HELSENORGE

Jobber for å fremme pasientenes ønsker

Med syv råd til helsepersonell ønsker brukerutvalget å sette fokus på pasientenes ønsker.

Mona Wike, leder for brukerutvalget
Mona Wike, leder for brukerutvalget ved SiV, ønsker å sette fokus på hva pasientene ønsker seg av helsepersonell ved hjelp av syv nye råd. 

​- Ved å henge opp plakater med de syv rådene der de ansatte samles, ønsker vi å minne de ansatte på hva som er viktigst for pasientene, forteller Mona Wike, leder for brukerutvalget ved SiV.

Hun opplyser også at brukerutvalget gjerne kommer rundt på avdelingene ved sykehuset og forteller om både de syv rådene og brukerutvalget.

Rådene handler om hva pasientene ønsker seg av helsepersonell. Blant annet at de blir lyttet til og sett, at de får være med på beslutninger om sin behandling og at de blir tatt hensyn til. Alle rådene finner du i plakaten som er avbildet over.

Rådgivende organ

Brukerutvalget fikk ideen til de syv rådene fra en lignende ordning ved Vestre Viken HF. Gjennom en diskusjon i utvalget kom de frem til hvilke råd som var de viktigste.

- Noen var lette å komme frem til, mens andre krevde mer diskusjon. For eksempel er rådet om taushetsplikt helt opplagt. Det kan man aldri bli minnet på ofte nok, påpeker hun.

Wike forteller videre at opplevelsen av kvalitet for pasienten ikke nødvendigvis betyr behandlingskvalitet, men heller at pasienten føler seg trygg og ivaretatt.

- Det er viktig at helsepersonell ser mennesket bak diagnosen, sier hun.

Brukermedvirkning ved helseforetak er lovpålagt. Brukerutvalget ved SiV skal ivareta pasientstemmen ved å være et rådgivende organ for ledelsen og sykehusstyret.

- Gjennom de fire årene jeg har vært med i utvalget har det blitt et mye større fokus på brukermedvirkning, forteller Wike.

Syv råd til helsepersonell
 

Representerer pasienter og pårørende

Brukerutvalget består av representanter fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organer, Kreftforeningen, Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene, Eldrerådet, og Pensjonistforbundet. Pasient- og brukerombudet møter som observatør og administrerende direktør er til stede på utvalgsmøtene.

- Vi skal representere alle pasienter og pårørende, og skal gi råd i forbindelse med utviklingen av pasienttilbudet, forteller Wike, som har vært leder for utvalget i fire år.

Utvalgets oppgaver inkluderer blant annet å ta initiativ til å fremme saker som har betydning for pasienter og pårørende, sikre at brukernes erfaringer brukes i utviklingen av pasienttilbud, innhente og bidra med informasjon og kunnskap i råd, utvalg og prosjekter, samt delta som klinikk-kontakter, slik at de blir et nyttig redskap for styret, helseforetaket og organisasjonen. Brukerutvalgets mål er at pasienten opplever kvalitet gjennom hele pasientforløpet.

Utvalget er blant annet direkte med i prosjekter ved sykehuset og bidrar i arbeidet med pasientforløp. De får blant annet henvendelser fra pasientorganisasjoner, innspill fra mediesaker eller enkelt henvendelser, samtidig som ledelsen kontakter dem direkte for råd.

Henvendelsene kan være alt fra råd om hva slags kunst pasientene setter mest pris på, til råd om hva slags informasjon som bør inkluderes i brevene som sendes ut til pasienter.

- Vi jobber med brukermedvirkning på system- og tjenestenivå for å bedre brukermedvirkningen på individnivå, sier Wike.