Koronavirus - informasjon til ansatte

Informasjon til alle ansatte, ledere og studenter ved Sykehuset i Vestfold.

​Karantene, isolering og avstand

Ledere vurderer behov for karantene. Beslutningene baseres på opplysninger fra medarbeider og kjennskap til egen virksomhet. Dersom situasjonen endrer seg eller det er kommer nye opplysninger, skal det foretas ny vurdering.

Sykehuset i Vestfold følger samme råd, men har i tillegg følgende presiseringer:

 • Ha god håndhygiene, spesielt etter kontakt med nese og munn, etter toalettbesøk og før matlaging og måltider. Det samme gjelder for alle personer i din husstand.
 • Ikke benytt samme dusj og toalett som de andre i hjemmet. Om det ikke er mulig, bør disse rengjøres etter bruk hver gang.
 • Ikke del seng med andre.
 • Bruk egne håndklær og vaskekluter.
 • Vask undertøy, håndklær og sengetøy på minst 60 grader.
 • Opplys om du har vært utsatt for koronasmitte ved hver kontakt med helsetjenesten. Også andre hustandsmedlemmer bør opplyse om dette.
 • Overlat handling og andre oppgaver utenfor hjemmet til andre.
 • Du kan gå tur eller oppholde deg i friluft.

Når du har fått beskjed om å gå i karantene skal du gi beskjed til din leder.

Karantene etter reiser til utlandet

Dersom ansatte på sykehuset velger å reise til andre land enn Danmark, Island og Finland, må de i karantene ved hjemkomst. Dersom karantenetiden ikke er en del av ferien, må ansatte i karantene uten at de har krav på lønn (ulønnet permisjon). Karantenetiden er i dag ti dager.

Sykehuset fraråder derfor ansatte å reise på ferie til land med karantenekrav – både på grunn av smitterisiko og krav til karantene. Dersom ansatte mener at de har viktige grunner for å reise, skal reisen drøftes med nærmeste leder.

Når myndighetene åpner for reiser til flere europeiske land fra og med 15. juli, er det viktig å være klar over at smittesituasjonen i de ulike landene kan endre seg raskt. Ansatte som reiser til utlandet risikerer derfor at det kan bli innført karantenekrav når de skal hjem.

Sykemelding og egenmelding

Er du syk, ta kontakt med din leder. I hovedsak gjelder de ordinære reglene for sykmelding og egenmelding, med noen midlertidige endinger som er beskrevet nedenfor.

Fra 1. juni gjelder ordinære regler for egenmelding. 

Vi minner om at koronarelatert fravær skal registreres med egen kode i Gat. Sykefravær som ikke er koronarelatert registreres på ordinær måte. For mer informasjon se Koronavirus informasjonsside (intranettet).

Syk eller mistanke og syk med korona

Er du syk som følge av koronaviruset kan du bruke egenmelding eller kontakte lege for sykemelding.
Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om du er smittet av koronaviruset, men vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet. Legen kan skrive sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

Akutt luftveisinfeksjon


Karantene uten sykdom

Er du i karantene som følge av utenlandsopphold eller fordi du har vært i nærkontakt med noen med smitte, er utgangspunktet at du jobber hjemmefra hvis mulig. Ta kontakt med din leder for nærmere avtale. Er ikke hjemmearbeid mulig, kan det brukes egenmelding. Vi minner om at koronarelatert fravær skal registreres med egen kode i Gat. 

Aktuelle prosedyrer

Innlogging til systemer hjemmefra

På Sykehuspartners nettside finner du lenker til en del systemer du kan logge inn på hjemmefra uten jobb-PC.

Opplæringsplan - smittevern

Opplæringsplan smittevern for sykepleiere, studenter og øvrig helsepersonell som skal ha oppgaver knyttet til pasientbehandling. Alle punktene i opplæringsplanen må gjennomføres før første vakt. E-læringskursene kan gjennomføres på mobil enheter.

Målgruppe 1: Sykepleiere og studenter i videreutdanning som har grunnleggende smittevernkunnskaper:

Målgruppe 2: Øvrige helsepersonell og studenter uten grunnleggende smittevernkunnskaper:


Slik kler du av og på deg smittevernsutstyr

På- og avkledning av smittevernsutstyr from Sykehuset i Vestfold on Vimeo.

Gravide og risikogrupper

Helsepersonell med pasientkontakt har risiko for eksponering for koronasmitte fra syke personer som oppsøker helsetjenesten. Anbefalt smittevernutstyr skal benyttes av alt helsepersonell ved mottak og behandling av mistenkt eller sikker covid-19-syk pasient.

Personell som er gravide skal skjermes ut fra et føre-var-prinsipp. Det er spesielt viktig å redusere smitterisiko hvis de også har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan  være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Videre skal personell som tilhører risikogrupper skjermes etter en individuell vurdering.

Ansatte i helsesektoren er en svært viktig ressurs under epidemi og det er ønskelig at de i størst mulig grad kan benytte sin kompetanse. Helsedirektoratet anbefaler at personell som er gravide eller i risikogrupper ikke sykemeldes med mindre omplassering eller tilrettelegging ikke er mulig.

 • Annet personell skal håndtere mest mulig av den direkte kontakten med covid-19 mistenkte eller bekreftede tilfeller. Dette inkluderer prøvetaking.
 • Personell som er i risikogrupper skal så langt som mulig arbeide med andre pasientgrupper enn pasienter med covid-19. De trenger også god diagnostikk, behandling og pleie i helsetjenesten.
 • Ved arbeidssituasjon der eksponering for covid-19 smitte ikke kan unngås, skal omplassering til andre arbeidsoppgaver vurderes ut fra individuell risiko.

Barnepass og omsorgspenger

Det er bestemt at personell i helse- og omsorgstjenesten skal ha tilbud om barnepass. Det er ledere i barnehager og rektorer ved barneskoler i kommunene som skal sørge for dette.

Alle ansatte ved SiV regnes som personell i helse- og omsorgstjenesten. Det er derfor ikke et krav om at den ansatte er helsepersonell.

Ansatte ved SiV må ta kontakt med aktuell barneskole/barnehage for å melde fra om at man er omfattet av rett til barnepass. Følgende gjelder: 

 • Minst en foresatt er ansatt i samfunnskritisk funksjon. Dette betyr at dette gjelder dersom minst en foresatt er ansatt i SiV og har barn under 12 år eller barn med særlige behov.

SiV har i brev av 15. mars bedt alle kommuner i Vestfold, så langt det lar seg gjøre, tilrettelegge for at våre ansatte fortsatt gis et barnehage- og SFO-tilbud i sine bostedskommuner. Det er opplyst om at i den situasjonen Sykehuset i Vestfold er i nå, regnes ansatte i alle funksjoner i helseforetaket som kritisk personell. SiV ber om at også kommunene legger denne vurderingen til grunn.

For å få bekreftelse på ansettelsesforhold, ta kontakt med din leder.

Omsorgspenger

Foreldre kan få omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager er stengt. Stortinget har besluttet at antall omsorgsdager for alle foreldre dobles. Antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote.

De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020. Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19.

Regjeringen har 29. mai 2020 foreslått at antall dager med omsorgspenger nullstilles fra 1. juli 2020. Dette medfører at foreldre får en helt ny kvote for andre halvår 2020 som tilsvarer den vanlige årskvoten.

Noen barn kan ikke være i barnehage, skole eller SFO på grunn av særlige smittevernhensyn. Foreligger bekreftelse fra lege på at barna ikke kan gå i barnehage eller skole på grunn av særlige smittevernhensyn i forbindelse med korona, kan foreldre gis utvidet rett til omsorgsdager.


Reiser og utgiftsdekning

 

Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell er opphevet fra 7. mai 2020.

Dekning av reiseutgifter for kansellerte private reiser

I perioden 12.03.- 07.05.2020 har helsepersonell som jobber med pasientbehandling hatt forbud mot å reise til utlandet. Både tjenestereiser og privatreiser har vært omfattet av forbudet. Helsepersonell som har vært omfattet av reiseforbudet kan kreve dekning av utgifter for kansellerte private utenlandsreiser

Kostnader knyttet til avbestilling av private reiser som allerede er bestilt må det først søkes om å få refundert fra eget forsikringsselskap.

Påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikring kompenseres av det offentlig. Helse- og omsorgsdepartementet vil gi nærmere informasjon om dette, og det vil bli lagt ut her så fort det foreligger. Dekning av reiseutgifter vil gjelde både helsepersonell og reisefølget (nær familie).

Søknad om refusjon gjøres i Personalportalen, se Refusjon for utlegg under skjema/oppgaver. I feltet «overstyr kontering» legger du inn prosjektnummer 359385. Trykk deretter på knappen «registrer her» og du vil få opp  «Refusjon fritidsreiser koronavirus» i nedtrekks menyen. Kostanden går på konto 5990 Annen personalkostnad, og er ikke oppgavepliktig.

Dekning av utgifter for kansellerte private innenlandsreiser for helsepersonell må dekkes av privat reiseforsikring.

Avbestilling av tjenestereiser

Reiseaktivitet som ikke er strengt nødvendig skal avbestilles. Det er leder som avgjøre om en tjenestereise er strengt nødvendig. Avbestilling må gjøres så raskt som mulig. Kontakt hotell og reisebyrå G-Travel.


     

Parkering - plan 6 i parkeringshuset blir ansatteplasser

Det innføres endring på parkeringsplasser i p-huset i Tønsberg fra mandag 16.mars 2020. – Det er for tiden mindre pågang på besøksplasser og større behov for ansattplasser. Av denne grunn gjør vi en foreløpig endring av parkeringsplassene i p-huset i Tønsberg.

Fra 16. mars 2020 utvides derfor antall ansattplasser i p-huset i Tønsberg til også å gjelde plan 6.
Det åpnes samtidig for at ansatte kan parkere både på plan 4 og 5 i tidsrommet mellom kl. 13.00 og til kl. 09.00 påfølgende dag.

Dette kan gjøre det lettere å finne ledig p-plass for ansatte som kommer på seinvakt.
Ansatte må bruke Aimopark-appen til å betale for parkering på plan 4 og 5, slik ordningen er for all annen ansattparkering som krever parkeringsavgift.

Fant du det du lette etter?