Millionstøtte gir et løft til kreftforskning ved Sykehuset i Vestfold

Sykehuset i Vestfold (SiV) fikk nylig tildelt 5.000.000 kroner fra Kreftforeningen for å tilrettelegge for gjennomføring av kliniske studier på kreft. – Det er veldig hyggelig. Midlene gjør at sykehuset kan tilby flere pasienter muligheten til å delta i kliniske studier, forteller prosjektleder Erik Skaaheim Haug.

Publisert 21.07.2022
Sist oppdatert 01.08.2022

Erik Skaaheim Haug

Overlege Haug ved urologisk seksjon ved SiV har søkt om midlene, i tett samarbeid med sykehusets forsknings- og innovasjonsavdeling.

– Pengene skal brukes til å understøtte gjennomføringen av kliniske studier innen kreftfeltet hos oss. Dette betyr at våre pasienter får være med å prøve ut ny og forhåpentligvis gunstig behandling eller behandlingsprinsipper på et tidligere stadium, sier han.

Kreftforeningen har tildelt midlene til såkalt infrastruktur for kliniske studier. I SiVs tilfelle betyr dette dedikert areal og personell som vil jobbe med kliniske studier og bidra til logistikken for oppstart og gjennomføring av studier.

– Det er mye logistikk som må tilpasses hver enkelt studie og som må være på plass i gjennomføringen. For å bidra til dette på best mulig måte er planen å ansette en forskningskoordinator og en studiesykepleier. Ønsket er å etablere en forskningspoliklinikk som er rutinert på å gjennomføre kliniske studier, forteller overlege Haug.

Direktør for forskning og innovasjon Jørn Jacobsen er svært fornøyd med tildelingen.

– Vi må takke Kreftforeningen for denne muligheten de har gitt oss som ikke-universitetssykehus. Ved universitetssykehusene er dette en type infrastruktur som har vært etablert lenge og som har vist seg å fungere godt. Derfor har vi jobbet mot og hatt ønske om å etablere noe slikt også hos oss. Disse midlene gir oss muligheten til å iverksette planene, sier Jacobsen.

Bedre pasientbehandling

Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

– Pasientene opplever ofte å få en bedre oppfølging gjennom å delta i kliniske studier, da de som oftest får tettere og hyppigere kontroller som følge av å være med i forskningen, i tillegg får de tidligere tilgang til nye lovende medisiner eller behandlingsmetoder, forklarer Haug.

Kliniske studier og forskning er helt vesentlig for å komme videre i utviklingen av medisinsk behandling, og det bidrar til å heve kvaliteten på behandlingen som gis.

– Når en fokuserer på kvalitet på en spesifikk ting, vil også den totale kvaliteten øke ut over det en fokuserer på. Man blir bevisst også på andre faktorer. Jeg mener dette gir bedre pasientbehandling. I tillegg vil forskningskompetansen generelt øke på sykehuset, sier overlegen.

– Forhåpentligvis blir vi en attraktiv samarbeidspartner for nye forskningsprosjekter og kliniske studier også, både forskerinitierte og oppdragsstudier fra industrien, tilføyer Haug.

Vil redusere forskjeller

Kreftforeningen har i mange år støttet kliniske studier. Målet med denne tildelingen er å gi mindre sykehus drahjelp til å bygge opp kapasitet, aktivitet og kompetanse på kliniske studier innen kreft. Ved å øke antallet kliniske studier på ikke-universitetssykehusene, får flere pasienter delta, samtidig som man jevner ut geografiske forskjeller.

Av totalt 14 søkere kom 5 gjennom nåløyet, hvorav SiV altså var en av de heldige. I tillegg fikk helseforetakene i Møre og Romsdal, Østfold, Nordlandssykehuset og Stavanger universitetssykehus støtte.

Satsningen på klinisk kreftforskning er i tråd med Nasjonal handlingsplan for kliniske studier, som Helse- og omsorgsdepartementet ga ut i 2021, med mål om at «andelen pasienter i spesialisthelsetjenesten som deltar i kliniske studier er 5 prosent i 2025» og at «antall kliniske studier dobles i perioden 2021-2025». Det å tilrettelegge infrastruktur og støttefunksjoner for gjennomføringen av kliniskes studier er derfor et av tiltakene som er fremmet i denne handlingsplanen, og som Kreftforeningen gjennom sin tildeling har støttet.

– Tildelingen støtter opp under eiers målsetting om at sykehuset skal ha flere pasienter inn i denne typen studier, sier administrerende direktør Stein Kinserdal ved SiV.