HELSENORGE

Første spesialist i akutt- og mottaksmedisin ved SiV

Seksjonsoverlege Gustav Siqueland ble for kort tid siden sykehusets første spesialist i akutt- og mottaksmedisin. – Jeg har hele tiden hatt lyst til å jobbe med dette, forteller han. 

Portrettfoto av ​seksjonsoverlege Gustav Siqueland
Gustav Siqueland er SiVs første spesialist i akutt- og mottaksmedisin.

En spesialist i akutt- og mottaksmedisin (AMM) jobber i akuttmottaket og er spesialist på akutte og generelle tilstander innen ulike fagfelt. Spesialiseringen ble innført 1. mars 2019 og hittil er det rundt 50 godkjente spesialister i Norge.

– Spesialister i AMM skal prøve å se helheten i akuttmottaket. For å få god flyt i mottaket og sykehuset er det viktig å ha kompetanse til å prioritere pasientene videre til den riktige spesialiteten, forteller seksjonsoverlegen.

Økt pasienttilstrømming til akuttmottak og mer spesialisering av helsetjenestene har ført til et behov for bedre sortering, evaluering og behandling.

– Det er en fremskutt rolle som skal prøve å bidra med kompetanse. Andre spesialister er selvsagt også kompetente, men det vi gjør i akuttmottaket er såpass krevende at det er verdt en spesialitet, mener Siqueland.

Akuttlegene er spesialister på den første pasientvurderingen, oppstart av behandling og innhenting av relevant kompetanse ved behov. I tillegg til at pasientene tidligere blir tilsett av lege med breddekompetanse, får yngre leger tilstedeværende supervisjon og veiledning.

– Alle pasienter, uavhengig av antatt fagområdetilhørighet, vil få en enhetlig vurdering av akuttleger. Rask vurdering og bedre sortering fører til bedre og mer korrekt plassering av pasientene i sykehuset. Samtidig vil akuttlegene i større grad avklare og ferdigbehandle pasientene i akuttmottaket. Godt samarbeid med og inkludering av alle involverte fagområder, er avgjørende for god pasientbehandling i akuttmottaket, sier Siqueland.

Kan hjelpe til med t​​oppene i andre avdelinger

For å sikre at pasienter raskt får vurdert alvorlighetsgraden på sin tilstand og utredning og behandling blir startet, er det avgjørende å ha faste, tilstedeværende leger med god breddekompetanse. Tiden da akuttmottakene var en transitthall og pasientene bare ventet på å komme på sengeposten er forbi. Nå går man mot et mer utredende og behandlende akuttmottak. Da er det viktig med en spesialitet der pasientsikkerhet i akuttmottaket står i fokus.

– Målet er å få breddekompetansen i den akutte delen av flere fag, forteller seksjonsoverlegen.

Siqueland ønsker åtte overleger med denne spesialiteten inn i akuttmottaket.

– Et bærende vaktlag bør ha åtte overleger. I starten vil vi være fem, og må derfor prioritere tiden det er travlest i mottaket, altså mellom klokken 10 og 18. Vi vil trenge flere, sier han.

Hovedfokus for spesialiteten er akuttmedisinsk tankegang hvor man starter nødvendig symptombehandling samtidig som man tar utgangspunkt i hvilke tilstander man må avdekke eller utelukke først.

– Vi ønsker å realisere AMM som en fellesressurs med kompetanse til å støtte de andre fagområdene i sammensatte akuttmedisinske problemstillinger. Videre skal vi selvfølgelig avlaste alle andre i toppene av pasienttilstrømningen eller når det er stor skjevfordeling av pasienter mellom fagtilhørigheter, sier seksjonsoverlegen.