HELSENORGE

Medikamentell kreftbehandling ved SiV er endelig elektronisk

Her får første pasient sin medikamentelle kreftbehandling ved hjelp av SiVs nye elektroniske system, kalt CMS. – Systemet er en veldig kvalitetsforbedring og vil på sikt gjøre hverdagen vår enklere, mener kreftsykepleier Alice Sveistrup.

Kreftsykepleier Alice Sveistrup og assisterende seksjonsleder Mona Lise Rokke gjør seg klar for å gi første pasient ved SiV medikamentell kreftbehandling ved hjelp av det elektroniske systemet CMS.

Torsdag 16. mars braket det løs for onkologisk avdeling og Sykehusapoteket da SiV tok i bruk det nye regionale systemet for medikamentell kreftbehandling CMS (Chemotherapy management system). Overgang fra manuelt papirbasert til hel-elektronisk system vil heve kvalitet og sikkerhet både for pasient og behandler.

– Det er klart at vi knoter litt første gang, men når vi har blitt vant til systemet vil dette bli en klar forbedring. Vi er i alle fall motiverte, sier Sveistrup.

Jobbet på spreng

Prosjektgruppa har jobbet på spreng siden jul med å få alle små og store detaljer på plass.

– Det har vært en meget dyktig og arbeidssom gjeng som har stått på både tidlig og sent for å få dette på plass, sier prosjektleder Lisbeth Øyen Thaulow.

Noen små «barnesykdommer» ved oppstart ble det.

– Men ikke mer enn forventet av et helt nytt system som involverer både Sykehusapoteket i arbeidet med produksjonen av kjemoterapikurer, i tillegg til leger og sykepleiere ved SiV som rekvirerer og administrerer kjemoterapikurer, forteller Thaulow.

– Ventet lenge

Superbruker og overlege Anastasia Nikitenko ved Onkologisk avdeling er glad for at SiV endelig er i gang.

– Dette har vi ventet lenge på, så det er stort engasjement blant de ansatte. Et elektronisk system som dette er til stor hjelp for helsepersonell på flere områder, hever pasientsikkerheten og reduserer rommet for feil betraktelig, mener hun.

Overlegen får støtte av seksjonsoverlege ved onkologi og innføringsansvarlig Ole Kristian D. Andersen.

– Vi har arbeidet med å få på plass en digital løsning på dette helt siden 2003. Så det er på tide, smiler Andersen.

Superbruker og overlege Anastasia Nikitenko, seksjonsoverlege ved onkologi og innføringsansvarlig Ole Kristian D. Andersen og prosjektleder Lisbeth Øyen Thaulow.

Felles kurbibliotek

Sykehuset i Vestfold er først ute med løsningen, etter at Ullevål sykehus var pilot. Sykehuset Østfold er neste helseforetak ut før resten av Helse Sør-Øst etter planen vil komme på. Pasientsikkerheten vil øke gjennom at helseforetakene og Sykehusapotekene får felles rutiner for arbeidsprosesser, rekvirering og et felles oppdatert kurbibliotek. I kurbiblioteket finnes informasjon om riktig dosering og utregning av kur, samt informasjon om premedikasjon og tilleggsbehandling.  I tillegg vil kommunikasjonen og det faglige samarbeidet mellom helseforetakene bedres.

– Overgangen fra et manuelt til et elektronisk system er stor og gir dermed også store endringer i arbeidsprosesser og rutiner. Derfor har det vært viktig å involvere klinikerne tett i prosessen ettersom de sitter på den viktigste kompetansen som brukes i hverdagen, understreker Øyen Thaulow.

Økt pasientsikkerhet og tryggere behandling

– Systemet har tre gevinster: kvalitetsforbedring, samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske gevinster. Men dette er ikke noe innsparingstiltak, selv om det kanskje kan hentes ut noe der også. CMS er først og fremst et gedigent kvalitetsløft, forklarer regional prosjektleder Arne Westgaard.

Det har tidligere vært store forskjeller mellom hvordan de ulike helseforetakene håndterer medikamentell kreftbehandling i Helse Sør-Øst. CMS vil gi standardisert og likeverdig behandling på alle HF.

– Pasientene vil få et mer effektivt behandlingsforløp. Det betyr mindre ventetid, færre oppmøter og økt livskvalitet, forteller Westgaard.

Pasientsikkerheten vil øke gjennom at helseforetakene og sykehusapotekene får felles rutiner for arbeidsprosesser og et felles oppdatert kurbibliotek. Kommunikasjonen og det faglige samarbeidet mellom helseforetakene vil bedres, det blir bedre støtte for forhåndsproduksjon og automatiske kontroller av prosessen vil gi færre legemiddelavvik.

– Prosessen er mindre manuell. Standardiserte prosesser og samhandling med andre HF vil sikre at kuren som gis er korrekt. I tillegg kan det øke effektiviteten ved at man bruker mindre tid på å opprettholde et kurbibliotek selv og at det blir enklere å få informasjon om pasienten, påpeker prosjektlederen.

På Sykehusapoteket er farmasøyt og avdelingsleder Ellen Smith-Meyer, apotektekniker og superbruker Lene Røed Børstad og apotektekniker Lene Charlotte Hansen glade for det nye systemet.