HELSENORGE

Overvekt kan være positivt for hjertesyke kvinner

Overvektige kvinner med hjertesykdom har femti prosent lavere risiko for hjerteinfarkt enn normalvektige kvinner med samme sykdom. Hos mennene er derimot overvekt ingen fordel. 

Nærbilde av ansikt
Det er hovedresultatene i et nytt doktorgradsarbeid signert et forskerteam ved Sykehuset i Vestfold, Haukeland universitetssykehus, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. 

Hovedforfatter er Heidi Borgeraas (32) ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold. Sammen med medarbeiderne har hun studert risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og vil forsvare avhandlingen sin for graden philosophiae doctor (ph.d.) i Oslo 8. november 2016. Hovedveileder Jøran Hjelmesæth, leder ved Senter for sykelig overvekt, kan stolt fortelle at Borgeraas blir nummer ni i rekken av doktorander fra senteret. 

– Hjerte- og karsykdom er ledende dødsårsak både i Norge og globalt, og arbeidet med å studere allerede etablerte og potensielle risikofaktorer vies derfor stor oppmerksomhet. Sammenhengen mellom ulike risikofaktorer og senere hjerte- og karsykdom kan variere avhengig av hvilke pasientgrupper man undersøker, sier Borgeraas og eksemplifiserer: 

Kjønnsforskjeller
– Overvekt og fedme er forbundet med økt risiko for hjerteinfarkt og død i den generelle befolkningen, mens det blant pasienter med etablert hjerte- og karsykdom muligens kan være slik at overvekt og fedme har en beskyttende effekt. 

I doktorgradsarbeidet har Borgeraas blant annet funnet at overvektige kvinner med hjertesykdom har lavere risiko for hjerteinfarkt enn syke, normalvektige kvinner. For mennene er det motsatt.

– Hovedresultatene fra arbeidet viser at overvektige kvinner hadde femti prosent lavere risiko for hjerteinfarkt sammenliknet med normalvektige kvinner. Menn med fedme hadde derimot åtti prosent høyere risiko for hjerteinfarkt og seksti prosent høyere risiko for å dø av hjerte- og karsykdom sammenliknet med normalvektige menn. Den tidligere observerte gunstige effekten av overvekt eller fedme ble altså kun observert blant kvinner, sier Borgeraas. 

Flere undersøkelser
I doktorgradsarbeidet har forskerteamet analysert data fra over fire tusen pasienter med symptomer på hjertesykdom. Pasientene ble først undersøkt med koronar angiografi (røntgen av blodårene utenpå hjertet) og deretter fulgt i gjennomsnittlig fem år. 

Borgeraas og medarbeidere undersøkte også om pasienter med høyere nivå av transfett i blodet hadde økt risiko for hjerteinfarkt og død, men fant ikke en slik sammenheng. Derimot fant forskerteamet en positiv sammenheng mellom nivå av transfett og blodets konsentrasjon av asymmetrisk dimetylarginin (ADMA),  en biomarkør som er forbundet med forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom. 

Videre ble det funnet at økende konsentrasjon av ADMA økte risikoen for hjerteinfarkt og død av hjerte- og karsykdom, men kun hos pasienter med normalvekt og lett overvekt (BMI ≤26.3kg/m2). Det var derimot ingen sammenheng mellom ADMA-konsentrasjon og risiko for hjerteinfarkt eller hjerte-karrelatert død hos pasienter med overvekt eller fedme.