Innovasjonsprosjekter ved SiV er tildelt midler fra Helse Sør-Øst

Tre tjenesteinnovasjonsprosjekter ved SiV er tildelt totalt 3.430.000 kroner fra Helse Sør-Øst. Alle innovasjonsprosjektene ved SiV som søkte om midler til tjenesteinnovasjon fikk dermed søknaden innvilget.

Illustrasjonsbilde av person som hopper

​Ved fristens utløp hadde Helse Sør-Øst mottatt 100 prosjektskisser. Skissene og prosjektbeskrivelsene ble vurdert i en komité ut fra relevans for satsingsområdene i Regional utviklingsplan, prosjektets kvalitet, prosjektets gjennomførbarhet og potensial for overførbarhet til andre helseforetak.

Alle innovasjonsprosjektene ved SiV som søkte om midler til tjenesteinnovasjon ble tildelt midler. Innovasjonsprosjektene fokuserer på bruk av ny teknologi, nye arbeidsformer og nye måter å levere pasientrettede helsetjenester på. 

De tre prosjektene er:

  • «BRA NOK» – e-mestringsverktøy for selvhjelp ved spiseforstyrrelser
  • eKOLS: e‐mestring for forebygging, behandling og mestring av KOLS
  • Sammen for pasienter med fall i hjemmet - en ny helsetjeneste for den hjemmeboende eldre

«BRA NOK» – e-mestringsverktøy for selvhjelp ved spiseforstyrrelser

Prosjektet er tildelt 1.200.000 kroner.

Overordnet målsetting er å styrke mulighet for selvhjelp til pasienter med spiseforstyrrelser og deres pårørende. Prosjektet skal basert på brukernes behov utvikle et fleksibelt verktøy for e-mestring som skal sikre at spiseforstyrrelser behandles til rett tid, med riktige metoder, mulighet for god samhandling og individuell tilpassing.

I utvikling av pasientforløp for spiseforstyrrelser ved Sykehuset i Vestfold har det blitt kartlagt flere behov for oppfølging når pasienten er hjemme. Særlig kommunikasjon mellom aktører, tilgang til en felles plan og kompetanse har utkrystallisert seg som viktige forbedringsområder.

eKOLS: e‐mestring for forebygging, behandling og mestring av KOLS

Prosjektet er tildelt 1.000.000 kroner.

Med en ny digital løsning for pasienter med KOLS (eKOLS), vil pasientene få digital støtte og oppfølging til å mestre og forebygge forverrelse av sykdommen selv. Løsningen vil også sørge for at helse‐ og omsorgstjenesten, basert på rapporteringsdata fra pasienten, vil kunne behandle pasienten bedre, samt planlegge og målrette ressursbruken på en bedre måte. Med et slikt tilbud kan fokus skiftes fra behandling til forebygging og egenmestring.

Sammen for pasienter med fall i hjemmet - en ny helsetjeneste for den hjemmeboende eldre

Prosjektet er tildelt 1.230.000 kroner.

Sykehuset i Vestfold (SiV) og Tønsberg Kommune piloterer nå et pasientforløp for hjemmeboende eldre over 80 år, som faller i hjemmet, og hvor det er uavklart om personen har blitt påført ett brudd.
Den nye tjenestemodellen som skal utvikles skal sikre at 1) fallforebyggende tiltak ved første kjente fall iverksettes, 2) pasienten vurderes etter felles kriterier, 3) pasienten får færre unødvendige sykehusopphold, 4) spesialistfunksjoner flyttes ut av sykehuset, og 5) en mer kostnadseffektiv tjeneste kan tilbys ved å gi et mer pasientrettet tilbud på et lavere tjenestenivå.

Prosjektet ønsker blant annet å utvide dagens pilotprosjekt med Tønsberg kommune til alle kommuner tilknyttet Interkommunal legevakt Tønsberg.
Konseptet legevaktbil vil inngå som en del av tjenestemodellen for målgruppen, basert på funn og evalueringer i innovasjonsprosessen.