coronavirus

Informasjon om koronavirus til pasienter, besøkende og ansatte


Informasjon til ansatte, ledere og studenter

Informasjon for primærhelsetjenesten

​Information in English

Treatment

The novel coronavirus causes a respiratory infection that can produce everything from mild symptoms to severe disease which can be fatal in certain circumstances.

The novel coronavirus causes a respiratory infection that can produce everything from mild symptoms to severe disease which can be fatal in certain circumstances.

Restricted access

Everyone who arrives at Vestfold Hospital will be checked before being allowed to enter the hospital. This practice is being implemented to prevent the spread of Coronavirus.

If you have an appointment at the hospital, it is important that you do not bring coronavirus into the hospital. This is especially true for those who over the past 14 days:

 • have travelled abroad
 • or have been in contact with someone who has a confirmed case of coronavirus
 • or have symptoms such as fever, coughing or respiratory discomfort

We kindly ask you not to enter the hospital.

If you feel any symptoms such as fever, coughing or respiratory discomfort, you need to contact your family doctor or the emergency unit by phone: +47 116117.

Restricted visitors policy

 To avoid the spread of coronavirus, Vestfold Hospital has implemented a restricted visitors policy

Exceptions:

 • Patients who need a companion may have relatives with them in the hospital during the stay
 • Relatives of seriously ill and dying patients
 • Companion to someone giving birth

These cases must make individual agreements with the department/polyclinic over the phone.
Any individual who has visited areas abroad or been in contact with someone who has a confirmed case of coronavirus, must not visit the hospital unless it is strictly necessary. 

We apologize for the inconvenience.


Pasient på sykehuset

Mutert virus – konsekvenser for pasienter fra ring 1- og ring 2-kommuner

Det er tatt en nasjonal beslutning om bortfall av ekstra tiltak for kommuner fra ring 1 og 2 gjeldende fra 17.02.21. 

Pasienter som har vært i utlandet

Pasienter som har vært utenfor Norge i løpet av de siste ti dagene, må kontakte sykehuset før de møter til avtalt time. Dette gjelder grønne, gule og røde land/områder.

Pasienter som har time - utsetting og endring av timer

Informasjon til gravide og fødende

Behandlingsinformasjon for pasienter som er innlagt på sykehus som følge av covid-19

Besøk og ledsager

Besøk på sykehuset

For å unngå koronasmitte på sykehuset har Sykehuset i Vestfold innført regler for besøk.

Informasjon om besøk til ulike seksjoner på sykehuset

Ledsager til pasienter som har time

 • Barn som har time på sykehuset kan ha med en foresatt/ledsager, dersom ikke annet er avtalt med behandlende lege.
 • Pasienter som er avhengig av ledsager for å komme seg til timen kan kun ha med seg en ledsager dersom det er avtalt med behandlende lege.
 • Fødende kan ha med en ledsager.

Adgangskontroll

For å unngå koronasmitte på sykehuset er det innført adgangskontroll. Alle som kommer til Sykehuset i Vestfold vil bli stilt kontrollspørsmål før de slipper inn i sykehuset. Dette innføres for å forhindre spredning av smitte.

Har du time på sykehuset, er det viktig at du ikke tar med deg koronasmitte inn i sykehuset. Dette gjelder spesielt de som i løpet av de siste 14 dagene:

 • har vært i utlandet 
 • eller har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronaviruset
 • eller har symptomer som feber, hoste eller pustevansker ber vi deg om å ikke gå inn på sykehuset av smittehensyn.

Det er ikke tillatt å gå inn på sykehuset for å kun ta ut penger i minibanken eller handle i kiosken.

Pårørendestøtte til inneliggende, kritisk syke covid-19-pasienter

Det er ulikt hvordan man reagerer i krisesituasjoner, men noen vil være i behov av psykologisk støtte i form av støttesamtaler. Det er nå etablert et tilbud om støttesamtaler til pårørende av inneliggende, kritisk syke covid-19-pasienter.

Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Sykehuset i Vestfold står for tilbudet. Personell på avdelingene skal ta kontakt med klinikken på vegne av pårørende.

Samtalene vil i hovedsak gjennomføres som telefon- eller videosamtale. Ved særskilte behov kan de gjennomføres ved oppmøte, i så fall vil det avtales nærmere.  Det vil være psykiatrisk sykepleier, eventuelt psykologspesialister som gjennomfører samtalene.

Bruk av munnbind og annet beskyttelsesutstyr

Bruk av munnbind for ansatte, pasienter og besøkende

På grunn av økt forekomst av smitte, både blant ansatte og pasienter og høyt pasientbelegg iverksettes forsterkede smitteverntiltak. 

 • Ansatte skal bruke munnbind og øyebeskyttelse i all pasientkontakt nærmere enn to meter. 
 • Pasienter og besøkende oppfordres til å bruke munnbind der man ikke klarer å holde avstand på to meter på sykehuset. Hvis man ikke har tilgjengelig munnbind fås dette ved inngangen.

Andre tiltak for å forebygge smitte

Sykehuset i Vestfold har flere tiltak for å forebygge smitte. SiV forebygger smitte blant annet ved:
 • basale smittevernrutiner (avstand, håndhygiene og hostehygiene, bruk av munnbind i konkrete situasjoner, renhold)
 • besøks- og adgangskontroll
 • screening av alle pasienter ved hjelp av spørreskjema
 • avstandsregler mellom ansatte 
 • begrense antall nærkontakter
 • begrensninger i fysiske møter
 • testing, isolering, sporing og karantene ved påvist smitte

Retningslinjer for bruk av munnbind og annet beskyttelsesutstyr blir forløpende vurdert ut fra smittesituasjonen.


Barn og unge

Informasjon til barn og unge om koronavirus

Blodgiver

Informasjon til blodgivere

Sykehusapoteket

Kunder til Sykehusapoteket

For å unngå koronasmitte på sykehuset har Sykehuset i Vestfold innført besøksforbud og adgangskontroll. Dette omfatter også Sykehusapoteket. Pasienter som er i avansert behandling ved sykehuset kan benytte Sykehusapoteket. Dette gjelder også i tilfeller hvor kun Sykehusapoteket har aktuelt legemiddel.

Ta kontakt med Sykehusapoteket på tlf. 33 34 31 00 / 33 34 3 095 for å avklare om du kan benytte Sykehusapoteket. Du vil deretter få en SMS fra Sykehusapoteket som vises frem til vekter ved hovedinngangen.

Tilbud om samtale

Tilbud samtale med veileder

Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset i Vestfold arrangerer i samarbeid med aktuell seksjon på sykehuset, opplæringskurs for pasienter og pårørende innen ulike diagnoser. Disse arrangementene er utsatt på ubestemt tid som følge av koronasituasjonen.

For pasienter som ønsker å snakke med noen om hvordan de best kan ivareta sin helse og bedre leve med sin helsetilstand tilbyr våre veiledere mulighet for samtale på telefon.

Regler for besøk av leverandører og eksterne fagfolk

Nærkontakt med andre

For at sykehuset skal være best mulig rustet til å håndtere pasienter med Covid-19 og samtidig opprettholde normal drift er det viktig å forebygge Covid-19-relatert fravær hos ansatte – både sykdom og karantene. Det er i den forbindelse viktig å være klar over at man kan bli definert som nærkontakt selv om den generelle regelen om 1 meters avstand overholdes.

Se FHIs kriterier for nærkontakt

Smittevernseksjonen oppfordrer alle ansatte og ledere ved SiV til å:

1. Vurdere hvilke tiltak som kan gjøres for å begrense antallet nærkontakter, både på jobb og privat. Vær bevisst dine nærkontaker, det gjør eventuell kontaktsporing mer pålitelig og mindre ressurskrevende.

2. Følg lokale og nasjonale råd for bruk av munnbind. Les om munnbind på helsenorge.no

Følgende gjelder for besøk av eksterne

 • Besøksbegrensinger gjelder for alle typer besøk. Fysisk oppmøte bør i størst mulig grad unngås
 • Besøk fra legemiddelindustrien tillates ikke i SiVs lokaler under pågående pandemi
 • Alternative møteformer/undervisningsopplegg, for eksempel Skype, bør brukes som alternativ til fysisk oppmøte
 • Dersom det er tvingende nødvendig med fysisk oppmøte, skal det godkjennes av leder på forhånd
 • Ved besøk fra røde land, må gis dispensasjon fra karantenereglene. I SiV er det administrerende direktør som gir slik dispensasjon
 • Leder må kartlegge smitterisko gjennom nødvendige spørsmål i forkant av besøket. Se spørsmål nedenfor
 • Den besøkende møtes ved inngang. De skal følges til aktuelle møterom av vårt personell
 • Har den besøkende vært på reise til såkalte grønne eller gule land/områder utenfor Norge i løpet av de siste ti dagene, skal de ha munnbind når de oppholder seg inne på sykehuset
 • Den besøkende skal ikke være i umiddelbar pasientkontakt eller i arealer der det foregår pasientbehandling
 • Den besøkende må forholde seg til de generelle retningslinjene for smittevern, ikke møte opp i sykehuset med symptomer, ha god håndhygiene, samt holde én meters avstand til andre personer

Spørsmål for kartlegging av smitterisiko

 • Har vedkommende symptomer på covid-19? Nyoppstått luftveisinfeksjon (inkludert sår hals og milde forkjølelsesymptomer), tap av lukt/smak, tungpust, feber/frysninger, sykdomsfølelse, muskelsmerter, magesmerter, diare
 • Har vedkommende vært i nærkontakt med covid-19 smittet person?
 • Har vedkommende vært utenlands siste 10 dager?

Egenerklæring for serviceingeniører

Media

For media

Gå til informasjon for media om korona


Generell informasjon

Generell informasjon og råd om koronavirus

For oppdaterte råd og informasjon til befolkningen vises det til nettsidene til:Fant du det du lette etter?