HELSENORGE

SiV publiserer stadig flere vitenskapelige artikler

Sykehuset i Vestfold fortsetter vår positive trend innen forskning og innovasjon. I 2019 ble hele 159 vitenskapelige artikler publisert i anerkjente tidsskrifter.

Forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn Jacobsen.
Dette er en økning fra 133 artikler i 2018. Det er også en tydelig økning i antall publikasjoner med internasjonalt medforfatterskap. I tillegg avla 5 forskere doktorgrad og sykehuset fikk flere millioner i eksterne forskningsmidler fra Norges Forskningsråd. Dermed beholder SiV sin posisjon som et av sykehusene i Norge med høyest forskningsaktivitet utenom universitetssykehusene.

SiV hadde også 40 innovasjonsprosjekter som utløste poeng i den nasjonale rapporteringen av innovasjonsaktivitet i 2019, og hadde høy innovasjonsaktivitet sammenlignet med andre helseforetak.

– Sykehuset konsoliderer sin positive trend innen forskning og innovasjon, både på kvantitet og kvalitet. Kliniske behandlingsstudier og brukernes stemme blir stadig viktigere, sier direktør Jørn Evert Jacobsen for forskning og innovasjon.

Sykehusets vitenskapelige publikasjoner i 2019 viser et bredt spekter av ulike tema det forskes på, relatert til både barn, voksne og eldre, gjennom hele pasientforløpet, innen både medisin, kirurgi, fysikalsk medisin, psykiatri og rus. Sykehuset har flere større forskningsmiljøer som blant annet Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (NKAH), Senter for sykelig overvekt (SSO), CP-registeret (CPRN) og forskningsgrupper som forsker på psykiatri, hjerte og kreft. 

Kliniske behandlingsstudier

Sykehusets forsknings- og innovasjonsstrategi (2019-2022) har som mål å øke forsknings- og innovasjonsaktiviteten ved sykehuset, samt å øke antall pasienter inkludert i kliniske behandlingsstudier. For å kunne dokumentere forskningsaktiviteten i helseforetakene er det etablert et målesystem basert på helseforetakenes rapportering av vitenskapelige publikasjoner i Cristin, avlagte doktorgrader og ekstern finansering av forskning til NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning). I tillegg ble det i 2019 innført rapportering av kliniske behandlingsstudier (kliniske behandling- og rehabiliteringsstudier som kan påvirke pasientforløpet til forskningsdeltakerne, og som er åpne for inklusjon) for å stimulere til at det gjennomføres flere slike studier. 

Forskningsmålingen 2019, som presenteres av Helse- og omsorgsdepartementet, viser at i 2019 var det ved SiV 19 kliniske behandlingsstudier som var tellende, og i disse studiene ble det ved SiV til sammen rekruttert 315 pasienter. Antall pasienter inkludert i kliniske behandlingsstudier ved SiV økte dermed betraktelig fra 2018 (187 inkluderte pasienter) til 2019. 

Innovasjon

Innovasjon er noe nytt og nyttig som er tatt i bruk og skaper verdi (nyttiggjort). Helsetjenesten drives av ny kunnskap og innovasjoner som er med på å gi stadig bedre pasientbehandling og pasientopplevelse tilpasset den enkelte. Fra og med 2019 rapporterer helseforetakene på ny innovasjonsindikator. Formålet med den nasjonale indikatoren for innovasjon er å dokumentere og følge opp innovasjonsaktiviteten i helseforetakene, stimulere til implementering og spredning av innovasjoner og synliggjøre antatt og/eller realisert nytteverdi av innovasjon. Rapportering av indikatoren inngår i målesystemet til Helse- og omsorgsdepartementet, men foreløpig uten at det er knyttet finansiering til målingen.

I 2018 ble det gjennomført en prøverapportering på innovasjonsindikatoren som ga SiV 83 poeng. Rapporteringen for 2019 resulterte i en økning til 93 poeng, og basert på 2019-rapporteringen av innovasjonsaktivitet ligger SiV på en andreplass i innovasjonspoeng i Helse Sør-Øst. 

Forskningspoeng_SiV_2019_500px.jpg 
Figur: Utviklingen av forskningspoeng ved SiV HF i perioden 2012 – 2019. Forskningspoengene regnes ut fra antall poeng for publikasjoner, doktorgrader, tildeling av ekstern finansiering og kliniske behandlingsstudier (KBS poeng). Nedgangen i forskningspoeng ved SiV i 2019 skyldes ikke nedgang i forskningsaktivitet, men innføring av KBS poeng. Innføringen har gitt redusert forskningspoengsum hos 48 av 49 helseforetak i Norge.