HELSENORGE

Bruker mindre klimafiendtlige anestesigasser

I pasientbehandling i norske sykehus brukes ulike typer anestesigasser, og gassene bidrar i ulik grad til klimautslipp. – Det er derfor positivt å se en vesentlig reduksjon i bruk av desfluran, sier avdelingssjef Karl-Andre Wian ved anestesiseksjonen. 

Alle anestesisykepleiere i avdelingen har fått opplæring i bruken. Ine H Kjærra (t.h.) er kontaktperson mot Baxter og vil holde i trådene. Her sammen med Sidsel Braar.
Desfluran er en anestesigass som har betydelig høyere klimagassekvivalent enn andre typer, som sevofluran og isofluran. Derfor har anestesiseksjonen arbeidet med å få ned bruken av desfluran, noe som har ført til en nedgang på 82 prosent i perioden 2019 til 2021. 

Avdelingssjef Wian forteller at nedgangen skyldes fire tiltak: 
  • ​Engasjert medarbeidere ved å arrangere foredrag om bruk av anestesigasser og miljøpåvirkning (ved Sidsel Braar)
  • Fortsatt høyt fokus på lav-flow og minimal-flow anestesi
  • Anestesimiljøet ved SiV har endret praksis til å bruke mer sevofluran
  • På grunn av pandemien ble det operert noe mindre fedmekirurgi i 2021, hvor en har brukt desfluran.
– Anestesiavdelingen skal også våren 2022 i gang med gassoppsamling på to operasjonsstuer. Da samles nesten all brukt gass i en beholder, heller enn å slippe den opp i atmosfæren. Beholderen blir så sendt til gjenvinning. Piloten er i samarbeid med helseselskapet Baxter International, forteller Wian.

HMS-rådgiver Helle Akselsen er glad for arbeidet som gjøres ved anestesiavdelingen, et arbeid som vil være en stor bidragsyter til at sykehuset skal nå miljømålene om å redusere CO2-utslipp med 40 prosent innen 2030.

– Sykehuset jobber kontinuerlig med å minimere miljøpåvirkningen på samfunnet rundt oss, og våre miljøbevisste medarbeidere er helt klart en stor bidragsyter til dette arbeidet, sier hun.

Nasjonal​e tall

Sykehusinnkjøp, som er regionenes felles innkjøpsorganisasjon, har levert oversikt over innkjøp av anestesigasser per helseforetak. Fra 2019 til 2021 har helseforetakene total redusert bruk av desfluran med 1.007 kg, dette tilsvarer utslipp av 2.557,8 tonn CO2. I samme periode er det en mindre nedgang i bruk av isofluran og sevofluran på til sammen 145 kg. 

Den totale nedgangen i bruk av anestesigasser skyldes økt bruk av «low flow anestesi», en metode som reduserer forbruk av gasser, i tillegg til reduksjon i aktivitet de to siste årene grunnet pandemien. Uavhengig av reduksjon i aktiv​​itet har flere helseforetak tatt aktive grep for å redusere bruk av sesfluran av miljøhensyn.