HELSENORGE

Satsningsområder og omstilling 2017

Torsdag skal Sykehuset i Vestfolds budsjett for 2017 behandles i styret. Sykehuset ønsker å videreføre sin bærekraftige økonomi, og for å kunne satse på utvalgte områder må andre deler av driften forberede seg på omstillinger.

Administrerende direktør Stein Kinserdal

Administrerende direktør Stein Kinserdal legger frem et budsjett han mener vil gi pasientene trygg og sikker behandling.

– For at SiV skal videreutvikle posisjonen som ett av landets mest veldrevne helseforetak både innen kvalitet på pasientbehandlingen og med en bærekraftig økonomi, vil det være behov for betydelig omstilling, skriver han i sin innstilling.

Satsningsområder

SiV har i 2016 videreført sin posisjon som et av landets mest veldrevne sykehus, målt på kvalitetsindikatorer og økonomi. Likevel har helseforetaket store utfordringer i årene som kommer, med stadig nye krav om kortere ventetider og med et høyt tempo innen medisinsk utvikling. I tillegg er Tønsbergprosjektets forprosjekt inne i sin sluttfase. De økonomiske rammene sier dermed at utvikling av pasienttilbudet, både kvalitativt og kvantitativt, må skje gjennom effektivisering og økt produktivitet.

Likevel satser SiV på å forbedre utvalgte områder. BUPA får nye lokaler, ressursene økes på akuttmottaket og på nyfødtintensiv samt at vaktordninger knyttet til onkologi forsterkes. I tillegg estimerer SiV rundt ti millioner kroner ekstra til nye IKT-løsninger.

Når Tønsbergprosjektet er ferdig (i 2019 og 2021) vil sykehuset ha behov for en annen prioritering av midler. I budsjettet for 2017 øker helseforetaket sitt overskudd med tolv millioner kroner for å ha riktig inngangsfart inn mot TP. TP utgjør også den største delen av investeringsbudsjettet, og ligger på litt over 300 millioner kroner.

Direktøren anbefaler i tillegg 35 anskaffelser i 2017. Disse har en kostnadsramme på rundt 134 millioner kroner og vil bli presentert på styremøtet.

Den største økonomiske risikoen for sykehuset er økte kostnader til nye dyre legemidler. I budsjettet har SiV prioritert mer midler til dette.

Risikovurderinger i budsjettet

Direktøren trekker frem to tiltak der klinikkene selv har knyttet noe risiko opp mot omstillingen sykehuset må gjennom for å trygge den gode økonomien. Det ene er kutt av en ambulanse på nattestid i Horten. Analyser viser at ambulansedekningen vil være mer enn god nok, men det kan oppstå situasjoner der ambulansene behøves flere steder, såkalte samtidighetskonflikter. Risikoen for dette vurderes som lav. Enkelte tidspunkter som natt til søndager, spesielle helligdager og ved utvalgte arrangementer vil prehospital øke bemanningen og sette inn ekstra ambulanse.

Det andre tiltaket som vurderes som krevende er nedtak av senger i både medisinsk og kirurgisk klinikk. Utviklingen innen pasientbehandlingen har gått raskt og sykehuset ser at det ikke er behov for like mange senger i 2017 som tidligere. Derfor reduseres antallet heldøgnsenger med 26. En rekke prosesser innen klinikkene har vært gjennomført for å vurdere risiko ved å ta ned antall senger. Ved spesielt høy pasienttilstrømming kan situasjonen bli krevende, men sykehuset lager nå prosedyrer som sikrer gode rutiner ved bruk av såkalte buffersenger. Dette innebærer å prioritere å skrive ut ferdigbehandlede pasienter, å styrke koordinatorrollen for å bruke tilgjengelig senger og å bemanne opp buffersenger med riktig kompetanse.

– Klinikkenes handlingsplaner for å redusere risikoen er gode, mener direktøren.

Konklusjonen er at økt bruk av overleger i akuttmottaket, medisinskteknologisk utvikling, flere kommunale akutte døgnplasser og etablering av ambulante team vil gjøre at nedtaket av senger vil være innen trygge rammer. Det er også et stort potensiale i mer og bedre samarbeid med kommunene, da det i 2016 i gjennomsnitt hver dag lå 11 pasienter inne på sykehus som egentlig skulle vært ute i kommunene. Direktøren mener at tiltakene SiV innfører vil hindre flere korridorpasienter ved sykehuset. 

Her finner du sakspapirer til styremøtet