HELSENORGE

«Pasientens stemme» – filmen som forandret sykehuset

Pasienter med uhelbredelig kreft har deltatt i en film hvor de forteller om opplevelser knyttet til sin sykdom og behandling ved Sykehuset i Vestfold.

Samtale mellom pasient og sykehusprest

​– Pasientenes tydelige stemme og klare tilbakemeldinger i filmen har vært med på å motivere for endring internt ved sykehuset, sier seksjonsleder Nina Firing.

Hun leder et stort prosjekt som har som mål å forbedre og kvalitetssikre pasientforløpet til kreftpasienter med uhelbredelig kreft. Filmen, som lanseres i dag, er en del av dette prosjektet.

– Filmens hovedintensjon er å tydeliggjøre pasientene som «endringsagenter», og i større grad sikre implementering av endringer ved aktivt å påvirke ansatte på alle nivå i organisasjonen, forklarer Firing.

Tilbakemeldingene fra både ansatte og medvirkende pasienter har vært gode:

– Jeg føler meg privilegert som får lov til å si meningen min, bli lyttet til og være en av stemmene som får være med å påvirke.  Pasient i filmen

– Det er jo alltid noe vi kan gjøre bedre. Men svarene fra pasientene gir oss en tydelig tilbakemelding på hva vi skal prioritere å jobbe med. Argumentene blir sterkere når vi hører og ser pasientene si det så direkte.  Ansatt

Også statssekretær Anne Grethe Erlandsen har sett filmen:

– Jeg vil takke pasientene og pårørende for at de er åpne og deler sine erfaringer. Vi er opptatt av å lytte til deres erfaringer fordi det kan fortelle oss noe viktig om hvordan helsetjenesten kan forbedres. Da er det flott at Sykehuset i Vestfold har vært modige nok til å spørre. Å spørre er viktig, men å vite gir også et ansvar for å gjøre noe med de innspillene som kommer for dagen.

Hovedfunnene i prosjektet viser at pasientene i stor grad er fornøyde og trygge på at de hadde fått riktig medisinsk behandling. De opplever også å bli møtt med respekt og å bli sett. Når det gjelder forbedringsområder er tilbudet til pasientene allerede blitt forbedret på en rekke områder.

– Vi har blant annet endret praksis for hvordan de palliative pasientene blir møtt i akuttmottaket, vi har startet med kommunikasjonstrening for de ansatte, styrket støttetilbud og tilbud om samtaler om livet med alvorlig sykdom og etablert ambulant team, sier Firing.