HELSENORGE

Døende får sykehuset hjem til seg

Sykehuset i Vestfold har fått på plass et ambulant team med spesialister i lindrende behandling. Teamet reiser ut til alvorlig syke eller døende som trenger hjelp enten hjemme eller på det lokale sykehjemmet.

BEDRE LIVSKVALITET: Ambulant team fra Sykehuset i Vestfold tilbyr fleksibel oppfølging i hjemmet eller på det lokale sykehjemmet der det er behov. Målet er best mulig livskvalitet og kvalitet i behandlingen for pasienten og pårørende. (Illustrasjonsfoto)

Ambulant team er et mobilt team satt sammen av ulike yrkesgrupper, alle spesialister i lindrende behandling (palliasjon). Sammen med kommunehelsetjenesten, pasienten og pårørende legger teamet fra Sykehuset i Vestfold (SiV) en plan for videre behandling og oppfølging.

Teamet tilbyr fleksibel oppfølging i hjemmet eller på det lokale sykehjemmet der det er behov. Målet er best mulig livskvalitet og kvalitet i behandlingen for pasienten og de pårørende.

– Målet med prosjektet er å forbedre og kvalitetssikre pasientforløpet til de palliative kreftpasientene, uavhengig av organisatorisk tilhørighet. Vi bestreber oss på å gi disse pasientene best mulig livskvalitet og kvalitet i behandlingen. Prosjektet skal også sikre at forløpet ved SiV oppnår målsetningene som er i samsvar med Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen, forteller seksjonsleder Nina Cecilie Firing ved kreft og lindrende avdeling.

Brukerne skal høres igjen

Etablering av ambulant team som en forlengelse av sykehusdriften, er bare et av mange tiltak i SiVs store satsning på behandlings- og omsorgstilbudet til pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid.

I tre år har SiV jobbet med forbedringsprosjektet ved onkologisk-palliativ seksjon, lungeseksjonen og gynekologiseksjonen. Arbeidet høster ros og anerkjennelse rundt på norske sykehus og skal også presenteres på en europeisk kvalitetskonferanse i London 25. april.

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. I dag utgjør kreftpasientene den største andelen pasienter som får spesialisert lindrende behandling. Men også pasienter med alvorlig hjerte- og karsykdom, kroniske lungesykdommer og nevrologiske sykdommer kan ha behov for lindrende behandling.

Nå skal denne pasientgruppen igjen få si sitt om hvordan de opplever kvaliteten på helsetilbudet ved SiV. En større brukerundersøkelse er i gang, lik den som ble gjennomført i 2014.

– Vi er opptatt av å lytte til pasientens ønsker i forbedringsarbeidet vårt. Den første kartleggingen av pasientforløpet i samarbeid med brukere og helsepersonell førte til en oversikt over forbedringsområder, som vi har gjort noe med. Nå ønsker vi å gjennomføre en ny brukerundersøkelse for å vite pasientenes ønsker for de neste tre årene, sier Firing.

Sendes på kommunikasjonskurs 

For ytterligere å styrke «pasientens stemme» i utvikling og forbedring av tilbudet, har SiV også fått laget en film hvor pasienter ved sykehuset forteller om sine opplevelser og behov.

PASIENTENS STEMME: Kreftsykepleier Marit Bjelland (til venstre) og seksjonsleder Nina Firing er opptatte av brukermedvirkning.

– Til den alvorlig syke og døende pasienten og dens pårørende er en helhetlig tilnærming viktig. Gjennom brukermedvirkning ønsker vi å sikre at innholdet og organiseringen av et slikt tilbud er i samsvar med pasientens ønsker og behov. Filmens hovedintensjon er å tydeliggjøre pasientene som «endringsagenter» og deres erfaringer er aktivt blitt brukt i utforming av det nye tjenestetilbudet, sier kreftsykepleier og fagutviklingssykepleier Marit Bjelland.

Hun og Firing forteller om pasienter og pårørende som synes det er vanskelig å snakke om fremtiden og nær forestående død. Gode ferdigheter i kommunikasjon er derfor spesielt viktig i møte med pasienter i palliativ fase av alvorlig sykdom. Helsepersonell ved SiV får trening i profesjonell kommunikasjon som del av forbedringsprosjektet.

Andre forbedringer er endret praksis i akuttmottaket for rask og god behandling, styrket legekompetanse, tilbud om fysisk aktivitet til pasienter med uhelbredelig kreft, styrket støttetilbud og samtaletilbud om livet med alvorlig sykdom.

Se film om det palliative forløpet ved SiV