Knut Engedal får Demensforskningsprisen 2019

Professor emeritus og seniorforsker Knut Engedal ved Aldring og helse fikk i dag Demensforskningsprisen. Engedal er en markant skikkelse innenfor ikke bare norsk, men også internasjonal demensforskning.

Knut Engedal
Knut Engedal får Demensforskningsprisen 2019. Foto: Martin Lundsvoll.

– Aldring og helse er stolte og glade for at Knut Engedal nå mottar Nasjonalforeningens demensforskningspris for 2019, sier daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse i en kommentar.

«The grand old man» innen demensforskningen

I juryens begrunnelse står det blant annet å lese:

«Knut Engedal er å betrakte som en pionér og nestor innen norsk demensforskning og har vært i fagfeltet i over tre tiår. Gjennom sin banebrytende forskning og andre forskningsrelaterte aktiviteter har han bidratt til at demens som forskningsfelt har blitt nasjonalt og internasjonalt anerkjent.»

– Dette er så til de grader fortjent. Knut er «the grand old man» i demensforskningen i Norge. Takket være hans faglige dyktighet, hans interesse for området, hans kunnskap om forskning, hans enorme evne til å bygge nettverk å få med seg andre, hans ekstreme arbeidskapasitet og hans jordnære og usedvanlig hyggelige personlighet, har det også i Norge blitt stor interesse for demensforskning og mange miljøer har blitt bygget opp, fortsetter Midtbø Kristiansen.

Hyller Engdal for hans åpne, positive og inkluderende væremåte

– Knut har en finger med i det meste, vær du trygg! Han er alltid positiv, lyttende og hjelpsom. På mange måter kan man si at Knut Engedal ER norsk demensforskning. Alle kjenner Knut og har er relasjon til ham.

Midtbø Kristiansen trekker også fram hans evne til å tenke tverrfaglig og tverrprofesjonelt. Under hans kyndige ledelse har mange ulike yrkesgrupper blitt stimulert til å bidra inn på demensforskningsfeltet.

– Han er genuint glad i og opptatt av personer med demens og deres pårørende. Og opptatt av at forskningen han bidrar til skal gi et bedre tilbud til dem det gjelder. Vi gratulerer derfor Knut Engedal med en svært fortjent pris!

Opprinnelig fra Bergen

Engedal er fra Bergen, og han tok medisinstudiet i Tyskland. Han har jobbet som distriktslege på Austevoll, har hatt privatpraksis i Bergen og jobbet som sykehjemslege i Oslo. Engedal har siden 1983 for det meste hatt sitt virke ved geriatrisk og psykiatrisk avdeling ved Ullevål, og forskerkarrieren startet der.

Han er en eksponent for tverrfaglig arbeid innenfor eldreomsorgen. Engedal var med å starte, og har preget det som etterhvert ble til Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Han var i referansegruppen for Utviklingsprogram for demens 1990-95, og leder av utviklingsprogrammet for alderspsykiatri 1992-95. Disse programmene var forløperne til Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, hvor han var forsknings- og fagsjef i det tredelte lederskapet sammen med Arnfinn Eek og Aase-Marit Nygård. Engedal var instrumentell i inkluderingen av de nye fagdisiplinene alderspsykiatri, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring. Dette resulterte i 1997 i opprettelsen av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse der han fortsatte som fag- og forskningssjef til 2013.

Engedal er også en av nestorene innenfor internasjonal forskning på alderspsykiatri, og ble i 2015 tildelt fortjenesteprisen fra styret i den internasjonale organisasjonen for alderspsykiatere (IPA).

Stor arbeidskapasitet

Engedal har stor arbeidskapasitet. Dette har blant annet gitt seg utslag i at stipendiater, som det har vært mange av, gjerne har fått tilbakemelding allerede morgenen etter sine innleveringer. Engedal har en innebygd dugnadsånd der «han gjør alt», som en kollega beskriver det. Ingen forsamling er for liten for et foredrag om demens.

Engedal er beskrevet av kolleger som en god formidler som klarer å gjøre vanskelige problemstillinger lett tilgjengelige både for lekmann og lærd. Han er kjent som lærebokforfatter, og skrev den første læreboka i Norge om demens sammen med Per Kristian Haugen, utgitt på forlaget til Aldring og helse.