HELSENORGE

Økt forskningsaktivitet ved SiV

Det er en økning i antall vitenskapelige artikler publisert i anerkjente tidsskrifter av forskere ved SiV fra 2014 til 2015. I tillegg avla fire forskere doktorgrad. Dette viser årsrapporten for forskningsaktivitet og ressursbruk ved SiV i 2015.

​Høy forskningsaktivitet

I 2015 publiserte forskere ved Sykehuset i Vestfold (SiV) 112 vitenskapelige artikler i anerkjente tidsskrifter. Det er en økning fra 104 artikler i 2014. Det er også en jevn økning i antall publikasjoner i nivå 2 tidsskrifter, mens antall publikasjoner med internasjonalt medforfatterskap har vært stabilt de to siste årene.

I tillegg avla fire forskere doktorgrad og sykehuset fikk 6,4 millioner i eksterne forskningsmidler fra Norges Forskningsråd. Dermed beholder SiV sin posisjon som et av sykehusene med høyest forskningsaktivitet utenom universitetssykehusene.

- Sykehuset har hatt en systematisk satsning på forskning gjennom flere år, og det ser vi resultater av takket være dyktige og dedikerte forskere og de som bidrar i støttefunksjoner, sier direktør for forskning og innovasjon Jørn Evert Jacobsen.

Pasientnær forskning

Forskning er en av sykehusets lovpålagte kjerneoppgaver, og viktig for kvaliteten og sikkerheten i pasientbehandlingen. I tillegg bidrar et godt forskningsmiljø til viktig fag- og kompetanseutvikling, noe som igjen er viktig for rekruttering av fagpersoner til sykehuset.

- Pasientnær forskning er viktig for å få ny kunnskap som på kort eller lang sikt kan gi en bedre pasientbehandling. I dette arbeidet er det viktig at også pasientenes stemme blir hørt, sier Jacobsen, og legger til at SiV har vedtatt tiltaksplan for økt brukermedvirkning i forskning.

Forskningsresultater for 2015

Sykehusene er betydelige forskningsaktører i norsk sammenheng. Denne årsrapporten presenterer forskningsaktiviteten og ressursbruken ved Sykehuset i Vestfold i 2015. Resultatene er hentet fra Cristin (Current Research Information System In Norway), NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), Helse Sør-Øst og Forskningsmålingen 2015 presentert av Helse- og omsorgsdepartmentet.

I Forskningsmålingene måles og rangeres alle helseforetakene i Norge etter antall poeng for publikasjoner, doktorgrader og tildeling av ekstern finansiering, som igjen gir uttelling i de resultatbaserte finansieringssystemene for forskning.

Ressursbruken knyttet til forskning har vært relativt stabil de siste årene. Det har dog vært en økning fra forskning- og innovasjonsstrategien ble vedtatt, da sykehuset lå på rundt 1 % i 2012. Sykehuset brukte 1,4 % av driftskostnadene til forskning i 2014, en andel som økte til 1,7 % i 2015. Det totale forbruket for forskning og utvikling lå på 2,2 % av driftsbudsjettet både i 2014 og i 2015.

En gjennomgang av sykehusets vitenskapelige publikasjoner i 2015 viser et bredt spekter av ulike tema det forskes på relatert til både barn, voksne og eldre, gjennom hele pasientforløpet, innen både medisin, kirurgi, fysikalsk medisin, psykiatri og rus. Sykehuset har flere aktive, større forskningsgrupper innen blant annet sykelig overvekt, schizofreni, hjerte og kreft.

Her kan du lese hele årsrapporten for 2015.