Vi søker avdelingsoverlege

DPS Vestfold, klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold

Ny ledig stilling ved DPS Vestfold, klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold.

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av Helse Sør-Øst RHF og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4000 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om Sykehuset i Vestfold her

Les mer om å jobbe ved Sykehuset i Vestfold her

Avdelingsoverlege i 100 % fast stilling ved DPS Vestfold

Søndre og Nordre Vestfold DPS blir 1. januar 2018 samlet i DPS Vestfold i klinikk psykisk helse- og rusbehandling (KPR). DPS Vestfold vil være lokalisert i Tønsberg, Horten, Sandefjord og Larvik, med et opptaksområde tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen vil ha rundt 320 årsverk fordelt på ca. 400 ansatte.

DPS Vestfold vil ha fire døgnseksjoner (to for allmennpsykiatri og to for psykose), og syv poliklinikker i tillegg til seksjon for kontortjenester. Utrednings- og behandlingstilbudet gis etter henvisning fra fastlege, privatpraktiserende spesialister eller interne samarbeidspartnere.

Stillingen vil inngå i avdelingssjefens stab og være avdelingssjefs rådgiver i medisinskfaglige spørsmål. Avdelingsoverlegen vil ha en sentral rolle i DPS-ets faglige utvikling i samarbeid med seksjonene, og vil dessuten inneha koordinatorfunksjon til faglig ansvarlige for vedtak og leger i spesialisering i psykiatri, lede overlegeundervisningen, delta i klinikkens fagråd og DPS-ets kvalitetsråd, yte bistand i inntaksarbeidet i DPS-et med mer.

Det har over tid vært et mål for DPS-tjenesten i Vestfold å delta i kliniske forskningsprosjekter. For tiden er vi involvert i forskningsarbeid innen feltene DBT, MBT, EPHAPS (effekt av fysisk aktivitet på psykosesymptomer), somatisk oppfølgning av pasienter med kardiometabolsk risiko «Hjertefrisk» og det forestår deltagelse i forskningsprosjekt om pasienter med traumelidelser.

Det er for tiden ansatt ca. 25 overleger og 4 leger i spesialisering i psykiatri, samt ca. 30 psykologspesialister og ca. 30 psykologer i virksomheten.

DPS Vestfold har fokus på å sikre utredning, diagnostisering og behandling i tråd med faglige retningslinjer. I tillegg ønsker vi å styrke pasientens ressurser og mestringsmuligheter via medvirkning, i samarbeid med pasientens øvrige personlige og profesjonelle nettverk.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Strukturert, nysgjerrig og nytenkende
 • Ønsker aktiv deltakelse i virksomhetens utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert og målrettet tjenestetilbud
 • Erfaring fra og trivsel med teamarbeid
 • Du behersker norsk eller skandinavisk språk godt både skriftlig og muntlig

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt i ansettelsen

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Deltakelse i råd og utvalg i virksomheten
 • Klart og tydelig fokus på resultater for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i faste møter med legene i DPS
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • Gode pensjons-, og forsikringsvilkår, se KLP

Kontaktinformasjon

Avdelingssjef Lene Nyegaard Andersen, tlf. 992 48 696.

Søk på stillingen

Se alle ledige stillinger ved Sykehuset i Vestfold