HELSENORGE

Sikker kjemikaliehåndtering ved sykehusene

Sykehuset i Vestfold samarbeider om trygg kjemikaliehåndtering ved helseforetakene i Helse Sør-Øst. Flere kjemikalier skal begrenses eller fases ut innen 2020. 

Nenad Plavac i hvit frakk stående ved ulike kjemikalier
FORNØYD: Nenad Plavac, koordinator for kjemikaliehåndtering ved Sykehuset i Vestfold, er fornøyd med det regionale samarbeidet for trygg kjemikaliehåndtering.

Forumet Grønn kjemi er det regionale samarbeidet for trygg kjemikaliehåndtering ved sykehusene og består av en eller flere representanter fra hvert helseforetak.

Sykehuset i Vestfold (SiV) er blant medlemmene i Faglig forum for kjemikaliesikkerhet, en rådgivende gruppe i arbeidet med å erstatte miljø- og helseskadelige kjemikalier ved helseforetakene.

– Som helseforetak er vår største og viktigste jobb å behandle pasienter. I selve behandlingen inngår også utstrakt bruk av kjemikalier. For det meste indirekte i form av diagnostikk, men også direkte i behandlingsøyemed. Forumet gjør et viktig arbeid for å imøtekomme det europeiske regelverket som omhandler registrering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH), sier Nenad Plavac, koordinator i kjemikaliehåndtering ved SiV.

Ønsker miljøvennlige produkter

Det regionale samarbeidet om substitusjon av helse- og miljøfarlige stoffer startet i fjor og er organisert gjennom forumet Grønn kjemi. Hensikten er økt effektivitet gjennom å dele kompetanse, standardisere arbeidsmetoder og unngå dobbeltarbeid.

 – Regelverket er komplekst og stiller høye krav til oss som sluttbrukere. SiV er best i klassen når det gjelder miljøledelse i helse Norge. ISO-sertifikatet vi bærer byr på utfordringer også i kjemikaliehåndtering. Forumet utarbeider en strategi for arbeidet med begrensning og substitusjon av kjemikalier, forklarer Plavac.

Grønn kjemi skal blant annet samarbeide med leverandørindustrien for utvikling av mer miljøvennlige produkter og løsninger. Helse Sør-Øst etablerte sin første restriksjonsliste for kjemikalier i høst for å veilede leverandører til å fjerne stoffer som helseforetakene jobber med å substituere.

Listen skal bidra til de nasjonale målene om å fjerne eller betydelig redusere utslipp av prioriterte stoffer innen 2020. Alle helseforetak i regionen har allerede begynt med oppgavene tildelt via forumet. Risikovurdering av stoffer på tildelte lister er stort sett gjort på alle avdelinger ved SiV.

– Her fortjener stoffkartotekansvarlige en stor takk for innsatsen i de travle sommermånedene. Sykehuspartner er allerede i gang med å innføre faremerking av stoffer i innkjøpssystemer. Neste skritt blir opplæring av innkjøpere og stoffkartotekansvarlige, slik at innkjøpere kan velge bedre produkter for oss. Opplæringen vil finne sted allerede i løpet av november, sier Plavac.

Elektronisk stoffkartotek

Som et ledd i samarbeidet er helseforetakene samlet i en felles database i det elektroniske stoffkartoteket til Eco Online. Stoffkartoteket er tilpasset sykehusenes behov og sikrer en felles arbeidsmetodikk og sammenlignbare rapporter på tvers av helseforetakene.

De fleste registrerte stoffer i databasen er klassifisert etter en av fire kategorier basert på fareklassifisering og nødvendig oppfølging fra medarbeidere. Grønn kjemi vil gjennomføre opplæring lokalt ut året.

Laboratorier har behov for et bredt utvalg av svært farlige stoffer og har interne rutiner for kjemikaliehåndtering. Personalet er ikke gitt begrensninger i innkjøp, men den faktiske bruken av farlige stoffer kontrolleres og måles. Konkrete unntak er oppgitt i restriksjonslisten.

Status på målene om substitusjon gjennomgås regelmessig gjennom året. Helseforetakene rapporterer kvartalsvis på nøkkeltall gjennom Grønn kjemi. Tallene leveres HMS-lederne en uke før de regionale HMS-ledermøtene. Årlig fremgang vil detaljeres i Helse Sør-Øst sin rapport for miljø og samfunnsansvar.


 Se vedlegg til artikkelen: