Turnustjeneste for leger

Turnuslegene ved Sykehuset i Vestfold har i dag todelt tjeneste på henholdsvis kirurgisk og medisinsk klinikk. Oppstartstidspunkt for turnustjeneste for leger er 1. september og 1. mars hvert år.

Her søker du på turnusstilling

Sykehuset i Vestfold er et lokal- og områdesykehus med hovedvirksomheten i Tønsberg. Sykehuset leverer helsetjenester til rundt 230.000 mennesker. Det vil si at det er mange pasienter og pårørende innom sykehuset til enhver tid. Arbeidstempoet kan være høyt, og det forventes at turnuslegene kan jobbe selvstendig.

 

Filmen er laget av Norsk tidsskrift for leger. 

Om turnustjenesten

Turnuslegene ved Sykehuset i Vestfold har i dag todelt tjeneste med seks måneder indremedisin og seks måneder kirurgi inkludert ortopedi.

Veileder og supervisjon

Turnuslegene ved SiV får oppnevnt en veileder og får i tillegg supervisjon fra andre leger og annet helsepersonell.

Sykehuset har elektronisk pasientjournal (DIPS). Rekvirering og signering av laboratorieprøver og radiologiske undersøkelser foregår elektronisk. Det gis opplæring i dette ved oppstart i tjenesten.

Tillitsvalgte

Det velges en tillitsvalgt og en listefører på hvert turnuslegekull. Disse skal være bindeledd mellom turnuslegene og nærmeste leder. YLF i Dnlf er organisasjonsleddet som ivaretar turnuslegene sine interesser.

Distriktsplasser

Turnusstilingene ved Sykehuset i Vestfold er lagt til Helsedirektoratets andre utlysningspulje sammen med øvrige ”rekrutteringssterke” områder. SiV har i dag alle turnusstillingene koblet til kommuner i Vestfold.  Fordelingen av distriktsplasser gjøres av Fylkesmann i Vestfold i andre halvdel av turnuslegens sykehusperiode. Det legges opp til at turnuslegen kan påvirke hvilken kommune han/hun får sin distriktstjeneste, så langt dette er mulig.

Søknadsbehandling

I rekrutteringen av turnusleger legger SiV vekt på kandidatenes erfaring med pasientrettet arbeid, blant annet som lege med autorisasjon og/eller studentlisens.

Ut over det rekrutterer SiV gjerne en sammensatt turnuslegegruppe der kandidatene har ulik bakgrunn.

For å få en strukturert oversikt over søkerne, må alle svare på spørsmål ved innleggelse av søknaden. Aktuelle søkere intervjues per telefon. Tilbud om stilling sendes aktuelle kandidater på e-post i henhold til datoene som er bestemt av Helsedirektoratet.

Ansettelsesutvalget for rekruttering av turnusleger har fire medlemmer; to overleger fra sykehuset og to overleger fra kommunehelsetjeneste. Leder for ansettelsesutvalget er Vivvi Bjørnø, seksjonsleder/overlege akuttmedisin kirurgisk klinikk ved Sykehuset i Vestfold.

Ansettelse og autorisasjon

Norsk autorisasjon som lege eller turnuslegelisens må foreligge før kandidater kan begynne i turnustjeneste.

Kandidaten må selv søke Helsedirektoratet om autorisasjon/lisens, se Helsedirektoratets nettside. Her er det også informasjon om gebyr, saksbehandlingstid og lignende.

Det er en forutsetning at turnuslegen behersker norsk språk (skandinavisk) både skriftlig og muntlig. SiV praktiserer språkkravet strengt, da dette er viktig for kvaliteten i behandlingen av pasientene, pasientsikkerheten, samhandlingen med øvrig helsepersonell og for god dokumentasjon.

Forøvrig må turnuslegen ha oppholds- og arbeidstillatelse i Norge og ved oppstart legge fram politiattest i henhold til helsepersonelloven 20 A.

Introduksjonskurs

Alle turnusleger må delta på det obligatoriske introduksjonskurset på fire arbeidsdager før ordinær turnusstart. Det utbetales daglønn for disse fire dagene.

Introduksjonskurset for turnusleger er en utvidet utgave av SiVs ordinære og obligatoriske nyansattkurs for alle ansatte ved sykehuset.

Kurset inneholder blant annet:

 • turnuslegens rolle i sykehus
 • rettigheter og plikter
 • lover og regler
 • kommunikasjon
 • bruk av DIPS
 • gipse- og suturering
 • venøse tilganger
 • pasientsikkerhet
 • omvisning og bli kjent med sykehuset og relevante ansatte

I tillegg må kandidatene gjennomføre e-læringskurs i temaene:

 • Triage
 • Sykemelding
 • Hjerte-lungeredning (HLR)
 • Medisinsk teknisk utstyr (MTU)

Turnus i medisinsk klinikk

I medisinsk klinikk blir turnuslegen knyttet til en av følgende seksjoner:

 • Hjerte 
 • Nyre
 • Infeksjon
 • Fordøyelse
 • Lunge 
 • Hematologi
 • Geriatri

Arbeidet er fordelt mellom postarbeid og vakt i akuttmottaket.

Turnusen er delt, og med jobb ca hver 2-3 helg. Det er ingen friuker.

På vakt jobber turnuslegen i et team av primær- og sekundærvakter som hele tiden er til stede i akuttmottaket. Turnuslegen skal konferere med sekundærvakt eller konfereringsvakt.

En turnuslege, en primærvakt og en sekundærvakt går med akuttcallinger, og rykker ut ved akutte situasjoner som hjertestans på vakt. Sertifisering i AHLR er obligatorisk for å delta i vakt.

Det er mellom 30 og 70 innleggelser totalt per dag ved Sykehuset i Vestfold. Ca 70 prosent av disse er indremedisinske pasienter.

Arbeidsdagen til turnuslegen

Arbeidstiden er fra 07.30 til 15.30. Morgenmøtet starter hver dag presis kl. 07.30. Turnusleger refererer utvalgte pasientkasuistikker hver morgen i dette møtet. I tillegg kommer vakter etter vaktplan på dag, ettermiddag og kveld pluss nattevakter og listefunksjon.

I seksjonene deltar turnuslegen i daglige rutiner og får innblikk i aktuelle prosedyrer, som for eksempel arbeids-EKG. Turnuslegen får ansvar for en del av pasientene på avdelingen, og går previsitt og visitt på disse sammen med en mer erfaren lege. I samråd avgjøres hva som skal skje med pasientene videre.

Turnuslegen deltar aktivt i utskrivning og utarbeidelse av epikriser. Gjeldende epikrisemal skal benyttes. Det er felles undervisning for leger hver morgen i tillegg til morgenmøtet samt internundervisning på posten turnuslegen tilhører.

Turnus i kirurgisk klinikk

I kirurgisk klinikk deltar turnuslegen i vaktordningen innen kirurgi og ortopedi.  Vaktplanen er fordelt ved at det for tiden er én turnuslege på dagvakt, én på mellomvakt og én på nattevakt. Turnuslegen har hele tiden en erfaren LIS de kan og skal spørre. Med høy pasientflyt, får turnuslegen stor variasjon i tilfellene.

I tillegg har turnuslegen i løpet av disse seks månedene én til fire uker på sengepost i fagområdet gastrokirurgi, urologi og karkirurgi. Turnuslegen får to til fire uker på skadepoliklinikken.

Det er lagt opp til at undervisning følges i de fagavdelingene en tilhører.  Vi tilstreber å få til fordypningsdager i turnus slik at en kan delta i arbeid ved andre spesialavdelinger som operasjon, gynekologi og anestesi.

Turnus i klinikk psykisk helse og rusbehandling

I klinikk psykisk helse og rusbehandling blir LIS-1 knyttet til Psykiatrisk fylkesavdeling. Psykiatrisk fylkesavdeling gir akuttpsykiatriske tjenester i Vestfold, og legen i spesialisering del 1 går inn som en av flere behandlere i team med LIS-2 og LIS-3, overleger og psykologer.

Arbeidet er sammensatt av postarbeid og vaktarbeid på dagtid.

Det er årlig rundt 1200 innleggelser til akuttpsykiatrisk avdeling, og legen i spesialisering knyttes opp enten mot akutt allmennpsykiatrisk døgnseksjon eller akutt psykoseseksjon. Det vil være to LIS-1 samtidig i klinikk psykisk helse og rusbehandling, en på hver av de nevnte seksjoner.

Arbeidsdagen til turnuslegen

Arbeidstiden er fra 08.00-16.00. Morgenmøtet starter hver dag presis kl. 08.00. Vakthavende leger refererer alle innlagte pasienter hver morgen i dette møtet. LIS-1 går vakter etter vaktplan på dag, ikke på kveld og natt.

I seksjonene deltar LIS-1 i daglige rutiner og får innblikk i aktuelle prosedyrer, diagnostikk og behandling. LIS-1 får ansvar for en del av pasientene på avdelingen, og går previsitt og visitt på disse sammen med en erfaren lege. I samråd avgjøres hva som skal skje med pasientene videre.

LIS-1 deltar aktivt i utskrivning og utarbeidelse av epikriser og samarbeid med eksterne instanser. Gjeldende epikrisemal skal benyttes. Det er obligatorisk undervisning for leger i spesialisering hver tirsdag.

Praktisk informasjon

Lønn

Lønn betales i henhold til avtale mellom Spekter og Den norske legeforening. Vakttillegg og eventuell utvidet arbeidstid kommer i tillegg. Lønn utbetales den 12. i hver måned.

Kontorforhold

Målsettingen er å ha gode kontorløsninger for legene. Turnuslegene sitter i kontorlandskap på lik linje med de øvrige ansatte.

ID-kort

Alle turnuslegene må ha ID-kort. For å få dette må du ha gjennomført introduksjonskurset.

Barnehageplass

Sykehuset har ingen egen barnehage.

Transport og parkering

Du kan komme til sykehuset med egen bil eller med offentlig kommunikasjon. Parkering ved sykehuset er i parkeringshus eller på oppmerkede plasser for ansatte. Eget parkeringsbevis er nødvendig. Gebyret er på kr. 20 per dag.

Arbeidstid

Turnuslegene får tildelt tjenesteplan ved henholdsvis kirurgisk og medisinsk klinikk og må regne med å jobbe dag, ettermiddag, kveld og natt i henhold til tildelt turnus.

Svangerskapspermisjon

Det gis svangerskapspermisjon etter gjeldende regler med rett til å komme tilbake og fullføre turnustjenesten. Arbeidet tilrettelegges for gravide så langt det er mulig.

Gjennom ”Gravid og trygg på jobb” har den gravide og nærmeste leder samtale med jordmor for sammen å se på hvilken tilrettelegging som er ønskelig og mulig. Målet er å trygge den gravide og styrke jobbnærværet.

Kontaktpersoner ved SiV

Vivvi Bjørnø, seksjonsleder/overlege traumeseksjonen kirurgisk klinikk

Lisbeth Dørmænen, rådgiver i kirurgisk klinikk

Karl Erik Viken, medisinsk rådgiver medisinsk klinikk

Gunn Heidi Brox, HR-rådgiver

Informasjon på Helsedirektoratets nettsider

Turnustjeneste for leger
 

Ansattgoder

Les mer om ansattgoder ved SiV

Pensjon og forsikring

Les mer om pensjon og forsikring

Vaksiner og immunitet

Les om vaksiner og immunitet ved SiV

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.