HELSENORGE

154 millioner investeres for bedre pasientbehandling

Sykehuset i Vestfold har budsjettert med å investere over 154 millioner kroner i 2022. Pengene skal blant annet gå til nye tilbud til pasientene, nytt utstyr og oppgradering av bygg. 

Ny døgnpost på Granli og oppgradering av operasjonsstuenes infrastruktur er bare noen av SiVs investeringer i 2022.
God økonomisk styring gjør sykehuset i stand til relativt store investeringer.

– Når sykehusstyret nå vedtar årsregnskapet for 2021, viser regnskapet at inntektene har vært større enn kostnadene.  Det gjør at sykehuset går med det som i regnskapssammenheng betegnes som overskudd.  For sykehusøkonomien er dette et litt misvisende begrep.  Den eneste grunnen til at sykehusene går med overskudd, er for å skaffe midler til investeringer, forteller økonomidirektør Roger Gjennestad.

Det vil alltid være en vurdering om sykehuset skal bruke penger på drift eller investeringer.

– Vi får en pott penger som vi over tid skal forvalte på best mulig måte. Uten overskudd blir muligheten til å investere mye mindre, påpeker Gjennestad. 

Dette betyr at selv om sykehuset går med overskudd, så brukes alltid alle pengene opp.  I et sykehus er det likevel mange som til enhver tid ønsker seg mer penger, både til drift og til investeringer.

Investering i ny mask​in for å unngå forsinkelser

På hjerteavdelingen vil de denne våren kjøpe inn en ny ekkokardiografimaskin. Ekkokardiografi (ultralyd av hjertet) er sammen med EKG de vanligste to undersøkelsene av hjertet, og den nye maskinen kartlegger hjertets pumpe- og hjerteklaffefunksjon. 

– En stor andel av pasienter som blir innlagt på hjerteseksjonen får gjort ekkokardiografi mens de er inneliggende, forteller seksjonsoverlege Erlend Aune ved hjerteseksjonen. 

Før hjerteposten flyttet lå de i umiddelbar nærhet til hjertepoliklinikken, og de kunne da dra veksel på utstyret på poliklinikken. 

– Vi har lenge hatt en ekkokardiografimaskin på sengepost, noe vi fortsatt har. Men da det ble klart at vi måtte flytte langt fra poliklinikken ble det meldt inn behov for ekstra ekkomaskin på sengepost, slik at de to hjertelegene på posten kan få gjort denne undersøkelsen uten forsinkelser på grunn av kø på den ene ekkomaskinen, sier Aune.

Den nye maskinen skal komme denne våren. 

– Hjerteposten har et stort antall innleggelser og kort liggetid, og derfor er god pasientflyt avhengig av at vi unngår unødvendige forsinkelser i diagnostikken, forteller seksjonsoverlegen.

Oppgraderer opera​​sjonsstuene

I løpet av tre år skal SiV investere i ny infrastruktur til alle våre operasjonsstuer for å gi økt pasientsikkerhet og kvalitet, og bedre arbeidsmiljø for våre ansatte.

– Oppgraderingen gir gode forutsetninger for en god og effektiv drift, forteller avdelingssjef Rune Sandbu for kreft- og kirurgiavdelingen og spesialrådgiver Jacob Myhre i kirurgisk klinikk.

Dagens oppsett av uttakssentraler (taksøyler) til forsyning av elektromedisinsk utstyr i operasjonsstuene, har vært i bruk siden 1998. Disse er slitte og det leveres ikke lenger deler. Derfor har sykehuset bestemt å erstatte dem. 

– Overgangen fra åpen kirurgi via laparoskopi til robotassistert kirurgi, inkluderer en økning i behov for utstyr med oppkopling til strøm, data, bildeoverføring/bildevisning, gass og røykavsug. Dette må plasseres rundt operasjonsbordet og kunne flyttes avhengig av hvilken type kirurgi som skal utføres. De nye uttakssentralene skal ivareta dette, forteller Sandbu.

Åpner ny psykiatrisk langtidspost

På Granli etableres en ny døgnpost med åtte nye plasser. 

– Det er et stort trykk på pasienter som trenger langtidsbehandling og døgnplasser, og trykket vil øke fremover, forteller seksjonsleder Anders Kristian Wivestad ved psykiatrisk langtidspost A og sikkerhetsposten.

Sykehuset i Vestfold har satt av rundt 12 millioner kroner for å utvide tilbudet til pasienter som er dømt til tvungent psykisk helsevern (TPH) i drifts- og investeringsbudsjettet for 2022.

– Antall pasienter som blir dømt til TPH har økt og forventes å øke videre. Det utfordrer kapasiteten vår for behandlingstilbudet til pasienter med alvorlig psykisk lidelse og stor voldsrisiko, forteller Wivestad.


10. mars åpnet DPS Vestfolds nye treningsbygg, kalt Gran, på Linde.

​​​Fakta:

  • ​I 2021 fikk SiV et overskudd på 125 millioner i overskudd. Alt dette føres tilbake til sykehuset i form av investeringer