HELSENORGE

Nytt kompetanseprogram for nyutdannede sykepleiere

Fra og med august i år får alle nyansatte og nyutdannede sykepleiere som ansettes ved SIV delta i et faglig kompetanseprogram. – Hensikten er å bidra til raskere mestring og trygghet i grunnleggende sykepleie, sier leder Anne May Mauritzen for ressursstyring HR.

Høsten 2016 ble traineeprosjektet ved SiV evaluert. En gruppe med nyutdannede sykepleiere som ikke hadde deltatt i traineeprosjektet ble intervjuet parallelt med traineesykepleierne.

– Det kom frem at de opplevde lavere grad av mestring i jobben, mer utrygghet og angst for at de skulle gjøre feil enn sykepleierne i traineeprosjektet, forteller Mauritzen.

Styringsgruppen for traineeprosjektet foreslo å legge ned traineeordningen og heller investere i kompetansebygging for alle nyutdannede slik at man sikrer kvalitet og kompetanse for alle og ikke bare noen få. I direktørens ledergruppe ble saken diskutert og det ble vedtatt at traineeprogrammet skal videreføres med 12 traineesykepleiere årlig, men at SiV i tillegg skal tilby alle nyutdannede, nyansatte sykepleiere et kompetanseprogram i ett år tilsvarende det som tilbys traineesykepleierne.

Flere dager på SIM-senteret

Kompetanseprogrammet går over 10 dager fordelt på ett år og organiseres av en faggruppe med representanter for de største klinikkene. Programmet er lagt opp slik at det blir en faglig standardisert progresjon og det legges opp til en utveksling av kompetanse på tvers av fagfeltene. Flere av dagene er lagt til SIM-senteret der det trenes på praktiske ferdigheter og prosedyrer. Programmet fokuserer også på etiske dilemmaer, dokumentasjon, informasjonssikkerhet og aktuelle faglige temaer.

I tillegg til kompetanseprogrammet følger de selvsagt den vanlige opplæringen og fagutviklingsprogrammet i egen seksjon.

– Målsetningen med programmet er at nyutdannede sykepleiere som ansettes ved SIV, får nødvendig kompetanse som gjør dem trygge i rollen, øker kvaliteten på tjenestene og reduserer turnover, forteller Mauritzen.

Gjennom kompetanseprogrammet sikrer man en bred og god standard hos de nyansatte og dette bidrar til godt omdømme og at SiV HF blir en attraktiv arbeidsplass.