HELSENORGE

Internettportal skal hjelpe mot de usynlige plagene etter hjerneslag

Pasienter som har vært rammet av lette til moderate hjerneslag får ofte usynlige plager etter å ha vært gjennom rehabilitering. Nå skal Sykehuset i Vestfold, sammen med partnere, utvikle og teste ut om digital rehabilitering kan hjelpe.

– Usynlige plager etter hjerneslag er svært vanlig, og kan omfatte alt fra vedvarende utmattelse, angst og depresjon til kognitiv svikt og utfordringer med å omstille seg til livet etter slaget, forteller psykologspesialist Hans Johansen ved Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset i Vestfold.

Disse vanskene kan være vanskelig å oppdage og forholde seg til for fastlegen, nevrologer og pårørende.

– De usynlige symptomene skaper ofte vel så store utfordringer for pasientene som de mer synlige fysiske symptomer, som for eksempel nedsatt førlighet i en arm eller en fot. Når de kommer hjem etter akuttsykehuset og/eller rehabiliteringsavdelingen og skal ta opp igjen sine vante liv, trer nye utfordringer fram, utfordringer som ikke har blitt fanget opp. Da brenner de ofte lyset i begge ender og faller utenfor i jobbsammenhenger, fritidsaktiviteter og familieliv. Tilbudet til disse er ikke godt nok utbygget, forteller Johansen.

e-mestring

Innovasjonsprosjektet «e-rehabilitering etter hjerneslag» ønsker derfor å utvikle og prøve ut et tverrfaglig tilbud der personer med lett til moderat hjerneslag får hjelp på en digital plattform. Nettsiden blir en portal der pasientene kan finne god og kvalitetssikret informasjon.

– I tillegg får de tilgang til et verktøy der de selv kan kartlegge sin situasjon og få hjelp til å velge mest hensiktsmessig hjelpetilbud. De som har behov for hjelp og støtte gis et behandlingstilbud til å mestre sine symptomer, såkalt terapeutassistert e-mestring, sier psykologspesialisten.

Helsepersonell har også tilgang til systemet. Ved behov kan et tverrfaglig team ved sykehuset og/eller kommunen kobles på.

Tilpasset og tilgjengelig behandling

Psykologspesialisten tror det digitale tilbudet vil gi store fordeler for pasientene.

– De får lett tilgang på tilpasset informasjon. Tilbudet kommer hjem i egen stue og pasienten kan gjennomføre det når det passer. Brukerne kan selv velge progresjon og repetere innholdet så ofte de ønsker, sammen med pårørende eller fagpersoner i kommunen, forteller Johansen.

– Spesialisthelsetjenesten har begrenset med ressurser til å hjelpe pasientene som får denne typen utfordringer, og tilbudet er i dag for lite utbygget. Et e-rehabiliteringstilbud vil kunne nå mange pasienter og gi et mer effektivt behandlingsforløp. I tillegg kan avdelinger og sykehus jobbe på tvers, rigge et team av faggrupper. Det gir stor fleksibilitet i oppfølgningen av pasientene, fortsetter han.

Johansen tror tilbudet vil føre til at logopeder, ergoterapeuter, leger og psykologer ute i kommunene vil få økt kompetanse til å diagnostisere og behandle slike tilstander.

– De kan kartlegge situasjonen sammen med pasienten og jobbe systematisk med behandling ved hjelp av plattformen, sier psykologspesialisten.

Innovasjonsprosjekt

Prosjektet er i startfasen, Johansen håper å ha en pilot klar høsten 2018.

– I disse dager organiserer vi oss, velger kartleggingsverktøy og produserer innhold. Dette vil vi nok bruke et halvt år på. På høsten vil første pilotering komme ut, sier han.

Hvis utprøvingen og evalueringen blir positiv, vil e-rehabiliteringen spres ut til andre helseforetak, kommunehelsetjenesten og brukerorganisasjoner. Prosjektet støttes med 750.000 kroner fra Helse Sør-Øst.
Forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn Jacobsen ved SiV tror innovasjonsprosjekter som e-rehabiliteringen kan komme flere pasientgrupper til gode.

– eRehabilitering er et innovasjonsprosjekt der samspill mellom ny teknologi og tjenesteinnovasjon i oppfølgingen av hjerneslagpasienter kan bidra til et bedre behandlingstilbud til pasientene. Gjennom teknologiske løsninger og nye måter å jobbe på, skal det utvikles en integrert tjeneste basert på pasientenes behov. Selv om målgruppen er pasienter med hjerneslag, vil denne type innovasjon også kunne være overførbar til andre pasientgrupper i fremtiden, tror han.

Samarbeidspartnere:

Sykehuset Telemark
Regional kompetansetjeneste for rehabilitering HSØ
Vikersund Kurbad
Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke – Hjerneslag
Checkware