Forskningsmidler tildelt forskere ved SiV

To av forskerne ved Sykehuset i Vestfold fikk nylig innvilget søknadene sine om strategiske forskningsmidler fra Helse Sør-Øst for forskning innen hjertefunksjon hos barn og antibiotikaresistens. – Dette er stort for forskerne personlig og for sykehuset. Forskerne sikres med dette 50 prosent forskning over fire år, noe som gir en viktig forutsigbarhet for forskeren og forskningsprosjektene, forteller forskningsrådgiver Kine Andenæs ved SiV.

Publisert 17.01.2020
Sist oppdatert 18.12.2021
Et par menn i hvite skjorter
Eirik Nestaas (t.v.) og Dagfinn Skaare er glade for forskningsmidlene til deres prosjekter.

Overlege Eirik Nestaas ved barnemedisinsk seksjon og overlege Dagfinn Skaare ved mikrobiologisk avdeling ble tildelt hvert sitt forskningsstipend av HSØ kalt strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehus.

Begge forsker og jobber i klinikk ved Sykehuset i Vestfold.

Antibiotikaresistens

I prosjektet om antibiotikaresistens er Skaares hovedmål å oppnå tryggere behandling av bakterieinfeksjoner og å sikre effektive antibiotika for fremtiden.

– I det kommende prosjektet skal vi studere nye og uvanlige årsaker til resistens mot et bredt utvalg av antibiotika hos bakterien Haemophilus influenzae, sier Skaare.

Dette er en bakterie som ofte gir infeksjoner i luftveier og tilgrensende områder som ører, øyne og bihuler. Bakterien kan også forårsake blodforgiftning og hjernehinnebetennelse. I prosjektet skal de fokusere på varianter av bakterien som ikke dekkes av Hib-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet og som er resistente mot antibiotika.

– Mange Haemophilus-infeksjoner er selvbegrensende og krever ikke antibiotikabehandling, men bakterien gir også ofte alvorlige antibiotikakrevende infeksjoner som lungebetennelse og KOLS-forverring. På verdensbasis regnes bakterien som en av de viktigste årsakene til sykelighet og antibiotikabruk, forteller Skaare.

De mest utsatte for alvorlige Haemophilus-infeksjoner er eldre, KOLS-pasienter, små barn og nyfødte.

– Vi skal blant annet gjøre eksperimenter hvor vi overfører resistensgener fra en resistent bakterie til en følsom bakterie, og deretter teste mottakerbakteriens evne til å tolerere antibiotika og om resistensgenet utgjør en belastning for bakterien. Vi skal også studere effekten av alger på bakterienes evne til å beskytte seg mot antibiotika, forteller overlegen.

Hensikten er å bidra til utvikling av nye legemidler som kan redusere problemer med antibiotikaresistens og behandlingssvikt som følge av dette.

Hjertefunksjon og blodsirkulasjon i nyfødtperioden og tidlig barnealder

Overlege Nestaas sitt prosjekt skal se på hjertefunksjon og blodsirkulasjon i nyfødtperioden og tidlig barnealder. En av de største utfordringene innen nyfødtmedisin er å forstå og behandle sirkulasjonsforstyrrelser.

Prosjektet skal bruke avansert ekkokardiografi for å studere fire viktige områder:
• Blodsirkulasjonen hos barn i overgangsfasen fra foster til nyfødt
• Kort- og langtidseffekter av for lite oksygentilførsel til barnet under fødsel (asfyksi)
• Tidlige risikofaktorer hos barn født med hjertefeil
• Kort- og langtidseffekter av prematur fødsel og svangerskapsdiabetes

– Vi håper at resultatene fra våre studier kan gjøre det lettere for leger i fremtiden å stille riktig prognose, øke forståelsen av sykdomsmekanismer og identifisere potensielle mål for behandling og behov for oppfølging, forteller forskeren. 

– Gjennom disse studiene vil vi få en bedre forståelse av hjertefunksjon og blodsirkulasjon hos nyfødte og barn. Vi vil utforske positive og negative påvirkninger på hjertet og blodsirkulasjon fra asfyksi, medfødte hjertefeil, prematuritet og svangerskapsdiabetes. Dette innebærer også å undersøke effektene fra nye behandlingsmetoder ved asfyksi og fra nye ernæringsmetoder til premature i randomiserte studier, fortsetter overlege Nestaas.

Bakgrunnen for utdelingen av disse midlene er at styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å styrke forskningen ved ikke-universitetssykehusene gjennom en øremerket avsetning av forskningsmidler til dette formålet (jf. styresak nr. 085-2015). Tildelingen av midlene fra Helse Sør-Øst gjøres årlig, men kun to søknader fra hvert helseforetak kan sendes inn. I tillegg kan de som fikk tildeling for 4 år siden, hvor pengene nå utgår, søke om forlengelse. Dagfinn Skaare fikk også tildeling i 2016, årets tildeling er derfor en forlengelse fra forrige tildeling. I tillegg sendte altså SiV inn to nye søknader, hvorav Eirik Nestaas fikk tilslag.

– Dette er et svært godt utbytte for SiV på årets søknader. Tildelingen er gjort til to svært gode kandidater, og er viktig for fremtidig forskning ved SiV, sier forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn Jacobsen ved SiV.

Les mer om forskning og innovasjon ved SiV her