HELSENORGE

Hjelper pasientene trygt gjennom sykehuset

Alle pakkeforløpene for kreft har nå fått en egen forløpskoordinator ved SiV.

Alle forløpskoordinatorene

​I løpet av 2015 ble det innført 28 pakkeforløp for kreft ved alle sykehus i Norge. Ved Sykehuset i Vestfold har alle pakkeforløpene nå sin egen dedikerte forløpskoordinator. Det betyr at pasienter og pårørende får én person de kan kontakte hvis de har spørsmål rundt utredning og behandling.

– Forløpskoordinatorene er viktige støttespillere for pasientene og verdifulle medarbeidere i sykehuset. Jeg er glad for at vi nå har fått på plass et dyktig lag som skal sikre at pasientene får god informasjon og oppfølging gjennom hele forløpet, sier konstituert klinikksjef, Siri Vedeld Hammer.

I tillegg spiller laget av forløpskoordinatorer en viktig rolle når det gjelder å sikre overganger både internt ved SiV, og mot andre sykehus og kommune-helsetjenesten.  

– Vi mener det er viktig at de som er tettest på pasientene også er tett på de ulike fagmiljøene hvor pasientene utredes og behandles. Derfor har vi valgt en modell hvor vi har ansatt forløpskoordinatorer ved alle relevante seksjoner. I tillegg har vi ansatt en kreftkoordinator i 100 prosent stilling som skal jobbe sykehusovergripende, forklarer Vedeld Hammer.

Tett på pasientene

Forløpskoordinatorene skal følge pasient-ene fra de er henvist fra fastlegen til de er overført til andre sykehus eller har avsluttet behandlingen ved SiV.

– Den viktigste oppgaven til en forløpskoordinator er å sørge for at pasient-ene blir fulgt opp og at forløpet glir så godt som mulig uten unødig ventetid, forklarer kreftkoordinator Kristine Lindhjem.

Utredningstiden er en utfordrende og tung tid for mange pasienter. Da er det godt å oppleve at det er noen som følger med og som sørger for å koordinere reisen gjennom sykehusets mange avdelinger.

– Vi etterspør prøvesvar og sørger for at pasienter og pårørende får god informasjon om hva som skal skje. Vi har også tett kontakt med Oslo universitetssykehus og andre sykehus for å følge opp pasienter som er til utredning og behandling der, forklarer Lindhjem.

Forløpskoordinatorene er tett på pasientene og kan derfor fange opp flaskehalser.

– Det er viktig at vi som er forløpskoordinatorer får melding når nye pasienter blir inkludert i pakkeforløp. Oversikt over navn og kontaktinformasjon finnes på internett og intranett.

I tillegg er det viktig med tett kontakt med både fastleger og kommunehelsetjenesten for å sørge for at pasientene får riktig oppfølging når de kommer hjem.   

– Utfordrende og spennende

– Å være forløpskoordinator er en utfordrende og spennende oppgave. Vi opplever at vi er til god hjelp for pasient-ene, de setter særlig pris på at vi er så tilgjengelige, sier sykepleier Monica Guldhaug.

Hun har vært forløpskoordinator i en 30 prosents stilling siden 1. mai 2015. Hun har ansvar for pasienter med spise-rør- og magesekkreft, nevroendokrine svulster, primær leverkreft og galle-veiskreft.

– Jeg får flere og flere henvendelser på telefon, men jeg ringer også pasient-ene selv for å orientere om hva som er neste steg i forløpet. Vi får tilbakemeldinger om at pasientene setter pris på at vi ser dem og følger med, sier hun.

For ytterligere å styrke samarbeidet både internt på sykehuset og med eksterne samarbeidspartnere, er det opprettet et eget nettverk for kreftkoordinering. I tillegg til forløpskoordinatorene ved SiV møter representanter fra onkologi, radiologi, brukerutvalg og kommunale kreftkoordinatorer. 

– Et slikt nettverk er nyttig for å utveksle erfaringer og utfordringer både internt og eksternt. Det har også en verdi at de ulike koordinatorene kjenner til hverandre. I tillegg brukes nettverket til kompetanseheving, forklarer Kristine Lindhjem.