HELSENORGE

Innovasjonsprosjekter ved Sykehuset i Vestfold tildelt midler

Tre innovasjonsprosjekter ved SiV fikk nylig innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst (HSØ). – Jeg ble svært glad over tildelingen og setter stor pris på HSØ sin vilje til å satse på prosjektet, forteller geriater Marte Wang-Hansen.

Marte Wang-Hansen og innovasjonsprosjektet «Multisyke i Vestfold – integrerte helsetjenester» fikk nesten en million kroner fra HSØ.
Wang-Hansen og hennes tjenesteinnovasjonsprosjekt «Multisyke i Vestfold – integrerte helsetjenester» fikk 994.600 kroner.

– Midlene gir oss økt handlingsrom og gode muligheter til å følge opp pilotfasen og evaluering av denne. Vi søkte om pengene for å dekke den nye rollen som eldrehelse-koordinator på sykehuset og til innkjøp av utstyr for digital hjemmeoppfølging av pasientene, forteller hun.

Prosjektene «Kunstig intelligens for automatisert vurdering av hjernemetastaser» og «Digital koordinering og prehabilitering i Pakkeforløp kreft» ble også tildelt midler, henholdsvis 407.479 kroner og 1.000.000 kroner.

I tillegg fikk nylig innovasjonsprosjektet «VR – Et nytt syn på smerter» 1.100.000 kroner fra Stiftelsen Dam.

Alle innovasjonsprosjektene er strategiske satsingsområder ved sykehuset, og i tråd med Regional Utviklingsplan i Helse Sør-Øst. 

– Sykehuset i Vestfold (SiV) satser på forskning og innovasjon for å skape fremtidens helsetjeneste av høy kvalitet. Dette viser seg igjen i midlene vi blir tildelt. Jeg er stolt over det arbeidet sykehuset legger ned, forteller forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn Jacobsen ved SiV.

​De ulike prosjektene:

Marte Sofie Wang-Hansen, Multisyke i Vestfold - integrerte helsetjenester:

SiV ønsker med innovasjonsprosjektet "Multisyke i Vestfold - integrerte helsetjenester" å etablere et integrert helsetjenesteteam for skrøpelige eldre pasienter. Det overordnede målet med innovasjonsprosjektet er å bedre livskvaliteten til målgruppen, ved å ivareta høyest mulig funksjonsnivå lengst mulig. Dagens helsetjenester er hovedsakelig konsentrert rundt "singelorgan sykdom" og behandling av denne. SiV ønsker å gi skrøpelige eldre pasienter som har vært innlagt på sykehuset en mer systematisk oppfølging etter utskrivelse. Pasientene vil bli fulgt opp med et integrert helsetjenesteteam. Teamet skal være tverrfaglig sammensatt og bestå av lege med geriatrisk kompetanse, eldrehelse-koordinator med geriatrisk kompetanse og farmasøyt fra sykehuset. Fra kommunen deltar sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut. Intervensjonen innebærer hjemmebesøk, samtaler både med pasienten selv og dens pårørende og en tverrfaglig vurdering. Alt med mål om å opprette en individuell plan med målrettede tiltak basert på pasientens "Hva er viktig for meg?" mål. SiV ønsker å benytte mulighetene som ligger i bruk av digital samhandling både innad i teamet, mellom sykehus og kommune, og med pasient og pårørende, og vil ta i bruk eksisterende løsninger hvor dette lar seg gjøre på en ny måte. Hensikten er at pasientene opplever en bedre "flyt" i møte med helse- og omsorgstjenesten, og gi en økt trygghet i "overgangen" mellom behandlingsnivåene. Kvalitative og kvantitativ vurdering av nytte ved innføring av tjenesteinnovasjonen, i samarbeid med kommune og Universitet i Oslo, vil bidra til kunnskap knyttet til mulig implementering, forbedring og spredning av tjenester til multisyke eldre.

Kathrine Berntsen, Digital koordinering og prehabilitering i Pakkeforløp kreft:

SiV har tidligere mottatt midler fra Helse Sør-Øst til ideoverføring i forbindelse med "Nyskapende pasientforløp" ved Sykehuset i Østfold. SiV er følgeforetak i dette prosjektet. Gjennom dette samarbeidet har vi jobbet konkret med å kartlegge behov hos pasienter i pakkeforløp kreft, med spesielt fokus på tidlig intervensjon og bruk av digitale verktøy for samhandling. Innovasjonsprosjektet "Digital koordinering og prehabilitering i Pakkeforløp kreft" har fokus på tidlig intervensjon og bruk av digitale verktøy for samhandling. Hensikten med digital koordinering og prehabilitering er å bedre pasientopplevelsen og kvaliteten i pakkeforløp kreft. Samtidig vil tjenesteinnovasjon, med digitale løsninger som støtte, kunne bidra til å styrke pasientens evne til å delta i samvalg, bidra til tidlig inklusjon i kliniske studier gjennom digitalt informert samtykke, optimalisere muligheten for persontilpasset medisin, samt at en individuell prehabiliteringsplan vil kunne øke muligheten for å motstå det fysiologiske stresset et kirurgisk inngrep kan medføre, med mål om å bevare funksjonsnivået etter kirurgi. 

Inge Rasmus Groote, Kunstig intelligens for automatisert vurdering av hjernemetastaser:

Hjernemetastaser - kreftspredning til hjernen - forekommer hyppig ved alle de vanligste kreftformene, som lungekreft, føflekkskreft, tarmkreft og brystkreft. Hjernemetastaser forårsaker alvorlig sykdom og rammer 20-50 prosent av alle kreftpasienter i løpet av sykdomsforløpet. Håndteringen av hjernemetastaser utgjør således en stor del av kreftomsorgens arbeidsoppgaver, både grunnet det høye antall pasienter samt det alvorlige kliniske symptombildet. En Kunstig Intelligens (KI)-algoritme som automatisk oppdager, teller og måler størrelsen til hjernemetastaser i MR-bilder er utviklet og trent i samarbeide med Stanford University og Oslo Universitetssykehus, og har gitt gode, dokumenterte resultater. Overordnet mål for tjenesteinnovasjonsprosjektet er å evaluere generaliserbarheten og klinisk nytteverdi av en egenutviklet KI som automatisk oppdager, teller og måler størrelsen til hjernemetastaser i MR-bilder. Ved positiv evaluering av nytte er målet å implementere den spesifikke KI i klinisk drift, og tilby radiologene et verktøy som vil gi raskere bildevurdering og mindre variasjon i oppfølgingen av hjernemetastatisk sykdom. Prosjektet bidrar til å ta i bruk ny teknologi, redusere variasjon og optimalisere kvaliteten på behandlingstilbudet til pasienter som rammes av hjernemetastaser.

Erling Becker Aarseth, VR - Et nytt syn på smerter

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering ved SiV innehar spisskompetanse på behandling av kroniske smertetilstander, og ønsker via dette innovasjonsprosjektet å utvikle en tjeneste ved å ta i bruk ny og innovativ Virtual Reality (VR)-basert teknologi. Prosjektet vil kunne bidra til å gi unik kunnskap om hvordan teknologi kan brukes til å bedre behandlingen av en tilstand som gir store individuelle og samfunnsmessige konsekvenser. Utvikling, brukertesting i en pilotstudie og evaluering, i samarbeid med brukere og fagpersoner, vil danne grunnlag for nyttevurdering, og ved positivt resultat: forbedring av løsning og implementering som en del av behandlingstilbudet, både ved poliklinikken og delvis hjemmebasert behandling. 

Ønsker du å vite med om innovasjonsprosjektene eller komme i kontakt med forsknings- og innovasjonsavdelingen ved SiV, ta kontakt med forsknings- og innovasjonsrådgiver Rikke Aune Asbjørnsen: innovasjon@siv.no.