HELSENORGE

Akuttmottaket blir akuttsenteret

Akuttmottaket ved Sykehuset i Vestfold får betegnelsen akuttsenter med egen senterleder fra 1. januar 2017.

Akuttsenterets inngang fra utsiden
FORNYER: Akuttmottaket i Tønsberg får ny organisering fra nyttår 2017. Oppholdstiden er redusert og pasienten skal sikres rask tilgang på lege.

Sykehuset i Vestfold (SiV) arbeider med å styrke og forbedre den akuttmedisinske kjeden i Vestfold. Effektfulle tiltak er allerede satt inn for å redusere ventetiden i akuttmottaket og sikre pasientene raskere tilgang på overlege.

Fra nyttår 2017 innføres også en helt ny organisasjonsmodell med ny lederfunksjon. Målet er å svare opp nasjonale krav og svakheter som SiV-ledelsen selv har identifisert ved akuttmottaket.

Ansetter senterleder

– Det skjer en stor endring i organiseringen av akuttmottaket ved SiV. Ønsket er å få plassert ansvaret for driften og utviklingen av akuttmottaket så entydig som mulig og at de som arbeider i akuttmottaket så langt som mulig rapporterer til samme leder, sier plan- og utviklingsdirektør Geir Magnussen.


ENDRER AKUTTEN: Plan- og utvikingsdirektør Geir Magnussen ved Sykehuset i Vestfold leder arbeidet med «nye» akuttmottaket. 

Han leder prosjektet «Akuttmedisinsk kjede i Vestfold». Å oppfylle nasjonale krav har vært en sentral del av oppdraget. Deriblant skal prosedyrene i akuttmottaket sikre at alle pasienter blir vurdert av erfaren lege innen gitte frister og en spesialist i det aktuelle fagområdet skal være lett tilgjengelig.

– I de fleste organisasjoner er ansvaret forholdsvis entydig plassert. I akuttmottaket er derimot ansvarsforholdene mer kompliserte uten en enkeltperson eller en organisatorisk enhet som kan sies å være hovedansvarlig. Dette gjør vi noe med nå, sier Magnussen.

Som et ledd i arbeidet med å forbedre den akuttmedisinske kjeden flyttes ansvaret for akuttmottaket fra Kirurgisk til Medisinsk klinikk under klinikksjef Jon Anders Takvam.

Akuttmottaket med observasjonsposten får betegnelsen akuttsenter og Runar Danielsen tiltrer som senterleder fra nyttår. Sykepleier- og helsesekretærtjenesten kommer da under samme ledelse og rapporterer til senterleder.

Gjenstår arbeid i 2017

Gjennom døgnet skal alltid en overlege på vakt stå ansvarlig for det operative arbeidet, en fullmakt delegert fra senterleder. Videre skal en overlege som jobber i akuttsenteret til daglig ha rollen som medisinskfaglig systemansvarlig.


BEDRE TILBUD: Ny organisering av akuttmottaket i Tønsberg skal komme både pasienter og ansatte til gode.   

Senterlederen inngår i lederstrukturen ved SiV på linje med avdelingssjefer som rapporterer til klinikksjef, men senterleder skal ikke ha personalansvar for legegruppen ved akuttsenteret.

– Ny organisering vil gi mer forutsigbare arbeidsforhold, noe som kommer ansatte og pasienter til gode. I tillegg er penger satt av til en kraftig styrking av kompetansen på lege- og sykepleiersiden i akuttsenteret, sier Magnussen.

Han understreker at mye arbeid gjenstår i 2017 for at ny organisasjonsmodell skal fungere godt i praksis.

– I den første tiden etter nyttår blir det viktig å få på plass funksjonsbeskrivelser og avtaler med samarbeidende aktører. Den nye modellen skal også følges opp med tett evaluering for å sikre at vi oppnår målene, sier Magnussen.