMI) være den samme som tidligere, d.v.s. 30 ng/L ( 0,030 μg/L ). Som tidligere krever en infarktdiagnose påvisning av økning/fall i TnT-konsentrasjonen, samt tilleggskriterier som EKG-forandringer og/eller kliniske symptomer. Det er vanligvis nok å ta 2 blodprøver, ved innleggelsen og 6-9 timer senere.

Vår nåværende referansegrense på 10 ng/L (0,010 μg/L ) vil være uendret, og som tidligere vil alle resultater under denne grensen bli utgitt som < 10 ng/L (< 0,010 μg/L). Flere studier har vist at også resultater mellom øvre referansegrense og beslutningsgrensen for AMI, dvs. i området 10-30 ng/L, er av betydelig klinisk interesse, som en prediktor for senere kardiovaskulær morbiditet og mortalitet.
Fra og med 04.05.2009 vil således følgende gjelde for troponin T:

  • Referanserområde: < 10 ng/L.
  • Beslutningsgrense for diagnostisering av AMI: 30 ng/L.

Sverre Marstein
avdelingsoverlege