Koronavirus - informasjon til ansatte

Informasjon til alle ansatte, ledere og studenter ved Sykehuset i Vestfold.

Mutert virus  – konsekvenser for innbyggere i  ring 1 - og ring 2-kommuner:

Det er tatt en nasjonal beslutning om bortfall av ekstra tiltak for kommuner fra ring 1 og 2 gjeldende fra 17.02.21.

Retningslinjer som gjelder alle ansatte

Pasientbehandling som kan foregå digital skal gjennomføres digitalt
Kurs og undervisning bør gjennomføres digitalt. Maksgrensen for fysisk oppmøte er 10 personer

Det vurderes fortløpende om SiV skal ta ned elektiv virksomhet.
 

Koronavaksinering av ansatte

Gå til informasjon om koronavaksinering av ansatte

Ansatte som har vært i utlandet

Testing og karantene for ansatte som har vært på reise i utlandet

Alle ansatte som har vært i utlandet siste 10 dager før de skal tilbake på jobb, skal melde fra om dette til sin leder. Hovedregelen er at ansatte som har vært i røde land skal i ti dagers karantene, ansatte som har vært i grønne eller gule land skal testes og bruke munnbind når avstandsregelen (2 meter) ikke kan overholdes.

Følgende gjelder for ansatte ved utenlandsreiser:

Fraråder reise utenfor Norge

Ledelsen ved SiV fraråder alle ansatte å reise til utlandet

Meld fra til leder

Alle ansatte som har vært i utenlandet siste 10 dager før de skal tilbake i jobb skal melde ifra til nærmeste leder om dette. Leder skal sørge for at ansatte fyller ut skjema for kartlegging av smitterisiko.

Grønne/gule land – test og munnbind

Hvis du har vært på reise i grønne eller gule land/områder skal du testes for covid-19 før oppstart i jobb. Det skal foreligge et negativt testresultat før du kan komme på jobb. Dersom det er kritisk for driften at den ansatte kommer tilbake før negativ test foreligger, kan dette gjøres med bruk av munnbind etter avtale med leder.

Du må bruke munnbind på jobb når det ikke er mulig å holde minst 2 meters avstand til andre. Dette gjelder i 10 dager etter hjemkomst fra grønne eller gule land/områder og endres ikke av et negativt prøvesvar.   


Røde land – karantene

Hvis du har vært på reise i røde land/områder må du i 10 dagers karantene før oppmøte på jobb. Dette gjelder også for land utenfor EU/EØS/Schengen (grått land).

Ansatte som velger å reise til røde land/områder, skal på forhånd redegjøre for leder hvordan karantenetiden vil bli gjennomført slik at plikter og ansvar i arbeidsforholdet ikke rammes unødig.

Dersom karantenetiden ikke inngår i det avtalte feriefraværet, må ansatte gå i karantene uten lønn (ulønnet permisjon). Det er hvorvidt landet er rødt på utreisetidspunktet som er avgjørende for dette.

Se Folkehelseinstituttets oversikt over grønne, gule og røde land/områder

Det er landets status ved innreisetidspunktet til Norge som er avgjørende for hvordan du skal forholde deg.

Testing

Ansatte som skal testes etter utenlandsreise, kan testes ved SiV. Det er leder som rekvirerer prøve etter gjeldende prosedyre.

Husk alltid at du skal holde deg hjemme dersom du har koronasymptomer, uansett om du har vært på reise eller ikke.

Karantene og isolering

Ventekarantene for ansatte

Det har den senere tid fremkommet en diskusjon om hvilke regler som gjelder vedrørende ventekarantene for ansatte i SiV.

Ventekarantene besluttes av kommuneoverlege/smitteteam i hver enkelt kommune, og beskjeder kan derfor være noe ulike fra kommune til kommune.

Ansatte som blir tatt ut i ventekarantene må forholde seg til regler gitt av kommuneoverlegen i sin kommune.

Informere nærmeste leder

Det er viktig at ansatt i ventekarantene informerer sin nærmeste leder. Leder kan i samarbeid med den ansatte vurdere om det er arbeidsoppgaver som kan utføres fra hjemmekontor.

Karantene, isolering og avstand

Ledere vurderer behov for karantene. Beslutningene baseres på opplysninger fra medarbeider og kjennskap til egen virksomhet. Dersom situasjonen endrer seg eller det er kommer nye opplysninger, skal det foretas ny vurdering.

Sykehuset i Vestfold følger samme råd, men har i tillegg følgende presiseringer:

 • Ha god håndhygiene, spesielt etter kontakt med nese og munn, etter toalettbesøk og før matlaging og måltider. Det samme gjelder for alle personer i din husstand.
 • Ikke benytt samme dusj og toalett som de andre i hjemmet. Om det ikke er mulig, bør disse rengjøres etter bruk hver gang.
 • Ikke del seng med andre.
 • Bruk egne håndklær og vaskekluter.
 • Vask undertøy, håndklær og sengetøy på minst 60 grader.
 • Opplys om du har vært utsatt for koronasmitte ved hver kontakt med helsetjenesten. Også andre hustandsmedlemmer bør opplyse om dette.
 • Overlat handling og andre oppgaver utenfor hjemmet til andre.
 • Du kan gå tur eller oppholde deg i friluft.

Når du har fått beskjed om å gå i karantene skal du gi beskjed til din leder.

Kurs og konferanser

Viktig informasjon om kurs- og konferanseaktivitet for ansatte:

I tråd med generell råd for reiseaktivitet i forbindelse med Covid-19, oppfordrer SiV som arbeidsgiver til at man unngår reiseaktivitet til utlandet i forbindelse med kurs, konferanser o.l. i tiden som kommer. Dette vil til en viss grad begrense seg selv i og med at mange planlagte arrangementer nå er lagt om til webinarer og digitale møter.
Kurs og konferanser som arrangeres i Norge er arrangøren ansvarlig. De må gjennomføres i henhold til gjeldende smitteverntiltak.  


Prosedyrer og opplæring smittevern

Aktuelle prosedyrer

Opplæringsplan - smittevern

Opplæringsplan smittevern for sykepleiere, studenter og øvrig helsepersonell som skal ha oppgaver knyttet til pasientbehandling. Alle punktene i opplæringsplanen må gjennomføres før første vakt. E-læringskursene kan gjennomføres på mobil enheter.

Målgruppe 1: Sykepleiere og studenter i videreutdanning som har grunnleggende smittevernkunnskaper:

Målgruppe 2: Øvrige helsepersonell og studenter uten grunnleggende smittevernkunnskaper:


Slik kler du av og på deg smittevernsutstyr

På- og avkledning av smittevernsutstyr from Sykehuset i Vestfold on Vimeo.

Logge på hjemmefra

Innlogging til systemer hjemmefra

På Sykehuspartners nettside finner du lenker til en del systemer du kan logge inn på hjemmefra uten jobb-PC.

Gravide og risikogrupper

Helsepersonell med pasientkontakt har risiko for eksponering for koronasmitte fra syke personer som oppsøker helsetjenesten. Anbefalt smittevernutstyr skal benyttes av alt helsepersonell ved mottak og behandling av mistenkt eller sikker covid-19-syk pasient.

Personell som er gravide skal skjermes ut fra et føre-var-prinsipp. Det er spesielt viktig å redusere smitterisiko hvis de også har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan  være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Videre skal personell som tilhører risikogrupper skjermes etter en individuell vurdering.

Ansatte i helsesektoren er en svært viktig ressurs under epidemi og det er ønskelig at de i størst mulig grad kan benytte sin kompetanse. Helsedirektoratet anbefaler at personell som er gravide eller i risikogrupper ikke sykemeldes med mindre omplassering eller tilrettelegging ikke er mulig.

 • Annet personell skal håndtere mest mulig av den direkte kontakten med covid-19 mistenkte eller bekreftede tilfeller. Dette inkluderer prøvetaking.
 • Personell som er i risikogrupper skal så langt som mulig arbeide med andre pasientgrupper enn pasienter med covid-19. De trenger også god diagnostikk, behandling og pleie i helsetjenesten.
 • Ved arbeidssituasjon der eksponering for covid-19 smitte ikke kan unngås, skal omplassering til andre arbeidsoppgaver vurderes ut fra individuell risiko.

Sykemelding og egenmelding

Er du syk, ta kontakt med din leder. I hovedsak gjelder de ordinære reglene for sykmelding og egenmelding, med noen midlertidige endinger som er beskrevet nedenfor.

Fra 1. juni gjelder ordinære regler for egenmelding. 

Vi minner om at koronarelatert fravær skal registreres med egen kode i Gat. Sykefravær som ikke er koronarelatert registreres på ordinær måte. For mer informasjon se Koronavirus informasjonsside (intranettet).

Syk eller mistanke og syk med korona

Er du syk som følge av koronaviruset kan du bruke egenmelding eller kontakte lege for sykemelding.
Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om du er smittet av koronaviruset, men vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet. Legen kan skrive sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

Akutt luftveisinfeksjon


Karantene uten sykdom

Er du i karantene som følge av utenlandsopphold eller fordi du har vært i nærkontakt med noen med smitte, er utgangspunktet at du jobber hjemmefra hvis mulig. Ta kontakt med din leder for nærmere avtale. Er ikke hjemmearbeid mulig, kan det brukes egenmelding. Vi minner om at koronarelatert fravær skal registreres med egen kode i Gat. 

Barnepass og omsorgspenger

Det er bestemt at personell i helse- og omsorgstjenesten skal ha tilbud om barnepass. Det er ledere i barnehager og rektorer ved barneskoler i kommunene som skal sørge for dette.

Alle ansatte ved SiV regnes som personell i helse- og omsorgstjenesten. Det er derfor ikke et krav om at den ansatte er helsepersonell.

Ansatte ved SiV må ta kontakt med aktuell barneskole/barnehage for å melde fra om at man er omfattet av rett til barnepass. Følgende gjelder: 

 • Minst en foresatt er ansatt i samfunnskritisk funksjon. Dette betyr at dette gjelder dersom minst en foresatt er ansatt i SiV og har barn under 12 år eller barn med særlige behov.

SiV har i brev av 15. mars bedt alle kommuner i Vestfold, så langt det lar seg gjøre, tilrettelegge for at våre ansatte fortsatt gis et barnehage- og SFO-tilbud i sine bostedskommuner. Det er opplyst om at i den situasjonen Sykehuset i Vestfold er i nå, regnes ansatte i alle funksjoner i helseforetaket som kritisk personell. SiV ber om at også kommunene legger denne vurderingen til grunn.

For å få bekreftelse på ansettelsesforhold, ta kontakt med din leder.

Omsorgspenger

Foreldre kan få omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager er stengt. Stortinget har besluttet at antall omsorgsdager for alle foreldre dobles. Antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote.

De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020. Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19.

Regjeringen har 29. mai 2020 foreslått at antall dager med omsorgspenger nullstilles fra 1. juli 2020. Dette medfører at foreldre får en helt ny kvote for andre halvår 2020 som tilsvarer den vanlige årskvoten.

Noen barn kan ikke være i barnehage, skole eller SFO på grunn av særlige smittevernhensyn. Foreligger bekreftelse fra lege på at barna ikke kan gå i barnehage eller skole på grunn av særlige smittevernhensyn i forbindelse med korona, kan foreldre gis utvidet rett til omsorgsdager.


Reiser og utgiftsdekning

 

Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell er opphevet fra 7. mai 2020.

Dekning av reiseutgifter for kansellerte private reiser

I perioden 12.03.- 07.05.2020 har helsepersonell som jobber med pasientbehandling hatt forbud mot å reise til utlandet. Både tjenestereiser og privatreiser har vært omfattet av forbudet. Helsepersonell som har vært omfattet av reiseforbudet kan kreve dekning av utgifter for kansellerte private utenlandsreiser

Kostnader knyttet til avbestilling av private reiser som allerede er bestilt må det først søkes om å få refundert fra eget forsikringsselskap.

Påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikring kompenseres av det offentlige. Helse- og omsorgsdepartementet vil gi nærmere informasjon om dette, og det vil bli lagt ut her så fort det foreligger. Dekning av reiseutgifter vil gjelde både helsepersonell og reisefølget (nær familie).

Søknad om refusjon gjøres i Personalportalen, se Refusjon for utlegg under skjema/oppgaver. I feltet «overstyr kontering» legger du inn prosjektnummer 359385. Trykk deretter på knappen «registrer her» og du vil få opp  «Refusjon fritidsreiser koronavirus» i nedtrekks menyen. Kostanden går på konto 5990 Annen personalkostnad, og er ikke oppgavepliktig.

Dekning av utgifter for kansellerte private innenlandsreiser for helsepersonell må dekkes av privat reiseforsikring.

Avbestilling av tjenestereiser

Reiseaktivitet som ikke er strengt nødvendig skal avbestilles. Det er leder som avgjøre om en tjenestereise er strengt nødvendig. Avbestilling må gjøres så raskt som mulig. Kontakt hotell og reisebyrå G-Travel.

Parkering   

Parkering - plan 6 i parkeringshuset blir ansatteplasser

Det innføres endring på parkeringsplasser i p-huset i Tønsberg fra mandag 16.mars 2020. – Det er for tiden mindre pågang på besøksplasser og større behov for ansattplasser. Av denne grunn gjør vi en foreløpig endring av parkeringsplassene i p-huset i Tønsberg.

Fra 16. mars 2020 utvides derfor antall ansattplasser i p-huset i Tønsberg til også å gjelde plan 6.
Det åpnes samtidig for at ansatte kan parkere både på plan 4 og 5 i tidsrommet mellom kl. 13.00 og til kl. 09.00 påfølgende dag.

Dette kan gjøre det lettere å finne ledig p-plass for ansatte som kommer på seinvakt.
Ansatte må bruke Aimopark-appen til å betale for parkering på plan 4 og 5, slik ordningen er for all annen ansattparkering som krever parkeringsavgift.

Fant du det du lette etter?