HELSENORGE
Årsrapport for forskning og ressursbruk 2016

Høy forskningsaktivitet ved SiV i 2016

Sykehuset i Vestfold viste også i 2016 høy forskningsaktivitet, både med tanke på publikasjoner, internasjonalt samarbeid, tildelinger av eksterne midler og disputaser.

Graf som viser Sykehuset i Vestfold sin utvikling i forskningspoeng
Graf 1: Viser Sykehuset i Vestfold sin utvikling i forskningspoeng de siste ti år. Grafen viser både ny og gammel utregning, da det fra 2015 ble innført en ny måte å regne publikasjonspoeng på i Norge. Forskningspoengene er et produkt av flere parametere.

– Sykehuset følger en etablert systematisk satsning på forskning, og over år er det bygget opp sterke miljøer med dedikerte forskere, samt et team som bidrar i støttefunksjoner. Resultatet er høy forskningsaktivitet som holder seg over tid, sier forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn Evert Jacobsen.

Forskningspoengene presentert av Forskningsmålingen (fra Helse- og Omsorgsdepartementet) benyttes som et mål på forskningsaktivitet i Norge, og i løpet av de siste ti årene har Sykehuset i Vestfold (SiV) hatt en stort sett jevn økning i forskningspoeng, med en relativ økning på hele 19,5 % forrige år.

I fjor publiserte forskere ved SiV 110 vitenskapelige artikler i anerkjente tidsskrifter. Dette er samme nivå som 2015, men antallet artikler der forskere samarbeider internasjonalt har økt i tillegg til at vi i fjor fikk en del eksterne midler. Det ble i 2016 avlagt seks doktorgrader ved Sykehuset i Vestfold, noe som vil si at kun Sykehuset Innlandet av ikke-universitetssykehusene, hadde flere disputaser. SiV beholder dermed sin posisjon som et av sykehusene med høyest forskningsaktivitet utenom universitetssykehusene.

Publikasjonspoengene (disse regnes uten poeng for eksterne midler og doktorgradspoeng) fordeler seg slik på SiVs klinikker:

Figur som viser fordeling av publikasjonspoeng fordelt per klinikk/kompetansetjeneste
Figur 1: Viser fordeling av publikasjonspoeng fordelt per klinikk/kompetansetjeneste.

Aldring og helse står for 46 % av publikasjonspoengene for sykehuset totalt. Om vi kun ser på de behandlende klinikkene står medisinsk klinikk for 43,6 % av publikasjonspoengene.

Antall årsverk knyttet til forskning og utvikling totalt har fordelt seg slik utover klinikkene de siste tre år:

Graf som viser oversikt over årsverk knyttet til forskning og utvikling ved de forskjellige klinikkene de tre siste år
Graf 2: Oversikt over årsverk knyttet til forskning og utvikling ved de forskjellige klinikkene de tre siste år. (Med:Klinikk Medisin, Kir: Kirurgisk klinikk, KPR: Klinikk for psykisk helse og rusbehandling, NKAH: Norsk kompetansetjeneste for aldring og helse, KFMR: klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering).

Det forskes på et bredt spekter av ulike tema relatert til både barn, voksne og eldre, gjennom hele pasientforløpet, innen både medisin, kirurgi, fysikalsk medisin, psykiatri og rus. Sykehuset har flere aktive, større forskningsgrupper som blant annet Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (NKAH), Senter for sykelig overvekt (SSO), CP-registeret (CPRN) og grupper som fokuserer på psykiatri og rus, hjerte og kreft.

Ressursbruken knyttet til forskning har vært relativt stabil de siste årene. Det har dog vært en økning de siste årene fra 2012, da rundt 1 % av driftskostnadene var knyttet til forskning. De totale driftskostnadene tildelt forskning ved SiV i 2016 var på 1,4 %, en nedgang fra 1,7 % i 2015, mens det totale forbruket for forskning og utvikling lå på 2,0 % av driftsbudsjettet i 2016, mot 2,2 % i 2015.

Se hele årsrapporten her