Koronavirus - informasjon til ansatte

Informasjon til alle ansatte, ledere og studenter ved Sykehuset i Vestfold.

​Hvem skal være hjemme fra jobb?

Ansatte med akutt luftveisinfeksjon eller som har husstandsmedlem med akutt luftveisinfeksjon:

Hovedregelen er at ansatte med symptomer på akutt luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme. Dette gjelder også ved lette symptomer som forkjølelse eller vondt i halsen; jfr fra Folkehelseinstituttet. Dersom det ikke foreligger risikofaktorer for covid-19 (utenlandsopphold eller nærkontakt med person med kjent covid-19) siste 14 dager kan den ansatte komme tilbake på jobb etter ett døgns symptomfrihet.

Ansatte som selv ikke har symptomer, men hvor et husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpust, skal kontakte sin leder for vurdering av om den ansatte kan gå på jobb. Dersom husstandsmedlemmet med symptomer har risikofaktorer for covid-19 (utenlandsopphold eller nærkontakt med person med kjent covid-19) siste 14 dager skal den ansatte ikke gå på jobb før husstandsmedlemmet har testet negativt for covid-19, eller har vært symptomfri i 7 dager. Dersom det ikke foreligger risikofaktorer kan den ansatte gå på jobb som normalt, men være oppmerksom på egne symptomer (se over).

Hjemmekarantene

For øvrig vises til Folkehelseinstituttets kriterier for hvem som skal være i karantene eller hjemmeisolering.

Sykemelding, egenmelding og omsorgspenger

Sykdom

Er du syk gjelder de vanlige reglene for egenmelding og sykemelding, ta kontakt med din leder og se personalhåndboka.

Er du syk som følge av koronaviruset kan du bruke egenmelding eller kontakte lege for sykemelding. NAV legger til grunn at du har rett til sykemelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset.

Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om du faktisk er smittebærer. NAV kan godta sykemelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen, se her.
SiV godtar egenmelding på inntil 16 dager for sykdom knyttet til korona. 


Har du akutt luftveisinfeksjon anbefaler myndighetene at du oppholder deg hjemme i ett døgn etter symptomfrihet.

Bruk Gat kode 119 (karantene sykemelding, jf ftrl §8-4 f), og legg inn i kommentarfeltet «egenmelding korona».

Karantene uten sykdom

Er du i karantene som følge av utenlandsopphold eller fordi du har vært i nærkontakt med noen med smitte, er utgangspunktet at du jobber hjemmefra hvis mulig. Ta kontakt med din leder for nærmere avtale. Er ikke hjemmearbeid mulig, kan det brukes egenmeldinger for inntil 16 dager.

Bruk kode 119 (karantene sykemelding, jf ftrl §8-4 f) og legg inn i kommentarfeltet «egenmelding korona». Dersom du etter avtale med leder jobber hjemmefra med vesentlig andre oppgaver enn du skulle ha gjort etter oppsatt plan, og ikke kan utføre vakter og klinisk arbeid: Bruk Gat kode 759 (karantene arbeider hjemmefra, FTL §8.4f). Dersom du arbeider hjemmefra med vanlige oppgaver, skal fravær ikke registreres.

Egenmelding for midlertidige ansatte

Er du midlertidig ansatt følger det av folketrygdloven at du må ha vært ansatt i to måneder før du kan benytte egenmelding. SiV vil nå godta egenmelding for fravær i forbindelse med pålagt karantene også for de som har vært ansatt under to måneder. Denne midlertidige endringen gjelder også tilkallingsvikarer, forutsatt at de har hatt minst en vakt i løpet av de siste 14 dagene.

Omsorg for barn

I utgangspunktet skal kommunene tilby barnepass for ansatte på SiV, se informasjon lenger ned på denne siden.

For ansatte som må være hjemme med barn pga. stengte barnehager og skoler, gjelder reglene om omsorgspenger (sykt barn). Det er enighet på Stortinget om å utvide rettighetene ansatte har ved å doble ordningen med omsorgspenger. Foreldre som vanligvis har 10 dager hver hvert kalenderår vil da kunne ha totalt 20 dager hver i 2020.  Det er ikke fastsatt når ordningen trer i kraft. Vi kommer tilbake til mer informasjon når det foreligger.

Bruk Gat kode 479 (karantene barn/barnepasser, ftl. § 8-4, f) i inntil 10 dager. Bruk 470 (sykt barn/barnepasser) for øvrige 10 dager. 

For ansatte som har behov for fri enkelte timer pr dag for å ha omsorg for barn som følge av koronasituasjonen, vil arbeidsgiver så langt det lar seg gjøre legge til rette for dette.

Råd til de som er i karantene og isolering

Sykehuset i Vestfold følger samme råd, men har i tillegg følgende presiseringer:

 • Ha god håndhygiene, spesielt etter kontakt med nese og munn, etter toalettbesøk og før matlaging og måltider. Det samme gjelder for alle personer i din husstand.
 • Ikke benytt samme dusj og toalett som de andre i hjemmet. Om det ikke er mulig, bør disse rengjøres etter bruk hver gang.
 • Ikke del seng med andre.
 • Bruk egne håndklær og vaskekluter.
 • Vask undertøy, håndklær og sengetøy på minst 60 grader.
 • Opplys om du har vært utsatt for koronasmitte ved hver kontakt med helsetjenesten. Også andre hustandsmedlemmer bør opplyse om dette.
 • Overlat handling og andre oppgaver utenfor hjemmet til andre.
 • Du kan gå tur eller oppholde deg i friluft.

Når du har fått beskjed om å gå i karantene skal du gi beskjed til din leder.

Aktuelle prosedyrer

Innlogging til systemer hjemmefra

På Sykehuspartners nettside finner du lenker til en del systemer du kan logge inn på hjemmefra uten jobb-PC.

Opplæringsplan - smittevern

Opplæringsplan smittevern for sykepleiere, studenter og øvrig helsepersonell som skal ha oppgaver knyttet til pasientbehandling. Alle punktene i opplæringsplanen må gjennomføres før første vakt. E-læringskursene kan gjennomføres på mobil enheter.

Målgruppe 1: Sykepleiere og studenter i videreutdanning som har grunnleggende smittevernkunnskaper:

Målgruppe 2: Øvrige helsepersonell og studenter uten grunnleggende smittevernkunnskaper:


Slik kler du av og på deg smittevernsutstyr

På- og avkledning av smittevernsutstyr from Sykehuset i Vestfold on Vimeo.

Informasjon til gravide ansatte

Helsepersonell som er gravide skal skjermes

Helsepersonell med pasientkontakt har risiko for eksponering for koronasmitte fra syke personer som oppsøker helsetjenesten. Anbefalt smittevernutstyr skal benyttes av alt helsepersonell ved mottak og behandling av mistenkt eller sikker covid-19-syk pasient.

For helsepersonell som er gravide, er det ut fra et føre-var-prinsipp anbefalt at annet helsepersonell tar prøver av og behandler personer med mulig covid-19-sykdom, så langt det er mulig. Tilrettelegging gjøres i samråd med leder.

For helsepersonell som er gravide, og som også har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 (se avsnitt om gravide og risikofaktorer på FHI.no), anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko.

Sykemelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig.

Om rett til barnepass

Det er bestemt at personell i helse- og omsorgstjenesten skal ha tilbud om barnepass. Det er ledere i barnehager og rektorer ved barneskoler i kommunene som skal sørge for dette.

Alle ansatte ved SiV regnes som personell i helse- og omsorgstjenesten. Det er derfor ikke et krav om at den ansatte er helsepersonell.

Ansatte ved SiV må ta kontakt med aktuell barneskole/barnehage for å melde fra om at man er omfattet av rett til barnepass. Merk at kommunen legger følgende til grunn:

 • Det er kun når det er helt nødvendig for at den foresatte skal kunne utføre sitt arbeid, at barnet skal være i barnehage/barneskole
 • Barnet kan kun være i barnehagen/barneskole den tiden den foresatte er på jobb.
 • Dersom det kun er en av foreldrene som er personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner, må den andre foresatte ta seg av barnet. I tilfeller med delt bosted må det gjøres individuelle vurderinger.

SiV har i brev av 15. mars bedt alle kommuner i  Vestfold, så langt det lar seg gjøre, tilrettelegge for at våre ansatte fortsatt gis et barnehage- og SFO-tilbud i sine bostedskommuner. Det er opplyst om at i den situasjonen Sykehuset i Vestfold er i nå, regnes ansatte i alle funksjoner i helseforetaket som kritisk personell. SiV ber om at også kommunene legger denne vurderingen til grunn.

For å få bekreftelse på ansettelsesforhold, ta kontakt med din leder.

Leders ansvar for vurdering av behov for karantene

Ledere vurderer behov for karantene. Beslutningene baseres på opplysninger fra medarbeider og kjennskap til egen virksomhet. Dersom situasjonen endrer seg eller det er kommer nye opplysninger, skal det foretas ny vurdering.

Reiser og utgiftsdekning


Les vedtak forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling

Forbud mot reiser for helsepersonell

 • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet.
 • Helsepersonell frarådes å foreta unødige innlandsreiser med kollektivtransport, som tog, buss og fly. Slike reiser bør begrenses til det som er helt nødvendig.
 • Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser.
 • Vedtaket gjelder fra 12.03.2020 og foreløpig ut april 2020.
 • Hvem som er helsepersonell reguleres av helsepersonelloven § 48a.
 • Reiseforbud for helsepersonell er ikke begrenset til fast ansatte.

Det er Helsedirektoratet som har besluttet reiseforbud. 

Reiser innenlands og utenlands (gjelder for alle)

 • Unngå reiser som ikke er strengt nødvendig. Dette gjelder både innenlands og utenlandsreiser. Videre gjelder det både tjenestereiser og privatreiser.
 • Unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.
 • Merk at alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i hjemmekarantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.

Dekning av reiseutgifter for kansellerte private reiser

Dekning av utgifter for kansellerte private utenlandsreiser for helsepersonell:

 • Kostnader knyttet til avbestilling av private reiser som allerede er bestilt må det først søkes om å få refundert fra eget forsikringsselskap.
 • Påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikring kompenseres av det offentlig. Helse- og omsorgsdepartementet vil gi nærmere informasjon om dette, og det vil bli lagt ut her så fort det foreligger. Dekning av reiseutgifter vil gjelde både helsepersonell og reisefølget (nær familie).

Dekning av utgifter for kansellerte private innenlandsreiser for helsepersonell må dekkes av privat reiseforsikring.

Avbestilling av tjenestereiser

Reiseaktivitet som ikke er strengt nødvendig skal avbestilles. Det er leder som avgjøre om en tjenestereise er strengt nødvendig. Avbestilling må gjøres så raskt som mulig. Kontakt hotell og reisebyrå G-Travel.

Parkering - plan 6 i parkeringshuset blir ansatteplasser

Det innføres endring på parkeringsplasser i p-huset i Tønsberg fra mandag 16.mars 2020. – Det er for tiden mindre pågang på besøksplasser og større behov for ansattplasser. Av denne grunn gjør vi en foreløpig endring av parkeringsplassene i p-huset i Tønsberg.

Fra 16. mars 2020 utvides derfor antall ansattplasser i p-huset i Tønsberg til også å gjelde plan 6.
Det åpnes samtidig for at ansatte kan parkere både på plan 4 og 5 i tidsrommet mellom kl. 13.00 og til kl. 09.00 påfølgende dag.

Dette kan gjøre det lettere å finne ledig p-plass for ansatte som kommer på seinvakt.
Ansatte må bruke Aimopark-appen til å betale for parkering på plan 4 og 5, slik ordningen er for all annen ansattparkering som krever parkeringsavgift.

Fant du det du lette etter?